Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przytomność, świadomość; zmysły; jawa; trzeźwość; samowiedza;
consciousness of danger - świadomość niebezpieczeństwa;
the consciousness that - świadomość tego, że;
safety consciousness - troska o bezpieczeństwo;
conscious - (Adjective) świadomy, zamierzony; przytomny, trzeźwy; medycyna przytomny;
political consciousness - świadomość polityczna;
regain consciousness - odzyskać przytomność;
lose consciousness - stracić przytomność;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (physical) przytomność: he lost ~ stracił przytomność
she regained ~ odzyskała przytomność
(mental) świadomość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

świadomość, przytomność

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n świadomość, poczucie, przytomność consciousness of guilt poczucie winy exclusion of consciousness wyłączenie świadomości to act in full consciousness działać w pełnej świadomości

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s świadomość
przytomność

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n świadomość
przytomność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAMIĘĆ

ZMYSŁY

SAMOWIEDZA

TRZEŹWOŚĆ

JAWA

Wordnet angielsko-polski


1. (having knowledge of
"he had no awareness of his mistakes"
"his sudden consciousness of the problem he faced"
"their intelligence and general knowingness was impressive")
świadomość, poczucie
synonim: awareness
synonim: cognizance
synonim: cognisance
synonim: knowingness

2. (an alert cognitive state in which you are aware of yourself and your situation
"he lost consciousness")
świadomość: :

Słownik internautów

przytomność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. świadomość

2. poczucie

3. przytomność

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wiadomość, poczucie
consciousness of guilt: poczucie winy, świadomość winy
consciousness of one's own innocence: świadomość własnej niewinności
exclusion of consciousness (awareness) : wyłączenie świadomości
to act in full consciousness: działać w pełnej świadomości

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oprzytomnieć

uświadomienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

świadomość; przytomność
~, class - polit. świadomość klasowa
~, hazard - świadomość zagrożeń
~ of danger - świadomość niebezpieczeństwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".

TED

I don't understand." ~~~ It's that little voice in your head that's the seat of consciousness.
Nic nie rozumiem." to jest ten głosik w naszych głowach, w którym siedzi nasze sumienie.

TED

I plan to pack Achebe for my holiday because his essays are as interesting as his fiction, and he manages to write about complex things, such as consciousness and colonialism, with exquisite simplicity and ease.

www.guardian.co.uk

What Kanye is managing to do is to give a version of himself through this sort of stream of consciousness that allows him to establish a potentially different form of relationship with his consumers because they think they're getting something real and honest.

www.guardian.co.uk

His captors are reported to have brought with them a number of torture implements and a doctor, who revived him three times after his lost consciousness while being tortured at the apartment.

www.guardian.co.uk

I was drifting in and out of consciousness when my kidneys began to fail, at which point I was sent to a specialist renal unit.

www.guardian.co.uk

Well, he first came into our consciousness in the beginning of 1968.
Buchanan: Pierwszy raz ujawnił się w naszej świadomości na początku 1968 r.

You can maybe think of consciousness as a television set.
Może myślisz świadomości jak telewizor.

It is the form of consciousness that knows no pain.
Jest tą formą świadomości która nie wie co to ból.

So we directly, immediately see that consciousness must be involved.
Wiemy że Świadomość musi tu być bezpośrednio zaangażowana.

You were careful not to let her lose consciousness though.
Postarałeś się, żeby nie straciła przytomności.

I know the first moment of consciousness can be frightening.
Wiem, że pierwszy moment świadomości może być przerażający.

And now his consciousness is rattling around Up in here.
A teraz jego świadomość tu krąży.

If you keep this up, he'll take your consciousness with him when he dies.
Jeśli nie przerwie ci połączenia, zabierze ci świadomość kiedy umrzesz.

Well, then you have to create the machine to transfer the consciousness.
Potem musicie stworzyć maszynę do transferu świadomości.

This really is the opening to an entirely new science of consciousness.
To jest naprawdę wprowadzenie do zupełnie nową naukę świadomości.

All I want to do is lose consciousness, disappear from this world.
Chciałabym o wszystkim zapomnieć, zniknąć z tego świata.

Is that actual consciousness? It seems like he's still aware.
Czy on jest świadomy? Na to wygląda.

Walter, his blood pressure is falling, and he has lost consciousness.
Walterze, jego ciśnienie krwi spada i stracił przytomność.

Her consciousness is being downloaded into another body right now.
Jej świadomość jest teraz przesyłana do innego ciała.

If I lose consciousness and you can't find any medicine, use alcohol.
Jeśli stracę przytomność, a wy nie znajdziecie żadnych leków, użyjcie alkoholu.

