Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna krzepnięcie;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

krzepnięcie n, wykrzepianie n, skrzepnięcie n

Wordnet angielsko-polski

(the process of forming semisolid lumps in a liquid)
koagulacja
synonim: curdling
synonim: coagulation

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The baby is Black's 10th pregnancy - she has had nine miscarriages and been treated at the clinic for six years for a clotting disorder.

www.guardian.co.uk

They argued that a severed ulnar artery, the wound found to Kelly's wrist, was unlikely to be life-threatening unless an individual had a blood clotting deficiency.

www.guardian.co.uk

It has also revealed the link between clotting problems and complications further into a pregnancy: "What was key was identifying that this sticky blood was actually underlying later pregnancy complications, too, so it has opened up a whole field of research.

www.guardian.co.uk

If he was taking it, his blood wouldn't be clotting.
Jeżeli ją brał... to krew nie powinna krzepnąć.

If this is a clotting problem, it could be very serious.
Jeżeli to zakrzep, sprawa może być poważna.

It is the blood, but the clotting proteins aren't the problem.
To jest krew, ale krzepnące białka nie są problemem

Guy falls off a roof, the first thought is always it's a clotting problem.
Facet spada z dachu, pierwszy na myśl zawsze przychodzi zakrzep.

Clotting could be a problem well before a solid tumor forms.
Krzepnięcie może sprawiać problem jeszcze zanim uformuje się guz.

So you think the blood clot was caused by a clotting problem.
Więc myślisz, że zakrzep był spowodowany problemem z krzepnięciem krwi?

She needs heparin to thin her blood and prevent further clotting.
Potrzeba heparyny, żeby rozrzedzić krew i zapobiec dalszym zakrzepom.

There are clotting agents she can have, right?
Istnieją czynniki krzepnięcia które ona może mieć, prawda?

No, there's no risk of clotting when the V's this fresh.
Nie, kiedy sok jest tak świeży nie ma ryzyka zakrzepów.

It's not slowing up. No sign of clotting.
Nie płynie wolniej, brak oznak krzepnięcia.

I guess it was an aneurysm or clotting.
Podejrzewam, że to był wylew lub zakrzep.

It's a paradoxical clotting reaction that can cause skin necrosis in a limb.
To jest paradoksalna reakcja skrzepowa, która może spowodować martwicę skóry w kończynie.

Excess platelets lead to clotting throughout the body.
Nadmiar płytek krwi prowadzi do krzepnięcia w całym ciele.

How does internal bleeding suddenly start clotting?
Dlaczego krwotok wewnętrzny zaczyna nagle krzepnąć?

She doesn't have a clotting problem.
Nie ma kłopotów z krzepliwością.

It thins out the blood and retards clotting.
To rozcieńcza krew i opóźnia krzepnięcie.

It prevented his blood from clotting.
Uniemożliwiło to skrzepnięcie jego krwi.

Points to a clotting issue.
Wszystko wskazuje na problemy z krzepnięciem.

What about another clotting problem?
Co innego może sprawić problemy krzepnięcia?

Clotting disorder would explain everything.
Zaburzenia krzepnięcia wyjaśniają wszystko.

Could be a clotting disorder.
To mogą być zaburzenia krzepliwości.

It's not a clotting disorder.
To nie jest zaburzenie krzepnięcia.

No blood flow, no clotting, no healing.
Bez upływu krwi, nie zakrzepnięte, nie zagojone.

Autoimmune congenital anomaly, Blood clotting disorder, lead poisoning...
Wrodzona anomalia autoagresyjna, zaburzenie krzepnięcia krwi, zatrucie ołowiem...