Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (z)martwić się, niepokoić się, przejąć się; interesować się, zajmować się; dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się (do kogoś lub czegoś), obejmować; uważać coś za istotne;
it does not concern you - to cię nie dotyczy;
concern with sth - mieć do czynienia;
to whom it may concern - do wszystkich zainteresowanych;
concern oneself with sth - zajmować się czymś;
i don’t concern myself with sth - nie interesuje mnie coś;
as concerns - co się tyczy, jeśli chodzi o;

(Noun) niepokój, obawa; zmartwienie (o kogoś), zaniepokojenie (czymś), obawy; troska; sprawa, kwestia; znaczenie, waga; zainteresowanie; biznes koncern; biznes przedsiębiorstwo, firma;
be of concern to sb - być dla kogoś ważnym;
have a concern in the enterprise - mieć udziały w firmie;
sense of concern - poczucie troski;
it is no concern of mine. - To nie moja sprawa.;
growing concern (about) - rosnące zaniepokojenie (o);
what concern is it of yours? - Co cię to obchodzi?;
give rise to concern - dawać powody do obaw lub niepokoju;
going concern - biznes rentowne przedsiębiorstwo, kwitnący interes; prosperująca firma; kontynuacja działania; sprawa w pełnym toku;
expression of concern - wyraz zaniepokojenia;
environmental concerns - względy ekologiczne;
petty concerns - błahe zmartwienia;
cause concern - być powodem obaw;
matter of great concern - bardzo niepokojąca sprawa;
matter of great concern - bardzo niepokojąca sprawa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(affair) sprawa: it is no ~ of mine to nie moja sprawa.
2.
(business) firma, przedsiębiorstwo, koncern
a going ~ dobry interes.
3.
(share) udział: he has a ~ in the enterprise ma udziały w tej firmie.
4.
(anxiety) troska, obawa, zmartwienie.vt
1.
(have to do with) dotyczyć, mieć do czynienia
(involved) ~ed zainteresowany: I am not ~ed nie jestem zainteresowany
as far as that is ~ed jeżeli chodzi o to.
2.
(cause anxiety to) martwić
(anxious): ~ed zmartwiony, zatroskany
to be ~ ed about sth niepokoić się czymś

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

związek (z czymś), zagadnienie, problem, sprawa, troska, niepokój, koncern
dotyczyć, obchodzić (kogoś), odnosić się, niepokoić się, wchodzić w grę
~ oneself with zajmować się czymś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

atencja

troskliwość

przejęcie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

koncern m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

troska f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt dotyczyć
interesować, zajmować (się)
niepokoić się
to be ~ed troszczyć się, być zainteresowanym (about sth czymś)
mieć do czynienia (with sth z czymś)
as ~s co się tyczy
s zainteresowanie
związek
niepokój, troska
sprawa
handl. koncern

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZWIĄZEK

SPRAWA

RZECZ

UDZIAŁ

ZAINTERESOWANIE

TROSKA

ZATROSKANIE

FIRMA

DOLEGLIWOŚĆ

PRZYZWOLENIE

WAGA

KRAM

DOTYCZYĆ

OBCHODZIĆ

TYCZYĆ

PRZEJĄĆ SIĘ

ZAJĄĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N problem
N troska (zainteresowanie)
N sprawa
N koncern (przemysłowy)
V niepokoić (troskać)
V dotyczyć
V zajmować się
V zajmować się
V być ważnym
V jeśli chodzi o coś

Wordnet angielsko-polski


1. (something or someone that causes anxiety
a source of unhappiness
"New York traffic is a constant concern"
"it's a major worry")
strapienie, zmartwienie, troska, frasunek, zgryzota, utrapienie
synonim: worry
synonim: headache
synonim: vexation

2. (a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it
"he bought his brother's business"
"a small mom-and-pop business"
"a racially integrated business concern")
koncern: : synonim: business
synonim: business concern
synonim: business organization
synonim: business organisation

3. (something that interests you because it is important or affects you
"the safety of the ship is the captain's concern")
sprawa, materia: :

