Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

cony

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skórka królicza, (US) królik

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various burrowing animals of the family Leporidae having long ears and short tails
some domesticated and raised for pets or food)
królik, król
synonim: rabbit
synonim: cony

2. (any of several small ungulate mammals of Africa and Asia with rodent-like incisors and feet with hooflike toes)
góralek: : synonim: hyrax
synonim: cony
synonim: dassie
synonim: das

3. (small short-eared burrowing mammal of rocky uplands of Asia and western North America)
szczekuszka: : synonim: pika
synonim: mouse hare
synonim: rock rabbit
synonim: cony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, in New York City, on the first Saturday of every summer, Coney Island, our local, charmingly run-down amusement park, hosts the Mermaid Parade.
Awięc, w Nowym Jorku, w pierwszą sobotę lata, Coney Island, nasze miejscowe, czarująco podupadłe wesołe miasteczko, gości Paradę Syren.

TED

As work slowed down for the Jolly Boys, Minott was reduced to performing at a carnival sideshow at coney Island, singing Island in the Sun while a female midget danced with a male giant.

www.guardian.co.uk

In the same year, the documentary Unknown White Male publicised the story of New York-based Brit Doug Bruce who walked into a coney Island police station in 2003 and said he didn't know who he was.

www.guardian.co.uk

I won those at Coney island on the ring toss.
Wygrałem je na Coney Island w rzucie obręczą.

I went to Coney Island today with the little boy.
Poszedłem dziś z małym na Coney Island.

He took her out to Coney Island, where they went roller-skating.
Zabrał ją na Coney Island, gdzie jeżdzili na wrotkach.

We wanted fresh air, so we drove out to Coney Island.
Chcieliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza, wiec pojechaliśmy na Coney Island.

Be looking good, Warriors. All the way back to Coney.
Dobrze się rozglądajcie, Warriorsi, całą drogę powrotną do Coney.

Maybe I thought it'd buy us a couple of hot dogs at Coney Island.
Może myślałam, że możemy kupić za to kilka hot dogów na Coney Island.

It reminded you of a moon in Coney lsland.
Przypomniał ci księżyc na Coney lsland.

We spent the morning at Coney island.
Rano byliśmy na Coney Island.

Does she remember our walks in Coney Island?
Czy pamięta nasze spacery po Coney Island?

I met her running cons on Coney Island tourists.
Poznałem ją kantując turystów na Coney Island.

It washed up on shore at Coney Island.
Było zakopane przy brzegu Coney Island.

Coney Island ain't no good without relish.
Coney Island nie smakuje bez przyprawy.

Night before last we're at Coney Island.
Dzień przed tym byliśmy w Coney Island.

That night when I called you from Coney Island, you never answered my question.
Tej nocy, gdy dzwoniłem do ciebie z Coney Island, nie odpowiedziałaś na moje pytanie.

That's that real, live bunch from Coney.
To ta niezwykle żywa grupa z Coney.

So we've got the Coney Island project.
Więc zatwierdzili nam projekt na Coney Island.

Every birthday,the kidswould drag us to coney island.
W każde urodziny dzieciaki ciągnęły nas na Coney Island.

The spotted coney is the patient.
spotted coney jest pacjentem.

I wish we were back at Coney Island eating hot dogs at Nathan's.
Chciałbym być na Coney Island i jeść hot dogi w Nathan's.

Who got you a Coney Island?
Kto ci kupił Coney Island?

You've never been to Coney Island.
którymi Nigdy nie byłeś w Wyspie Królika.

There's 19 of these on Long Island from Coney to Montauk.
Na Long Island jest ich 19, od Coney do Montauk.

Half the profits will go to rebuild the Coney lsland Drug Clinic!
Połowa zysków zostanie przeznaczona na odbudowę kliniki dla uzależnionych na Coney Island.

Want a Nehi and a Coney Island?
Chcesz Nehi i Coney Island?

Yeah, it's like that Little Rascals episode from the '20s on Coney Island.
Jak w jednym z odcinków The Twenties na Coney Island.

You got the towers, I got Coney Island.
Ja mam Coney Island.

And in an hour, it is C.I., the Big Coney.
Mimo to udało się. Za godzinę będziemy w C.I. - Wielka Coney.

It's gonna derail before it gets to Coney Island.
Wykolei się, zanim dotrze do Coney Island.

Now, drink your Nehi and eat your Coney Island.
A teraz pij swoją Nehi i jedz Coney Island.

Go swim at Coney Island.
Idź popływać na Coney lsland.

It's like the merry-go-round at Coney lsland.
To jak karuzela na Coney lsland.

Where you been? I was in Coney Island. (Monty) What were you doing there?
Gdzie byłeś? Na Coney Island. Co tam robiłeś?

On July 15th, Boris killed an alien, Roman the Fabulist, at Coney island.
lipca Borys zabił obcego, Romana Bajkopisarza, na Coney Island...

I'm here representing... ...the Coney Island Community Center.
Nie, ja tu reprezentuję... ...centrum osiedlowe Coney Island.