Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kongres, zjazd; stowarzyszenie, związek; festiwal; zgromadzenie (się); zgromadzenie narodowe; stosunek płciowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(organized meeting) kongres, zjazd, zgromadzenie.
2.
(pol, hist) Kongres: C~ of Vienna Kongres Wiedeński.~ cpds ~man n członek Kongresu
~woman nczłonkini Kongresu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kongres

(US) ~Kongres (połączone izby parlamentu)
kadencja Kongresu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kongres m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kongres
am. Congress Kongres

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kongres
am. Congress - Kongres

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZJAZD

FESTIWAL

ZGROMADZENIE SIĘ

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kongres
zjazd

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

polit. kongres
~ of Vienna - Kongres Wiedeński (1814 1815)
~, party - kongres partyjny
~, peace - kongres pokojowy

Słownik techniczny angielsko-polski

zjazd m, kongres m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
(Śmiech) Powiedział to w grudniu roku 1862, na drugim dorocznym spotkaniu kongresu.

TED

So every second, half of the Library of Congress is swooshing around in this machine.
Więc każdej sekundy połowa Biblioteki Kongresu przemieszcza się w tej maszynie.

TED

I represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Reprezentuję Monachium i siedzibę Światowego Kongresu Ujgurów w Monachium.

statmt.org

Commissioner Verheugen also emphasised the importance of cooperation with Congress.
Pan komisarz Verheugen podkreślił również wagę współpracy z Kongresem.

statmt.org

I mention that also in view of the new majorities in the US Congress.
Wspominam o tym również w związku z nową większością w Kongresie USA.

statmt.org

In a bruising political battle that appears to set the tone for Obama's dealings with the Republicans in congress following their victories in last month's midterm elections, the president had sought to extend a tax cut for middle-class Americans introduced by the Bush administration seven years ago which expires at the end of this month.

www.guardian.co.uk

The small number of medals awarded since the beginning of the wars in Iraq and Afghanistan - and the fact that all were awarded posthumously - has triggered an intense debate, both in congress and among senior US military officers, where pressure has been mounting to nominate a living soldier.

www.guardian.co.uk

Today's session in congress looked set to erase whatever modest rehabilitation in BP's image was affected by the company's decision to pay $20bn into an independently managed fund to pay victims of the disaster.

www.guardian.co.uk

The 1961 party congress adopted the imminent end of all scarcity as its official programme, thus making possibly the rashest and most falsifiable promise in the entire politics of the 20th century.

www.guardian.co.uk

I read in the paper that you're running for Congress.
Czytałam w gazecie, że startujesz w wyborach do Kongresu.

I'm looking forward to watching my dad make a difference in Congress.
Chcę zobaczyć jak mój tata zmienia kraj będąc w Kongresie.

There's a vote coming up in Congress on that deal.
W Kongresie ma się odbyć głosowanie w tej sprawie.

And the Congress goes on its knees to the king.
A Kongres na kolanach idzie do króla.

The Congress went a long way, so it's giving it to itself.
Kongres by na to nie pozwolił, więc sam do tego zmierza.

Their administration is a crime, and Congress will not attend the problem.
Administracja prosi się o karę, a Kongres nie zajmie się tym problemem.

At the congress, we heard someone say these were farmers' funds.
Na kongresie słyszeliśmy, jak ktoś mówił, że to są fundusze rolników.

I hope that your contacts in Congress will help us here.
Mam nadzieję, że państwa kontakty w Kongresie pomogą.

To win will make that the congress speak again instead of screaming.
Zwycięstwo spowoduje, że Kongres zacznie rozmawiać zamiast krzyczeć.

And congress should be ashamed of itself for that, Frank.
I Kongres powinien się za to wstydzić, Frank.

Congress cut our investigations to 20% of what they promised.
Kongres zredukował fundusze na nasze dochodzenie do 20% tego co obiecywali.

A new Congress may not authorise any offer at all.
Nowy Kongres może nie zgodzić się na żadną ofertę.

This is supposed to be a serious congress of physicists.
To miał być poważny zjazd fizyków.

Who else could have brought such a spirit of unity to this Congress?
No bo kto inny tchnąłby w ten Kongres ducha jedności?

I told Congress if we wanted a bridge, we'd build it ourselves.
Powiedziałam kongresowi że, jeśli chcielibyśmy mostu, to zbudowalibyśmy go sami.

