Słownik polsko-angielski

ek. price
~ bieżąca - current price, actual price
~ czarnorynkowa - black-market price
~ detaliczna - retail price
~ eksportowa - export price
~ hurtowa - wholesale price, trade price
~ jednostkowa - unit price, price per unit
~ konkurencyjna - competitive price
~ kupna - purchase price
~ ludzkiego życia - przen. price of human life
~ określona umową - contract price
~ paliwa - fuel price
~ porównawcza - comparative price
~ prowadzenia wojny - price of waging war
~ rynkowa - market price
~ sprzedaży - selling price
~ sukcesu - price of success
~ ustalona - fixed price, established price
~ wolności - przen. price of freedom, price of liberty
~ wytargowana - bargained price
~ zakupu - purchase price
~ zawrotna - prohibitive price
~ zwycięstwa - przen. price of victory; cost of victory

Wordnet polsko-angielski


1. (the amount of money needed to purchase something
"the price of gasoline"
"he got his new car on excellent terms"
"how much is the damage?")
price, terms, damage


2. (the high value or worth of something
"her price is far above rubies")
price: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

price, cost
~ detaliczna retail/selling price
~ fabryczna manufacturer's price
~ hurtowa wholesale price
~ jednostkowa unit price
~ katalogowa cover price
~ narkotyku u ulicznego sprzedawcy street value
~ netto net price
niska ~ budget price
~ obniżona do połowy half-price
~ okazyjna bargain price
~ produkcji cost price
~ przy zapłacie gotówką cash price
~ rynkowa market price
~ sprzedaży selling price
~ średnia (na giełdzie) mean price
~ wysoka high price
~ wywoławcza asking/starting price
~ wyższa od normalnej premium price
~ z rabatem rebated price
~ zalecana przez wytwórnię list price
za wszelką ~nę at all costs
ustalanie (szacunek) cen/kosztów costing
obniżka cen cut-price
utrzymywały się wysokie/niskie ~ny prices ruled high/low

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(koszt) price
cost: za ~ę at the cost (of)
za wszelką ~ę at any price

2.
(wartość) worth
value: znać ~ę (czegoś) to know the worth (of)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

