Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Konfucjusz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The match ended in controversy, with Confucius having to be protected from the German skipper Georg Hegel, defender Immanuel Kant and substitute Karl Marx as they disputed the validity of the late goal. "Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics, Kant via the categorical imperative is holding that ontologically it exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside," reported one excitable match commentator.
Match officials: Confucius (China), St Augustine (Hippo), St Thomas Aquinas (Italy).

That's Confucius, isn't it? when did you start learning that?
To Konfucjusz, prawda? Kiedy zaczęłaś się tego uczyć?

Confucius' words have been spread all over the world.
Słowa Konfucjusza rozprzestrzeniają się na cały świat.

Confucius say, man who leave wife alone with ex-husband may leave altogether.
Konfucjusz mówi: kto zostawia żonę z byłym mężem, też może zostać zostawiony.

Confusion or Confucius? And it was just so comical.
Confusion czy Konfucjusz? i to było takie zabawne.

Go write Confucius' doctrine 10 times. I want it before dinner. Understood?
Idź napisz doktrynę Konfucjanizmu 10 razy. chcę mieć to przed obiadem, zrozumiano?

Confucius says If one does not yet understand life, how does one understand death?
Konfucjusz mawiał Jeśli człowiek nie rozumie jeszcze życia, jakże ma zrozumieć śmierć?

Trying to teach me some Confucius?
Próbowanie nauczyć mi jakiegoś Konfucjusza?

Confucius say, Easy does it, skippy.
Confucius powiadał, To takie proste, szefie.

For instance, you could write, Confucius or Doctor Fu Manchu.
Na przykład Konfucjusz lub doktor Fu Manchu.

Confucius say, Kastang, you're busted.
Confucius powiedział, Kastang, jesteś wylany.

By taking action now we can take the long-term view, as the Prime Minister said by using the Confucius analogy: by planting a tree, we are looking 10 years down the line.
Podejmując działania teraz możemy skorzystać z perspektywy długoterminowej, jak powiedział pan premier wykorzystując analogię do Konfucjusza: sadząc drzewo, patrzymy 10 lat w przód.

Confucius said: 'If you are thinking one year ahead, sow a seed; if you are thinking ten years ahead, plant trees; if you are thinking a hundred years ahead, educate the people.'
Konfucjusz powiedział: "Jeśli planujesz na rok - zasadź nasionko, jeśli na dziesięć lat - drzewo, lecz jeśli na setki lat - nauczaj ludzi”.