Many a man's been humbled by his first day in Congress.
Wielu młodych ludzi upokorzył ich pierwszy dzień w Kongresie.

But, I mean, the congress - what about tonight, you're giving your speech?
A co ze zjazdem - co z dzisiejszym wieczorem, masz przemówienie?

He threatened to tell Congress if we didn't shut down the operation.
Odgrażał się, że powie Kongresowi jeśli nie odwołamy operacji.

They're talking about me running for Congress one day.
Mówią, że pewnego dnia zasiądę w Kongresie.

Why is Congress saying one thing and doing nothing?
Dlaczego w Kongresie się tylko mówi a nic nie robi?

You went to Chicago andengaged in sexual congress with my wife?
Pojechałeś do Chicago, żeby pieprzyć się z moją żoną?

And Congress needs to step up and get this done.
Kongres musi zmobilizować się i to załatwić.

You know, Congress defunded most of the stuff down here years ago.
Kongres przestał zapewniać fundusze na większość z tych rzeczy tutaj lata temu. Pomylili się.

I will write to the Congress and demand my immediate recall.
Napiszę do Kongresu i zażądam mojego natychmiastowego odwołania.

I wish the Congress every success in its work.
Życzę temu kongresowi wszelkich sukcesów w pracy.

But it is not to the Congress that I must go.
Ale to nie na Kongres muszę jechać.

Congress will of course assign a secretary to assist you.
Kongres oczywiście przydzieli ci sekretarza.

Marci, what are you planning to say to Congress next week?
Marci, co planujesz powiedzieć na Congresie w następnym tygodniu?

Winning gets Congress back in the mood to talk instead of yell.
Zwycięstwo spowoduje, że Kongres zacznie rozmawiać zamiast krzyczeć.

Where else do you keep a book, at Library of Congress.
A gdzie można trzymać książkę? W Bibliotece Kongresu.

They have a seat at the congress, and Escher got them there.
Zasiadają w Kongresie, i Esher tam ich dorwał.

Congress leaders are selling it on the streets of Delhi.
Liderzy Kongresu sprzedają ją na ulicach Delhi.

He just feels much more at home in Congress.
W Kongresie czuje się dużo lepiej.

Gary, the president is ready to take Congress on.
Prezydent jest gotów sprzeciwić się Kongresowi.

I was recently in Washington having meetings with the members of the Congress.
Ostatnio byłem w Waszyngtonie na spotkaniach z członkami Kongresu.

You're under arrest for contempt of Congress, failure to appear before the committee.
Jest pan aresztowany za obrazę Kongresu, i nie stawienie się przed komisją.

The majority of the Congress concur with this opinion as well?
I większość Kongresu zgadza się z tym orzeczeniem?

I had dialogue with members of Congress last week and gave them the same answer, so am pleased that you have confirmed it.
Rozmawiałem z członkami Kongresu w ostatnim tygodniu i dałem im tę samą odpowiedź, dlatego jestem zadowolony, że pani ją potwierdziła.

Because Congress wouldn't know what it was voting on.
Bo Kongres nawet nie zauważy tego głosowania

And the congress will find whatever you require, sir.
Kongres dostarczy wszystkiego, czego będzie pan potrzebował.

He is to address both houses of Congress tomorrow.
Jutro przemówi w obu izbach Kongresu.

And you know, I cannot wait to represent your views in Congress.
A ja nie mogę się doczekać, by reprezentować twoje poglądy w Kongresie.

Congress must never declare equal those whom God created unequal!
Kongres nie ma prawa zrównywać tego, co Bóg stworzył nierównym!

I repeat, does this congress have any legal authority?
Pytam ponownie, czy ten kongres ma jakieś podstawy prawne?

If it's a ticket to a congress, Karol may buy it for you.
Jeśli chcesz jechać na kongres, to Karol kupi ci bilet.

Three days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
Trzy dni później Kongres nie przyjął planu i Amerykanie wrócili do punktu wyjścia.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion.
Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię albo...

Riley, meet me at the Library of Congress in 20 minutes.
Riley, spotkajmy się w Bibliotece Kongresu za 20 minut.

Congress shall have power to enforce this amendment by appropriate legislation.
Kongres ma prawo wyegzekwować wykonanie niniejszego artykułu... ...przez odpowiednie ustawodawstwo.