price, quotation, rate ~a administrowana regulated price ~a aktualna going price ~a alternatywna shadow price~a atrakcyjna attractive price ~a aukcyjna auction price ~a bazowa basic price, base price ~a bez ostatniej emisji praw poboru ex-rights ~a bez podatku price excluding tax ~a bez prawa do dywidendy share quoted ex dividend ~a bieżąca current cost~a brutto gross price ~a całkowita all-in price, full price ~a cennikowa list price ~a chwiejna staggering price~a CIF price CIF~a detaliczna retail price ~a dla konsumenta consumer price ~a do uzgodnienia negotiable price, negotiated price ~a docelowa target price ~a dogodna acceptable price~a dotowana subsidized price~a dumpingowa dumping price ~a elastyczna flexible price ~a emisyjna issue price~a ewidencyjna fixed book value ~a fakturowa invoice price~a faktyczna actual price, real price ~a franco stacja przeznaczenia free of destination station price~a giełdowa exchange price ~a gotówkowa cash price~a gwałtownie spadająca plummeting price ~a handlowa merchantable price, trade price ~a historyczna historic price~a hurtowa wholesale price, trade price ~a importowa import price~a interwencyjna intervention price ~a jednolita uniform price ~a jednostkowa price per unit, unit price ~a kalkulacyjna calculated price ~a kartotekowa przeciętna average file price~a katalogowa catalogue price, list price ~a konkurencyjna competitive price ~a kontraktowa bid price ~a kontrolowana administered price ~a kosztorysowa estimated price ~a kosztu cost price~a kredytowa credit price ~a kupna purchase price ~a łącznie z dostawą delivered price ~a loco stacja załadowania price ex loading station ~a losowana price drawn by lot~a maksymalna ceiling price ~a minimalna bottom price, reserve price ~a monopolowa monopoly price ~a na fakturze invoice price ~a nabycia purchase price ~a nabycia składnika majątku acquisition cost of a fixed asset element~a nabycia acquisition cost, purchase price ~a najkorzystniejsza best price ~a najmu hire price ~a negocjowalna negotiated price~a netto net price ~a nieoclona price ex bond warehouse~a niezmienna constant price~a niska low price, small price, minor price ~a notowana na giełdzie quoted price ~a obligacji bond rate ~a obniżona decreased price, reduced price ~a oclona duty-paid price~a odtworzenia replacement price~a oferowana bidding ~a ogłoszona oficjalnie published price ~a ogólna blanket price~a opcji option premium ~a opłacalna paying price ~a ostateczna final price ~a otwarcia opening price ~a papierów wartościowych securities price ~a papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu bond price ~a parytetu parity price ~a po kosztach własnych cost price~a podaży supply price ~a podstawowa basic price ~a podwyższona advanced price ~a popytu demand price ~a porównywalna comparable price ~a pośrednia middle price~a progowa threshold price ~a promocyjna promotional offer~a proponowana do sprzedaży detalicznej suggested price ~a przeciętna average price~a przetargowa tender price~a ratalna hire purchase~a referencyjna reference price~a reglamentowana regulated price ~a regulowana regulated price ~a regulowana urzędowo government-regulated price ~a reprezentatywna representative price ~a rozliczeniowa accounting price ~a równowagi equilibrium price~a ryczałtowa lump-sum price ~a rynkowa market price, market rate ~a rynkowa akcji share market price ~a rzeczywista effective price ~a sezonowa seasonal price~a skumulowana dirty price ~a skupu buying price~a specjalna extra price ~a spekulacyjna speculative price ~a spotowa spot price ~a sprzedaży offer price, selling price ~a sprzedaży jednostki uczestnictwa sale price of the investment fund unit~a sprzedaży netto exit value, net selling price~a sprzedaży netto składnika majątku net selling price of a fixed assets element~a średnia average price, mean