Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika konfetti, wycinki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Czad

Słownik techniczny angielsko-polski

wykrawek m, wycinek m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Sudanese conflict has resulted in a breakdown of civilisation in Darfur and Chad.
Konflikt w Sudanie doprowadził do katastrofy cywilizacyjnej w Darfurze i Czadzie.

statmt.org

I was in Chad in March of this year three weeks after the rebel offensive.
Byłem w Czadzie w marcu bieżącego roku, trzy tygodnie po ataku rebeliantów.

statmt.org

This was the case with the operations in Kosovo, Chad and the Central African Republic.
Tak było w przypadku operacji w Kosowie, Czadzie i Republice Środkowej Afryki.

statmt.org

It is important that EUFOR is not seen as an extension of the French operations in Chad.
Ważne jest, aby EUFOR nie był postrzegany jako przedłużenie działań francuskich w Czadzie.

statmt.org

I would like to say a few words on Community support in eastern Chad.
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat wsparcia Wspólnoty we wschodnim Czadzie.

statmt.org

The most recent example of that was what happened in Chad.
Ostatnio mieliśmy tego przykład w Czadzie.

Indeed, one has said that Chad should be seen as a political opportunity.
Ktoś nawet powiedział, że na Czad należy spojrzeć jak na polityczną okazję.

For instance, we have been very involved in Chad, with great success.
Na przykład znacząco zaangażowaliśmy się z wielkim powodzeniem w misję w Czadzie.

By the end of the night, your chad will not be hanging.
Zaufaj mi, z końcem wieczoru, twoja tablica nie będzie wisieć.

His assistant, Chad, was the last person to see him.
Jego asystent, Chad, był ostatnią osobą, która go widziała.

Chad wants to set you up with someone at Thanksgiving.
Chad z wdzięczności chce Ciebie z kimś umówić.

Tell me, Chad, where does another tourist meet these nice people?
Powiedz no, gdzie turysta może spotkać tych miłych ludzi?

The situation in Chad is but one example of how oil can become a reason for buying weapons.
Sytuacja w Czadzie jest tylko jednym z przykładów tego, w jaki sposób złoża ropa mogą stać się powodem do kupowania broni.

The tense situation in eastern Chad has not helped much either.
Napięta sytuacja we wschodnim Czadzie nie przyczyniła się do poprawy tego stanu.

Yeah, well, Chad loves me just like this, so whatever.
Chad kocha mnie, tylko za to, że jestem.

No, you stay here with Chad and be good.
Nie, zostaniesz z Chadem i bądź grzeczny.

I was in Chad a couple of weeks ago.
Byłem w Czadzie kilka tygodniu temu.

Just tell Chad he needs to pay up he'll know what you mean..
Po prostu powiedz mu. Musi oddać. Będzie wiedział o co chodzi.

Thank you, Chad, and please, feel free to ask anything and everything.
Dziękuję, Chad, i proszę, żebyś śmiało zadawał pytania o wszystko.

I would like to say a few words on Community support in eastern Chad.
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat wsparcia Wspólnoty we wschodnim Czadzie.

Barcelli is using Chad to get to his uncle, the judge.
Barcelli wykorzystuje Chad'a żeby wpłynąć na jego wujka, sędziego.

Chad would be disappointed if you changed your mind.
Chad będzie rozczarowany, jeśli zmienisz zdanie.

Chad is not the only sick man of Africa.
Czad nie jest jedynym punktem zapalnym Afryki.

Even the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
Nawet misja w Czadzie jest mocno opóźniona, a ona miała być "pilna”.

Freedom and dialogue must become the conditions for the continuation of aid to Chad.
Wolność i dialog muszą stać się koniecznymi warunkami kontynuowania pomocy dla Czadu.

Chad and I have our yoga workshop, then wine tasting class.
Chad i ja chodzimy na jogę, a potem na zajęcia z win.

I myself was in Chad a few days ago and was able to form an impression of the situation there.
Byłem w Czadzie kilka dni temu i pobyt ten pozwolił mi na wyrobienie sobie opinii na temat panującej tam sytuacji.

There are also endogenous reasons, peculiar to these two countries, especially in the case of Chad.
Są jeszcze wewnętrzne tego przyczyny, właściwe dla każdego z tych państw, a zwłaszcza dla Czadu.

When will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?

I'm very worried about my associate, you know, Chad.
Nie. Bardzo się martwię o mojego wpólnika, wie pan... o Chada.

This is Lake Chad, once one of the largest lakes in the world.
To jest jezioro Czad. Kiedyś jedno z największych jezior na świecie.

Following Chad, he just stopped at an machine.
Śledzę Chada, zatrzymał się przy bankomacie.

There is absolutely no doubt that intervention is required in Chad.
Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że interwencja w Czadzie jest konieczna.

We now have in Chad a large contingent of Irish troops.
12 000 przeszło do Republiki Środkowoafrykańskiej. Obecnie mamy w Czadzie kontyngent irlandzkich oddziałów.

Let us help the people of Chad and Sudan to regain hope.
Pomóżmy ludności Czadu i Sudanu odnaleźć nadzieję.

Chad, your sales drop and now you feel that you are insensitive.
Czadzie, twoje przedsprzedaże już spadają, a teraz zaczynasz wyglądać jak byś był nie wrażliwy.

Chad maybe we should stop spend the night somewhere
Może powinniśmy zatrzymać się na noc?

Chad? I'm not as young as you might think I am.
Nie jestem tak młoda, jak może sobie myślisz.

Chad, I don't need to tell you anything.
Nie muszę ci się spowiadać.

I'm doing this as a favor for Chad.
Robię to jako przysługę dla Chada.

The border conflict between Chad and Sudan is making the situation worse.
Konflikt graniczny pomiędzy Czadem a Sudanem pogarsza jedynie sytuację.

I guess this guy named Chad Davis, used to live roundabouts.
Co się stało? Chyba ten facet, Chad Davis, mieszkał to przy rondzie.

I know Chad and I had our problems, but he was a decent man.
Wiedziałam, że ja i Chad mieliśmy swoje problemy. Był przyzwoitym człowiekiem.

You both go away on friday, and Chad did not come today ...
W piątek wyszliście, a dziś Chad nie przyszedł.

We gave humanitarian aid to Chad in 2007.
W 2007 r. udzieliliśmy Czadowi pomocy humanitarnej.

The next item is the debate on six motions for a resolution on Chad.
Następny punkt to debata na temat sześciu wniosków o rezolucję w sprawie Czadu.

We had painful experience of this when preparing for the intervention in Chad, for example.
Doświadczyliśmy tego boleśnie, na przykład gdy przygotowywaliśmy się do interwencji w Czadzie.

But you've gotta help me out here, chad.
Ale musisz mi pomóc, Chad?

Alison, I saw you in that van with Chad.
Alison, widziałam cię w tym samochodzie z Chadem.

Why arnt you doing anything about it Chad maybe because he cant
Dlaczego nic nie robisz? Może dlatego, że nie chce.

Let Chad catch the bee in the glass.
Niech Chad złapie pszczołę do szklanki.

Perhaps denmark or chad will be our pig.
Być może Dania albo Czad będą naszą świnią.

Last time I listen to one of your bright ideas, Chad. My idea?
To ostatni raz, jak słucham twoich świetlanych pomysłów, Chad.

Since 2003 the Darfur crisis has created two and a half million refugees, including 125 000 in Chad.
Od roku 2003 kryzys w Darfurze wytworzył 2,5 mln uchodźców, włączając 125 000 w Czadzie.