Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) współpracownik, współpracownica; kolaborant(ka);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C współpracownik
(hist) kolaborant

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

współpracownik, kolaborant

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kolaboracjonista

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n współpracownik
uj. kolaborant

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOLABORATOR

Wordnet angielsko-polski


1. (someone who collaborates with an enemy occupying force)
kolaborant, kolaboracjonista
synonim: collaborationist
synonim: quisling

2. (an associate in an activity or endeavor or sphere of common interest
"the musician and the librettist were collaborators"
"sexual partners")
partner: : synonim: cooperator
synonim: partner
synonim: pardner

Słownik internautów

- współpracownik
kolaborant

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kolaborant

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Fazakas is suspected of being an ex-collaborator of the Communist secret services.
Pan Fazakas jest podejrzany o współpracę z komunistycznymi tajnymi służbami.

statmt.org

Philip has been a close collaborator on all the visualizations you're seeing.
Philip jest moim bliskim współpracownikiem we wszystkich wizualizacjach, które oglądacie.

TED

Your collaborators and viewers will also be given the option to view your notes.
Współpracownicy i oglądający także będą mogli wyświetlić Twoje notatki.

Google

The European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Komisja Europejska była głównym sojusznikiem i współpracownikiem Parlamentu Europejskiego.

statmt.org

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.
W powiadomieniach współpracownicy zobaczą nazwy użytkowników, którzy wprowadzili zmiany.

Google

Their current advertising campaign, starring muse and longtime collaborator Madonna, checks off some major Dolce messages.

www.guardian.co.uk

And there's another misconception that she'd like to clear up: that former boyfriend and collaborator Diplo produced her first album.

www.guardian.co.uk

Part of the Fluxus movement (along with Yoko Ono), he was an occasional painter, a friend and collaborator of Joseph Beuys and John Cage.

www.guardian.co.uk

Sometimes, indeed, it has been visual artists who brought him back from the brink: when he was out of cash, he got a job making sculptures for his friend and sometime collaborator Sarah Lucas (he wasn't much good at it, he told the Observer), while Damien Hirst and Anish Kapoor both donated works to keep his company afloat in 2006.

www.guardian.co.uk

So you didn't have fun with our potential collaborator?
Więc nie bawiłaś się za dobrze, z naszym potencjalnym współpracownikiem?

Here with us in the audience is my dear friend and collaborator,
Wśród publiczności jest dziś mój drogi kolega i współpracownik,

But you have always been an honest collaborator.
Ale zawsze był pan uczciwym współpracownikiem.

I may be forced to hire another collaborator.
Mogę być zmuszony do zatrudnienia innych współpracowników.

Maybe I trade sharper. That make me a collaborator?
To, że jestem sprytny, nie czyni ze mnie kolaboranta.

Look, she'll finish it with another collaborator.
Ona dokończy to z innym współpracownikiem.

But tonight I'm gonna play it for my good friend and collaborator
Jednak dziś wieczorem zagram ją mojemu przyjacielowi i współpracownikowi.

That depends on your definition of collaborator.
To chyba zależy od pani definicji kolaboranta.

British secret service agent James Bond and his collaborator
Brytyjski tajny agent James Bond oraz jego wspólniczka

This is my wife and collaborator, Rupal.
Oto moja żona i współpracownik - Rupal.

The butcher... was Vichy, a collaborator with the German occupation.
Rzeźnik... był z Vichy, kolaborował z Niemieckim okupantem.

Collaborator Five: As much as is different from frame toframe, it really is personal.
Piąty współpracownik: Tak bardzo jak różni się klatka odklatki, to jest naprawdę osobiste.

The European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Komisja Europejska była głównym sojusznikiem i współpracownikiem Parlamentu Europejskiego.

And to Jack Hattaras, my mentor and collaborator on this... great endeavor.
I za Jacka Hattarasa, mojego mentora i współpracownika w tym... świetnym wysiłku.

More justly, it would be Germany and her French collaborator, because running the euro according to German interests is the root of this shambles.
Sprawiedliwiej byłoby, aby były to Niemcy i ich francuski współpracownik, ponieważ u podłoża tego bałaganu leży kierowanie strefą euro pod dyktando Niemiec.

Closest collaborator is Hermann Seibold.
Najbliźszym kolaborantem jest Seibold Hermann.

And... his collaborator.
I... jego współpracownikiem.

Collaborator Four: I've seen everybody from Japan,Venezuela, to the States, to Knoxville, Tennessee.
Czwarty współpracownik: Widziałem tu wszystkich od Japonii,Wenezueli, po po Knoxville, Tennessee.