price ~a stabilna steady price ~a stała firm price, fixed price ~a stop stop price~a subsydiowana subsidized price ~a szacunkowa estimated price ~a sztucznie podtrzymywana pegging price ~a sztywna rigid price ~a terminowa futures price ~a towaru commodity price ~a transferowa transfer price ~a ulgowa privilege price ~a umiarkowana moderate price ~a umowna agreed price ~a umowna opcji strike price~a urzędowa official price ~a ustalona established price, price agreed ~a uzasadniona justified price ~a uzgodniona agreed price, negotiated price ~a w ofercie issue price ~a w transakcjach pozagiełdowych kerb price ~a w transakcjach terminowych price for future delivery ~a według umowy price as per contract~a wewnętrzna transfer price~a wolnorynkowa free-market price~a wyjściowa strike price~a wykonania exercise price ~a wykonania opcji sprzedaży put strike price, put exercise price~a wykupu redemption price ~a wysoka high price~a wytworzenia cost price ~a z cłem duty paid price~a z dostawą na miejsce delivered price~a z ostatniej chwili flash price ~a z rabatem discount price~a za jednostkę wagową price per unit weight ~a za sztukę piece price, price per unit ~a żądana demanded price ~a zakupu purchase price, bid price~a zakupu jednostki uczestnictwa buying price of the investment fund unit~a zakupu papierów wartościowych bid price ~a zamiany conversion price~a zamknięcia closing price ~a zastrzeżona umową stipulated price ~a zbytu offer price, selling price~a ze stratą lost price ~a zgodnie z umową price as per agreement ~a zmienna variable price~a zniżkująca declining price~a zwykła regular price~y niekontrolowane runaway prices~y nieruchomości property prices ~y punktów bazowych basing points prices ~y urzędowe official prices ~y zniżkowe sagging priceetykieta z ~ą price label fluktuacje ~y price fluctuationsgwałtowny spadek ~ heavy fall of pricesinflacja ~ price inflation kalkulacja ~y price calculationkonkurencja za pomocą ~ price competition, underselling of competitors kontrola ~ price control, price regulation najwyższa ~a peak price notowanie ~y price quotation nożyce ~ price bracketobniżka ~y price quotation podtrzymywanie ~ supporting of pricespodwyżka ~ rise of pricespolityka niskich ~ policy of price restraint po najniższej ~ie at a lowest pricepoziom ~ price level pułap ~y price ceilingrozpiętość ~ price range równowaga ~y price equilibrium różnica ~ price differenceruch ~ fluctuation in pricesskok ~y price hike spadek ~ decrease in prices, drop in prices spirala ~ price spiral stabilizacja ~ price stabilization, price stability stabilność ~ price stability struktura ~ price pattern, price structure ukryta podwyżka ~ price packing urealnienie ~ price realignment ustalanie ~y price fixing wskaźnik ~y price index wzrost ~ price increasezamrożenie ~y price freeze za pół ~y at half priceza wszelką ~ę at all cost, at any cost zmiana ~y price change zwyżka ~ price boom kalkulować ~ę to calculate a pricekonkurować w ~ach to compete in price korygować ~ę to adjust a price kupić coś po niskiej ~ie to get sth at low pricekupić coś po wysokiej ~ie to get sth at high price obniżać ~ę to reduce a price osiągać ~ę to get a pricepodawać ~ę to quote a pricepodbijać ~ę to push up a pricepodnosić ~ę to increase a pricepotrącać rabat z ~y to deduct a discountpodtrzymywać ~ę to peg a pricepodwyższać ~ę to increase a priceproponować ~ę to offer a pricesprzedawać poniżej ~y kosztu to sell under cost sprzedawać po wysokiej ~ie to sell at high priceudzielać rabatu od ~y to discount a priceustalać ~ę to establish a priceustanawiać ~ę to fix a price utrzymywać ~ę to maintain a price uzgadniać ~ę to agree on a pricewpływać na ~ę to influence a price wyznaczać ~ę na towar to mark the goods zamrażać ~y to peg prices zapytywać o ~ę to inquire about the pricezmieniać ~ę to alter a price

