Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rówieśnik/rówieśniczka; współcześnie żyjący; konkurencyjna gazeta;

(Adjective) z tej samej epoki; rówieśniczy; nowożytny, dzisiejszy, nowoczesny, współczesny; jednoczesny, równoczesny;
contemporary music - muzyka współczesna;
contemporary art. - sztuka współczesna;
contemporary history - historia najnowsza;
contemporary history - historia najnowsza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rówieśnik
rówieśniczka.adj współczesny, dzisiejszy, nowoczesny
~ history historia współczesna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

współczesny, jednoczesny
rówieśnik

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj współczesny
dzisiejszy
s współcześnie żyjący
ró-wieśnik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDNOCZESNY

DZISIEJSZY

NOWOŻYTNY

RÓWIEŚNIK

Wordnet angielsko-polski

(a person of nearly the same age as another)
rówieśnik, równolatek, jednolatek, rówieśny
synonim: coeval


1. (occurring in the same period of time
"a rise in interest rates is often contemporaneous with an increase in inflation"
"the composer Salieri was contemporary with Mozart")
współczesny
synonim: contemporaneous

2. (characteristic of the present
"contemporary trends in design"
"the role of computers in modern-day medicine")
nowoczesny: : synonim: modern-day

3. (belonging to the present time
"contemporary leaders")
dzisiejszy: : synonim: present-day (a)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. współczesny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ówczesny

równoczesny

równolatek

Słownik częstych błędów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

From the very start Ostermeier was mainly interested in contemporary theatre.
Od samego początku największą uwagę poświęcał Ostermeier teatrowi współczesnemu.

Goethe Institut

It's an icon of water itself, and it elevates people's perception of contemporary design.
To jest ikona wody, która wznosi ludzkie postrzeganie współczesnego designu.

TED

It looks nothing like what we would find if we dug in contemporary beds in North America.
Nie jest podobny do tego, znalezionego z tego samego okresu w Północnej Ameryce.

TED

Gyula Hegyi's report sheds light on an important contemporary problem.
Sprawozdanie pana posła Gyuli Hegyi rzuca światło na istotny bieżący problem.

statmt.org

And down in 1915, the United States was a neighbor of India -- present, contemporary India.
W 1915 roku USA było sąsiadem Indii - obecnych Indii z dnia dzisiejszego.

TED

The cummerbunds have been banished in favour of sharp, contemporary suits with magenta shirts and subtly sparkling grey ties.

www.guardian.co.uk

Will American fiction ever compete again with non-fiction for contemporary relevance, critics in both camps are asking.

www.guardian.co.uk

Lanyon has also found a contemporary report in the archives of the newspaper, Cornish Evening Tidings, that claims Ribbentrop hurriedly left St Ives incognito on the train when war loomed.

www.guardian.co.uk

Brody conducts a swift slide show of his recent hits: the titles for the Michael Mann film Public Enemies, recent designs for Wallpaper* and the typography magazine Fuse, a wall of surveillance cameras for his Freedom Space downstairs in the London Design Museum's Super contemporary show.

www.guardian.co.uk

How did it come to be used in contemporary language?
Jak wszedł do użycia w języku potocznym?

They're one of the best contemporary dance companies in the world, Dad.
Tato to jedna z najlepszych firm zajmujących się tańcem współczesnym.

Darling, I am looking for something a lot more contemporary.
To wszystko jest dobre. Kochanie, szukam czegoś bardziej... współczesnego.

He is about the only contemporary painter who can paint.
Jest to jeden z tych malarzy współczesnych, którzy nie potrafią malować.

We're going to study four American contemporary writers of fiction.
Zajmiemy się współczesnymi pisarzami z gatunku fikcji.

You're saying with a straight face any contemporary architect can do this?
Mówisz na poważnie, że żaden współczesny architekt nie zrobiłby czegoś takiego?

These technologies are part of everyday life in the contemporary world.
Te technologie są narzędziami współczesnego człowieka.

Well, it's not my fault you don't keep up with contemporary theater.
Nie moja wina, że nie nadążacie za współczesnym teatrem.

It almost certainly would not meet our contemporary hygiene standards.
Prawie na pewno nie spełniłoby naszych współczesnych standardów higieny.

No country in contemporary Europe denies the rights of minorities.
Żadne państwo w dzisiejszej Europie nie neguje praw mniejszości.

Only he can't live in contemporary society. Why not?
Tylko on nie może żyć we współczesnym społeczeństwie Czemu nie?

Now, for our final and deciding round, the category is contemporary culture.
W ostatniej i decydującej rundzie, kategoria to: kultura współczesna.

In our contemporary society, youth are pretty much lost.
We współczesnym społeczeństwie, młodzi są właściwie zagubieni.

I know enough contemporary physical theory to know it's not really like that.
Znam wystarczająco współczesnych teorii fizycznych, by wiedzieć, że to nie jest tak.

We are increasingly aware of an increase in diseases related to contemporary civilisation.
Ciągle obserwujemy wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne: nowotwory, schorzenia układu krążenia, cukrzycę.

However, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.

The report posed a great challenge as it attempts to respond to one of the most difficult problems in the contemporary world.
Bardzo trudnego sprawozdania, które próbuje się mierzyć z jednym z najtrudniejszych problemów we współczesnym świecie.

Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people thatremixes its own title.
A oto ich mała orkiestra współczesna, 12 osób, zmiennieużywających swego tytułu.

