Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) świadomość, zdolność pojmowania; rozeznanie, znajomość czegoś, wiedza na jakiś temat; znak herbowy, godło; prawniczy kompetencja, resort;
take cognisance of sth - prawniczy zapoznać się z czymś, zaznajomić się z czymś; przyjąć coś do wiadomości;
have cognisance of sth - wiedzieć o czymś, być świadomym czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) cognizance

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wiedza

świadomość

Wordnet angielsko-polski

(having knowledge of
"he had no awareness of his mistakes"
"his sudden consciousness of the problem he faced"
"their intelligence and general knowingness was impressive")
świadomość, poczucie
synonim: awareness
synonim: consciousness
synonim: cognizance
synonim: knowingness

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
Powinniśmy zwrócić uwagę na wpływ, jaki w rozwijającym się świecie mają Chiny.

statmt.org

This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Sprawozdanie to nie uwzględnia niebezpieczeństwa czy ryzyka; nie uwzględnia różnicy pomiędzy nimi.

statmt.org

We should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
Powinniśmy zwrócić uwagę na wpływ, jaki w rozwijającym się świecie mają Chiny.

This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Sprawozdanie to nie uwzględnia niebezpieczeństwa czy ryzyka; nie uwzględnia różnicy pomiędzy nimi.

Therefore, in order to avoid this, we must have much greater cooperation and much more cognisance of best practice so that we have a plan in place to prevent future disruptions and such a horrendous impact on the economy.
Zatem, aby tego uniknąć w przyszłości, musimy prowadzić intensywniejszą współpracę i o wiele lepiej poznać najlepsze praktyki, abyśmy mieli gotowy plan zapobiegania przyszłym zaburzeniom i tak horrendalnym skutkom dla gospodarki.