No one truly understands The nature of human consciousness, peter.
Nikt nie rozumie dokładnie natury ludzkiej świadomości, Peter.

What we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
To, co tu mówimy nie jest silnie zakorzenione w ludzkiej świadomości.

His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of.
Jego organy i system nerwowy działają. Ale nie ma żadnej świadomości.

All I can remember is what was comprehensible to that consciousness.
Wszystko co pamiętam to to co było zrozumiałe dla tamtej pierwotnej świadomości.

Regarding the report, which I consider important in raising our level of consciousness, there is something missing.
W odniesieniu do sprawozdania, które uważam za ważne dla podnoszenia poziomu naszej świadomości, dostrzegam brak pewnego elementu.

Now I think that is what black consciousness is all about.
Myślę, że o to postulujemy w black consciousness.

In one minute, the consciousness will cross into the target object.
Za minutę, świadomość skrzyżuje się w obiektach docelowych.

When this body dies, my consciousness will be transferred to another one.
Gdy to ciało umrze, moja świadomość zostanie przesłana do jakiegoś innego.

Do not talk about it, but love spectacular that change your consciousness altogether.
Nie o to mi chodzi. Mówię o spektakularnej, zaginającej świadomość miłości.

Then Donald warned us the system started to display more than consciousness.
Donald ostrzegł nas, że system wykazuje nie tylko świadomość.

We've got about an hour before we lose consciousness.
Mamy około godziny, zanim stracimy przytomność.

This, too, needs to be understood, as it requires a change in social consciousness, which is something that happens slowly.
Co też trzeba zrozumieć, jako że wymaga to zmiany świadomości społecznej, która następuje powoli.

But even in my new form, my original consciousness was still there.
Ale nawet w mojej nowej formie, moja oryginalna świadomość wciąż pozostała.

Giving rise to a consciousness that I call me.
Dając początek świadomości, temu, co nazywam mną.

Each time your consciousness jumps it's harder to jump back.
Za każdym razem, kiedy twoja świadomość przeskakuje, coraz trudniej jej wrócić.

Well, consciousness is a very difficult thing to define.
Czym jest świadomość? Bardzo trudno jest zdefiniować świadomość.

Are you raising our consciousness or getting the money?
Podnosisz nasz prestiż czy bierzesz pieniądze?

But did he do it with full cognition, consciousness, intent, and will?
Ale czy miał pełną świadomość, przytomność, zamiar i wolę?

Then her family members noticed slurred speech before she lost consciousness.
Jej rodzina twierdzi że mówiła bardzo niewyraźnie zanim straciła przytomność.

Her consciousness is just a bunch of ones and zeros.
Jej świadomość to tylko mnóstwo zer i jedynek.

A week after that, you will lose consciousness and slip into a coma.
Tydzień po tym, stracisz przytomność i zapadniesz w śpiączkę.

Only one personality can control the consciousness at one time.
Tylko jedna osobowość może ją kontrolować w danej chwili.

She regained consciousness as he loaded her into the truck.
Odzyskała przytomność kiedy wkładał ją do bagażnika

This is my favorite picture of consciousness that's everbeen done.
To jest mój ulubiony obraz świadomości.

I know that I'm more than this body, this consciousness.
Wiem, że jestem czymś więcej niż tylko tym ciałem, świadomością.

But when she woke up, her consciousness would stop.
Ale kiedy ona budziła się, jej świadomość zatrzymałaby.

You think madness is simply another state of consciousness?
Myślisz, że szaleństwo to po prostu inny stan świadomości?

So we actually grew our consciousness in response to thisglobal threat.
Tak więc właściwie nasza świadomość wzrastała w odpowiedzina to globalne zagrożenie.

Open your eyes, let your body drift back into consciousness.
Otwórzcie oczy, niech wasze ciało z powrotem wpłynie w przytomność.

Fighting discrimination means investing in the consciousness of a society whose development takes place through integration.
Zwalczanie dyskryminacji oznacza inwestowanie w świadomość społeczeństwa, którego rozwój odbywa się poprzez integrację.

There is certainly a benefit to be gained from measures that lead to a greater consciousness about payment.
Działania, które prowadzą do większego zrozumienia sprawy płatności na pewno przyniosą korzyści.

More than that, I've no idea till he regains consciousness.
Co więcej, nie miałem o tym pojęcia dopóki on odzyskał przytomność.

And a second of dream consciousness is infinitely longer than a waking one.
I sekunda świadomości snu, racja. Cóż, to trwa nieskończenie dłużej niż moment przebudzenia.

So, if Giro's consciousness is gone, it means he's already dead?
Tak więc, jeśli świadomość Giro przepadnie, czy to oznacza, ze już jest martwy?