And yes, I thought having a Mavis contemporary would be useful.
I tak, pomyślałem, że wspołczesne spojżenie dla Mavis będzie bardzo przydatne.

She thought we should interpret it from contemporary worldview.
Uważała, że powinniśmy interpretować go z współczesnego światopoglądu.

How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.
Jak te wydarzenia wpłynęły na twoją obecną perspektywę... dotyczącą życia we współczesnej Ameryce.

Contemporary development poses serious challenges before marine countries, and not only before them.
Współczesny bieg wydarzeń stawia kraje żeglarzy i nie tylko je przed poważnymi wyzwaniami.

The contemporary lifestyle helps camouflage this new poverty to a large extent.
W znacznym stopniu to nowe ubóstwo pomaga zakamuflować współczesny styl życia.

The fight against the death penalty is something that our contemporary generations may see culminate in success.
Żyjące dzisiaj pokolenia będą być może świadkami sukcesu w walce przeciwko karze śmierci.

The report is quite contemporary, or modern; it even speaks of a third generation of human rights and the like.
Sprawozdanie ma bardzo współczesny wydźwięk, wręcz nowoczesny; mówi się w nim nawet o trzeciej generacji praw człowieka itp.

This is a fact which does not create obstacles in contemporary Europe; on the contrary, it unites us.
Jest to fakt, który we współczesnej Europie nie stanowi problemu, a wręcz przeciwnie: łączy nas.

I'm reading all the books on Rothman's list of contemporary American authors.
Książka z listy współczesnych autorów amerykańskich Rothmana.

Contemporary art is a sort of currency there.
Współczesna sztuka jest poniekąd tamtejszą walutą,

Those were famous declarations on freedom and the rule of law that forged contemporary democracy.
Wielkich manifestów wolności i rządów prawa, które tworzyły demokracje współczesne.

I wish to state clearly that a real vision of a contemporary and safe Europe is not possible without Ukraine.
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że bez Ukrainy nie jest możliwa realna wizja współczesnej, bezpiecznej Europy.

Increasing numbers of problems in contemporary sport remain unanswered, and there is no reaction from employers.
Coraz więcej problemów współczesnego sportu pozostaje bez odpowiedzi i reakcji prawodawców.

Because dissident voices are not tolerated in contemporary society.
Ponieważ dysydenckie głosy nie są tolerowane we współczesnym społeczeństwie.

The loneliness of modern man in contemporary theater.
Samotność nowoczesnego człowieka we współczesnym teatrze.

Only building a true market economy can pull poor countries and their residents out of the trap of contemporary dependence.
Tylko budowa prawdziwej gospodarki rynkowej może wydźwignąć biedne kraje i ich mieszkańców z pułapki zmodernizowanej zależności.

The Turner Prize is valid, it draws attention to contemporary things.
Nagroda Turnera jest ważna. Przyciąga uwagę do współczesnej sztuki.

It's like another contemporary American phenomenon that's truly moronic.
Kolejne współczesne, amerykańskie zjawisko, kompletnie kretyńskie.

I refer to betting establishments. They may well represent the greatest challenge to contemporary sport.
Ta ostatnia rzecz może być największym wyzwaniem dla współczesnego sportu.

Gyula Hegyi's report sheds light on an important contemporary problem.
Sprawozdanie pana posła Gyuli Hegyi rzuca światło na istotny bieżący problem.

Cradle of Filth are actually one the best contemporary dark-wave bands in the world.
Cradle Of Filth to najlepszy współczesny gotycki zespół czarno-falowy na świecie.

The attempts to do away with sick and elderly people by way of legal euthanasia represent a very serious danger to contemporary Europe.
Ogromnym niebezpieczeństwem współczesnej Europy są próby eliminowania chorych i starszych osób za pomocą legalnej eutanazji.

Rules that are enforced and imposed by the contemporary patriarchy... of western civilization!
Reguły, które są poparte i narzucone przez współczesną patriarchę... zachodniej cywilizacji!

The Erasmus Mundus programme has already played an important role in the contemporary education of young people and adults.
Program Erasmus Mundus odegrał już istotną rolę we współczesnej edukacji młodzieży i dorosłych.

We need an annual contemporary signing-off which can identify errors and ensure compliance to the highest standard.
Konieczne jest stałe bieżące aprobowanie, które może wykazać błędy i zapewnić zgodność z najwyższymi standardami.

Oscar, contemporary pop music... is regular stuff for a fifteen-year-old.
Oscar, współczesna muzyka pop... jest normalną muzyką dla piętnastolatków.

In addition, this voting method will strengthen separatist movements, which is surely not what we wish for contemporary Europe.
Ten sposób głosowania wzmocni też ruchy separatystyczne, a chyba nie o to nam chodzi we współczesnej Europie.

The case of our colleague is a dangerous blow on the founding principles of contemporary European democracy.
Sprawa naszego kolegi to niebezpieczny cios wymierzony w fundamentalne zasady współczesnej europejskiej demokracji.

Gambling is a contemporary form of addiction.
Hazard to współczesna forma uzależnienia.

But it's basically about contemporary literature.
Ale głównie chodzi o literaturę współczesną.

The Contemporary Art Museum just bought one of Steinar's works.
Muzeum sztuki współczesnej właśnie kupiło jedną z prac Steinar'a.

Because the play's very contemporary.
Bo oni są bardzo współcześni.