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. price
2. cost
3. rate 4 quotation ~a administrowana regulated price ~a alternatywna shadow price ~a atrakcyjna attractive price ~a aukcyjna auction price ~a bazowa basic price
base price ~a bez cła dutiable price, price ex bond ~a bez ostatniej emisji praw poboru ex-rights ~a bez prawa do dywidendy share quoted ex dividend ~a bieżąca current cost ~a brutto gross price ~a całkowita all-in price, full price ~a cennikowa list price ~a czarnorynkowa black market price ~a czynnika produkcji factor price ~a detaliczna retail price ~a dla konsumenta consumer price ~a dnia nadejścia day-of-arrival price ~a dnia wysłania day-of-shipment price ~a do uzgodnienia negotiable price, negotiated price ~a docelowa target price ~a dogodna acceptable price ~a dostawy supply price ~a dostępna acceptable price, suitable price ~a dotowana subsidized price ~a dowolna arbitrary price ~a dualna shadow price ~a dumpingowa dumping price ~a eksportowa export price ~a elastyczna flexible price ~a elitarna class price ~a emisyjna issued price ~a fabryczna factory price ~a fakturowana
1. am. billing price
2. bryt. invoice price ~a faktyczna actual price, real price ~a franco free delivered price, free price, delivered price ~a giełdowa exchange price ~a globalna total price
overhead price, all-inclusive price ~a godziwa equitable price, honest price ~a gotówkowa cash price ~a gwałtownie spadająca plummeting price ~a gwałtownie wzrastająca skyrocketing price ~a handlowa merchantable price, trade price ~a hurtowa wholesale price, trade price ~a importowa import price ~a indykatywna indicative price ~a interwencyjna intervention price ~a inwentarzowa inventory price ~a jak poprzednio price as before ~a jednolita
1. am. flat price
2. bryt. uniform price ~a jednostkowa price per unit, unit price ~a kalkulacyjna calculated price ~a kartelowa cartel price ~a katalogowa catalogue price, list price ~a kierowana managed price ~a konkurencyjna competitive price ~a kontraktowa contracted price, bid price ~a konwersyjna conversion price ~a korzystna advantageous price, favourable price ~a kosztorysowa estimated price ~a kosztu cost price, original price, first price, actual cost ~a krajowa domestic price ~a kredytowa credit price ~a kreowana managed price, manipulated price ~a krocząca walking price ~a kupna purchase price ~a limitowana limited price ~a loco loco price ~a loco fabryka price ex factory, price ex works ~a loco skład price ex warehouse ~a łączna all-in rate ~a łącznie z dostawą delivered price ~a maksymalna ceiling price ~a marginalna marginal price ~a minimalna bottom price, reserve price ~a monopolowa monopoly price ~a na towary najwyższej jakości top quality goods price ~a nabycia acqusition cost, cost of purchase, purchase price ~a nadmiernie wysoka excessive price ~a na fakturze invoice price ~a najkorzystniejsza best price ~a najmu hire price ~a najniższa bed-rock price ~a najwyższa peak price ~a natychmiastowa spot ~a netto net price ~a nieoclona price ex bond warehouse ~a nie wiążąca price without engagement ~a niezmienna constant price ~a niska low price, small price, minor price ~a normalna standard price ~a notowana na giełdzie quoted price ~a nowości novelty price ~a obecna present price ~a obniżona
1. distress price
2. decreased price, reduced price
3. cut price
4. lowered price ~a obniżona do minimum knock-down price ~a oclona duty-paid price ~a odkupu repurchase price ~a odnowienia kredytu finance charge ~a odpowiednia suitable price, acceptable price ~a odsprzedaży resale price ~a odtworzenia replacement price ~a od wagi weigh price ~a oferowana
1. offering price, quoted price
2. bidding ~a ofertowa
1. am. bid price
2. bryt. asking price ~a ogłoszona oficjalnie published price ~a opłacalna paying price ~a ostateczna final price ~a otwarcia opening price ~a oznaczona (na towarze) marked price ~a papierów wartościowych securities price ~a papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu bond price ~a parytetu parity price ~a planowa target price ~a po kosztach własnych cost price ~a podaży supply price ~a podstawowa basic price ~a podtrzymywana supported price, pegged price ~a podwyższona advanced price ~a poniżej kosztu własnego losing price, under-cost price ~a popytu demand price ~a porównywalna comparable price ~a pracy price of labor ~a producenta trade price ~a progowa threshold price ~a progresywna stepped-up price ~a prohibicyjna prohibitive price ~a promocyjna promotional offer ~a proponowana do sprzedaży detalicznej suggested price ~a przeciętna average price, mean price ~a przejściowa temporary price ~a przetargowa auction price, tender price ~a przy dostawie natychmiastowej spot price ~a przy transakcjach natychmiastowych spot price, spot rate ~a przybicia adjudication price ~a przystępna advantageous price ~a ramowa blanket price ~a ratalna hire purchase ~a realizacji opcji striking price ~a referencyjna reference price ~a reglamentowana regulated price ~a regulowana administered price, regulated price ~a regulowana urzędowo government-regulated price ~a rosnąca