Słownik internautów

dotyczyć
interesować
zmartwienie, zaniepokojenie
martwić się, obawiać się, niepokoić się
koncern, spółka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

troska
niepokój
zaniepokojenie
zafrasowanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

interesować

koncern

martwić

niepokój

obawa

odnosić

zajmować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

troska; niepokój; zaniepokojenie; ek. koncern
~, armament - koncern zbrojeniowy
~, commander’s - troska dowódcy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

troska
staranie
~, environmental
~ for the environment
- troska o środowisko

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
Dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy uważali, że ta sprawa "nas nie dotyczy”.

statmt.org

Ensuring a stable energy supply is a fundamental concern of the European Union.
Zapewnienie stabilnych dostaw energii jest głównym problemem Unii Europejskiej.

statmt.org

The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Druga kwestia dotyczy kontynuacji prac w zakresie regulacji sektora finansowego.

statmt.org

The objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.

statmt.org

My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Ostatnia moja uwaga dotyczy powszechnego dostępu do placówek opieki na dziećmi.

statmt.org

The number of people claiming unemployment benefits jumped unexpectedly last month, fuelling concern that the economy's strong rise in the first half of the year has gone into reverse.

www.guardian.co.uk

There was more reassuring news, though, for those who fear that amid growing concern about teenage sexual development - much of it linked to mobile phone "sexting", social networking websites such as Facebook, and computer-based instant messaging services - very few young American teenagers seem to be having physical sex with anybody apart from themselves.

www.guardian.co.uk

Thompson was photographed carrying an internal email from Helen Boaden, the BBC News director, saying that she had had lunch with Andy Coulson, the coalition government's director of communications, at which he had expressed concern "that we give context to our Spending Review Season".

www.guardian.co.uk

A report marked 'Noforn' (not for foreign elements of the coalition) suggests their main concern was to conceal the mobile rocket system that had just been used.

www.guardian.co.uk

As I said before, my only concern is for the child.
Jak już mówiłem, zależy mi tylko na dziecku.

His concern is simply to see you make something of yourself.
Chce tylko żebyś coś ze sobą zrobił.

Each person here wants to share their concern for you.
Każda osoba tutaj chce się podzielić swoimi obawami.

Is very kind of you to concern yourself about me.
Na pewno. To bardzo miło z pana strony, że tak się o mnie martwi.

We might as well be married for all the concern I get.
Sądząc po trosce jaką mi okazujesz, moglibyśmy być małżeństwem.

One particular point of concern to my group is security.
Kwestią, która szczególnie niepokoi moją grupę, jest bezpieczeństwo.

Our concern should be to focus on what is still wrong today.
Powinniśmy się skupić na tym, co dzisiaj nadal nie działa.

And this has been a great concern to me in your case.
I to mnie właśnie troskało w twoim przypadku.

Whatever agency she's with is of no concern to me.
Nie interesuje mnie do jakieś agencji należy.

I see no reason why this news should concern us.
Nie widzę powodów, dla których ta wieść miałaby nas niepokoić.

They said it wasn't my concern and sent me away.
Powiedzieli, że to nie moja sprawa i odesłali mnie.

I think that was a big concern for my family.
Tak. - Dla mojej rodziny to była ważna sprawa.

Heard what they needed to hear, and this does not concern them.
Usłyszeli to, co mieli usłyszeć. Ta część ich nie dotyczy.

I saw there was no reason for my concern and left.
Zobaczyłam, że nie ma powodu do zmartwień i wyszłam.

Thank you for your concern about my health, but I'm fine.
Dziękuję za pańską troskę o moje zdrowie, ale czuję się bardzo dobrze.

I am not the one that would should to cause them concern.
Nie jestem tym, którym powinniście się martwić.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

This is of course a major concern in the region.
Jego zapewnienie jest oczywiście w tym regionie dużym problemem.

These are all things that give me cause for concern.
Wszystkie te sprawy wywołują mój niepokój.