1. am. soaring price
2. bryt. rising price ~a rozliczeniowa accounting price ~a równowagi equilibrium price ~a rujnująca ruinous price ~a ryczałtowa lump-sum price ~a rynkowa market price, market rate ~a rynkowa akcji share market price ~a rzeczywista
1. am. real price
2. bryt. effective price ~a sezonowa seasonal price ~a siły roboczej price of labour power ~a skalkulowana strict price ~a sklepowa street price ~a skorygowana corrected price ~a słuszna fair price ~a spadająca gwałtownie plummenting price ~a specjalna extra price ~a specjalna dla określonej grupy nabywców class price ~a spekulacyjna speculative price ~a spotowa spot price ~a sprawiedliwa just price ~a sprzedaży offer price, selling price ~a sprzedaży netto current (net) realisable value, exit value, net realisable value ~a stabilna steady price ~a stale rosnąca soaring price ~a stała firm price, fixed price ~a sterowana manipulated price ~a subsydiowana subsidized price ~a szacunkowa estimated price ~a sztucznie podtrzymywana pegging price ~a sztywna rigid price ~a śmiesznie niska knock-out price ~a średnia average price, mean price ~a światowa
1. am. world market price
2. bryt. world price ~a towaru commodity price ~a towaru ustalona w kontrakcie pegged price ~a towaru używanego second-hand price ~a towaru w drodze price afloat ~a transakcji z natychmiastową dostawą spot price ~a transferowa transfer price ~a transferowa oparta na koszcie historycznym cost-based transfer price ~a transakcji z natychmiastową dostawą spot price ~a tymczasowa provisional price, temporary price ~a ulgowa privilege price ~a umiarkowana moderate price ~a umiarkowanie spadająca sagging price ~a umowna agreed price ~a urzędowa official price ~a ustalona established price, price agreed ~a ustalona przez … price laid by … ~a uzasadniona justified price ~a uzgodniona agreed price, negotiated price ~a waha się między … the price oscillates between … ~a według umowy price as per contract ~a wewnętrzna domestic price, inland price ~a własna cost price ~a wolnorynkowa
1. am. curb price
2. bryt. free-market price ~a w subskrypcji subscription price ~a w transakcjach terminowych price for future delivery ~a wygórowana exaggerated price, overpay price ~a wyjątkowa exceptional price ~a wyjściowa initial price ~a wykonania opcji sprzedaży put strike price, put exercise price ~a wykupu redemption price ~a wyprzedażowa selling-off price ~a wysoka high price ~a wywoławcza upset price ~a względna relative price ~a z cłem duty paid price ~a z dostawą na miejsce delivered price ~a z kosztami wyładunku landed price ~a z rabatem discount price ~a za jednostkę wagową price per unit weight ~a za sztukę piece price, price per unit ~a zagraniczna foreign price ~a zachęcająca do kupna bid basis ~a zakupu purchase price ~a zakupu papierów wartościowych bid price ~a zalecana przez producenta manufacturer’s recommended price (MRP), recommended retail price (RRP) ~a zamknięcia closing price ~a zamrożona frozen price ~a zaniżona depressed price, distress price ~a zapewniająca zbyt saleable price ~a zastrzeżona umową stipulated price ~a zbytu offer price, selling price ~a zgodnie z umową price as per agreement ~a złota bullion price, gold price ~a zmienna variable price ~a zniżkująca declining price, falling price, ascending price ~a zwykła normal price, regular price, standard price ~a żądana demanded price ~y nie kontrolowane runaway prices ~y nieruchomości property prices ~y o dużej rozpiętość wild range prices ~y punktów bazowych basing points prices ~y rolne agricultural prices ~y ruchome sliding-scale prices ~y strefowe zone prices ~y zniżkowe sagging price bez względu na ~ę regardless of price biuletyn ~ market report dopłata do ~y additional price elastyczność ~ price elasticity, price flexibility etykieta z ~ą price label fluktuacje ~y price fluctuations giętkość ~ price flexibility gwałtowny spaedek ~ heavy fall of prices inflacja ~ price inflation kalkulacja ~y price calculation konkurencja za pomocą ~ price competition, underselling of competitors kontrola ~ price control, price regulation mechanizm ~ price mechanism nacisk na ~y pressure on prices, forcing down the prices najwyższa ~a peak price notowanie ~y price quotation obniżka ~y price quotation osłabienie ~y price weakness po ~ie at a price of po ~ie nie wyższej niż …. at not over .... po ~ie obniżonej at reduced price po ~ie około … at about a price …. po ~ie za sztukę at …. a piece po każdej ~ie at any price po najniższej ~ie at a lowest price, at a cheapiest price podtrzymywanie ~ supporting of prices, subsidizing of prices, price support podwyżka ~ rise of prices, advance of prices polityka ~ surowców price policy for raw materials polityka niskich ~ policy of lowering prices, policy of price restraint poziom ~ price level propozycja ~y bid przedsiębiorstwo dyktujące ~y na rynku price leadership przystępne ~y popular prices przywieszka z ~ą price mark, price ticket pułap ~y price ceiling reglamentacja ~ price regulation rozpiętość ~ price range równowaga ~y price equilibrium różnica ~ price difference, difference in prices skok ~y price hike spadek ~ fall of prices, decrease in prices, drop in prices spirala ~ price spiral stabilizacja ~ price stabilization, price stability stabilność ~ price stability struktura ~ price pattern, price structure towar mający ustaloną ~ę rynkową market-price goods towar po podwyższce ~y marked-up goods towar z uwidocznioną ~ą price-tagged goods tworzenie ~ price formation ukryta podwyżka ~ price packing urealnienie ~ price realignment ustalanie ~y price fixing wskaźnik ~y price index wzrost ~ price increase, price rise, price growth, price surge za pół ~y at half price za wszelką ~ę at all cost, at any cost załamanie się ~ price slump zamrożenie ~y price freeze zmiana ~y price change zniesienie kontroli ~ price decontrol zwyżka ~ price boom być w ~ie to be in demand kalkulować ~ę to calculate a price konkurować w ~ach to compete in price korygować ~ę to adjust a price kupić coś po niskiej ~ie to get sth at low price kupić coś po wysokiej ~ie to get sth at high price negocjować ~ę to negotiate a price obniżać ~ę to lower a price, to reduce a price oferować ~ę to bid a price opuścić z ~y to lower a price, to abate a price, to mark cut down a price osiągnąć ~ę to obtain a price, to get a price, to realize a price pobrać ~ę to charge a price podawać ~ę to quote a price podnieść ~ę to raise a price, increase a price potrącać rabat z ~y to deduct a discount, to take off a discount, to discount a rabbet from the price, to rebate the price podtrzymywać ~ę to peg a price, to prop a price podwyższać ~ę to increase a price proponować ~ę to offer a price przekalkulować ~ę to recalculate a price sprzedawać po ~ie to sell at price sprzedawać poniżej ~y kosztu to sell under cost stargować ~ę to bargain a price śrubować ~ę to force up the price udzielać rabatu od ~y to discount a price, to reduce a price ustalać ~ę to fix a price, to establish a price, to make a price ustanowić ~ę to establish a price, to fix a price utrzymać ~ę to maintain a price utrzymać ~ę na niskim poziomie to hold a price down, to keep a price down uzgodnić ~ę to agree on a price windować ~y to drive up prices wpływać na ~ę to influence a price wyznaczać ~ę na towar to mark the goods zamrażać ~y to peg prices zapytywać o ~ę to inquire about the price, to inquire on the price zmienić ~ę to alter a price zrównać ~ę to level prices żądać ~y to ask for a price, to demand a price żądać ~y wygórowanej to salt a price

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRICE

COST

DIMENSION

VALUE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. price
2. cost
3. rate 4 quotation

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f price, value
~a stała fixed price
~a zniżona reduced price
po tej ~ie at that price
za wszelką ~ę at any price

Słownik nieruchomości polsko-angielski

price, rate

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

price
cost

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

cost
price
~ akcji - stock price
~ do zapłacenia - dosł. i przen. price to pay
~ okłamywania przyszłych pracodawców - cost of lying to future employers

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

ekon. price
~ konkurencyjna - competitive price
~ urządzeń equipment price
~ wody water price
~ wykonania analiz próbek sample analysis price
~ zakupu urządzeń/sprzętu equipment purchase price

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

ekon.price~ konkurencyjna competitive price~ nabycia acquisition price~ naliczana przez operatora składowiska price charged by the landfill operator~ skupu odpadów waste purchase price~ sprzedaży selling price~ sprzętu equipment price~ wykonania analiz próbek sample analysis price~ zakupu purchase price

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

prix

rate

valuation

worth

Nowoczesny słownik polsko-angielski

price ticket

price tag