One is, of course, great concern about what was going on.
Jeden to oczywiście wielki niepokój o to, co się stało.

Does it concern you that your daughter's just run away from home?
Czy to dotyczy ciebie, ze Twoja corka jest po prostu uciec z domu?

A few days ago, I might have shared your concern.
Kilka dni temu może i podzielałbym twoje obawy.

My conflict of interest here doesn't seem to concern you too much.
Mój konflikt interesów zdaje się wam nie przeszkadzać za bardzo.

I wanted to bring to your attention a particular concern of mine.
Chciałbym aby zwrócił pan uwagę na bardzo ważną dla mnie sprawę.

And so you feel it is none of our concern.
I dlatego uważacie, że to nie nasze zmartwienie?

The human rights situation in a number of countries gives cause for concern.
Sytuacja w obszarze praw człowieka w niektórych krajach budzi niepokój.

Once again people were concerned, but did not actually concern themselves much in practice.
Raz jeszcze ludzie byli przejęci, ale w praktyce nie przejęli się zbytnio.

Our second response should concern the future of nuclear power as a whole.
Po drugie, nasza reakcja powinna dotyczyć przyszłości całej energetyki jądrowej.

Let me now turn to our key concern, which is from the trade perspective.
Przejdę teraz do naszego podstawowego problemu, omawiając go z handlowego punktu widzenia.

I know that they are of particular concern to this House.
Wiem, że są one niezwykle istotne dla tej Izby.

I do not quite understand why we are showing our concern today.
Nie bardzo rozumiem, czemu dziś okazujemy zaniepokojenie.

There are one or two things that in fact give us cause for concern.
Jedna lub dwie rzeczy budzą faktycznie nasz niepokój.

The issue of experts does not only concern the economy.
Problem dotyczy nie tylko ekspertów od gospodarki.

But sometimes a little too interested in things that do not concern him.
Ale... czasami zbytnio interesuje się rzeczami, które... nie powinny go przejmować.

What will become of Britain is not our concern any more.
Co się stanie z Brytanią nie jest już naszym zmartwieniem.

Any man suffering in the house of God is my concern.
Każdy człowiek cierpiący w domu Bożym jest moim zmartwieniem.

Like it or not, you know exactly why it's my concern.
Może ci się to nie podobać, ale to jest mój interes.

To tell you the truth, Robert, my first reaction was just concern.
Prawdę mówiąc Robert, moja pierwsza reakcja to było zaniepokojenie.

I appreciate your concern. But you need to go now.
Doceniam twoją troskę, ale musisz już iść.

I appreciate your concern but I'll deal with her myself.
Doceniam twoją troskę, ale sam sobie z tym poradzę.

You don't need to concern yourself with the other subjects.
Nie musisz się niepokoić o inne obiekty.

So much concern about one man can't be entirely political.
Tyle obaw o jednego człowieka, to nie może być wyłącznie polityczne.

My mother and I appreciate your concern, but you really shouldn't have come.
Moja mama i ja doceniamy waszą troskę, ale naprawdę nie musieliście przychodzić.

Thank you for the information, but my only concern is that it's clean.
Dziękuję za informację, ale mój koncern obchodzi czy to bedzie czyste.

Its as if all the terrible things going on around us didn´tt concern her.
Tak jakby wszystkie straszne rzeczy, które się dzieją wokół nas, jej nie dotyczyły.

The problems of alcohol use, however, do not just concern the young.
Jednak problemy związane z alkoholem nie są ograniczone tylko do ludzi młodych.

Do we not even have the least concern for our reputation?
Czy nasze dobre imię w ogóle nas nie obchodzi?

If it was the other way round, we might have cause for concern.
Gdyby było odwrotnie, moglibyśmy mieć powody do obaw.

The role of the secret police, too, gives real cause for concern.
Rola służb specjalnych również daje prawdziwe powody do obaw.

Today, our primary concern is no longer the legal freedom of women.
Obecnie nie zajmujemy się już głównie prawną wolnością kobiet.