Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kit, klej; geologia lepiszcze skalne; spoiwo, element wiążący; budownictwo cement, beton;
portland cement - (Noun) cement portlandzki; cement dentystyczny, cementum; spoiwo;

(Verb) budownictwo cementować, spajać, utwierdzać;
cement sth over - wycementować; medycyna zacementować; scementować;
cement together - scementować, sklejać, spajać, utwierdzać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U cement, kit, spoidło, spoiwo
(attrib) cementowy.vt cementować, spajać, złączać, przytwierdzać
(fig) cementować, utwierdzać, umacniać
to ~ relations umocnić stosunki.~ cpd ~ mixer n betoniarka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to/together) scementować (z sobą), sklejać, spajać, utwierdzać
cement, beton, klej

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kostniwo

Słownik architektury angielsko-polski

cement m, cementowy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. cement
2. klej
kit v cementować
2. kleić, spajać

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

spoić vt, cementować vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

cement, kostniwo, materiał do wypełnień stomatologicznych, substancja podstawowa w tkankach, spoić, cementować

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Kostniwo zęba

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s cement
vt cementować
przen. utwierdzać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CEMENTOWY

CEMENT

SPOIWO

LEPIK

KIT

KLEJ

CEMENTOWAĆ

SCEMENTOWAĆ

ZABETONOWAĆ

KITOWAĆ

SKITOWAĆ

SPAJAĆ

KLEIĆ

ŁĄCZYĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N cement
N beton
N klej
V zacementować
V cementować (przyjaźń)

Wordnet angielsko-polski


1. (a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay
used with water and sand or gravel to make concrete and mortar)
cement


2. (any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth)
cement stomatologiczny, cement: :

Słownik internautów

cement
cementować
przytwierdzać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. spoiwo

2. cement

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

cementspoiwo~, waste odpad cementu

Słownik audio-video Montevideo

klej, aceton

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

umacniać

utwierdzać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bud. cement; kit
~, asbestos - azbestocement
~, blast - cement hutniczy
~, bulk - cement luzem
~, fast-setting - cement szybkowiążący
~, fireproof - cement ogniotrwały
~, high grade - cement wysokogatunkowy
~, Portland - cement portlandzki
~, quick-setting - cement szybkowiążący
~, resin - kit żywiczny
~, slag - cement żużlowy
~, waterproof - cement wodoszczelny

Słownik środowiska angielsko-polski

cement m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bud. cement
~, anhydrous - cement bezwodny
~, blast cement hutniczy
~, bulk cement luzem
~, fast setting cement szybkowiążący
~, fireproof cement ogniotrwały
~, high grade cement wysokogatunkowy
~, Portland cement portlandzki
~, waterproof cement wodoszczelny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. cement m
2. klej m, kit m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
Nie można odbudowywać domów i biur bez cementu i szkła, które są zakazane.

statmt.org

Oh, I think, uh, I think we need to find a way to find a body buried under a slab of cement.
Myślę, myślę, że musimy znaleźć sposób na znalezienie ciała zakopanego w płycie cementu.

OpenSubtitles

Some of those grains may then cement naturally into sandstone.
Niektóre z nich stają się po naturalnym scementowaniu piaskowcem.

TED

We need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Musimy umocnić korzyści przyjęte w porozumieniu kopenhaskim.

statmt.org

Producers of lime, cement and bricks, for example, are already enjoying the benefits of the CE mark.
Na przykład producenci wapna, cementu i cegieł już otrzymują korzyści wynikające ze znaku CE.

statmt.org

Halliburton, which was hired by BP to cement the well, learned of those failures in February, and informed BP on March 8.

www.guardian.co.uk

But both firms chose to go ahead with the nitrogen foam cement mixture, that was supposed to secure the bottom of the well.

www.guardian.co.uk

But Allen had resisted until today when he told a briefing that the cement that entered the well from the top in the static kill may have sealed it off for good.

www.guardian.co.uk

The first is expected to intercept the oil leak by the end of July and plug it with drilling mud and cement by mid-August.

www.guardian.co.uk

They'd bootstrapped an industrial base out of virtually nothing, to produce the steel and cement and machine tools on which any further advance depended.

www.guardian.co.uk

Why did you send the cement on a Sunday again?
Czemu znowu wysłaliście cement w niedzielę?

You can be sure they use more sand than cement, too.
Możecie być pewni, że więcej w nim piasku niż cementu.

His face was almost ripped off because of the cement.
Jego twarz była niemal rozerwana na skutek działania cementu.

We're going to need to dig this up, cement and all.
Będziemy musieli to wykopać, włącznie z cementem.

You were writing in cement and playing hockey, but they took Dave?
Graliście sobie w hokeja i on zabrał Dave'a?

Your brother needs to cement his place in Marcel's world.
Twój brat musi umocnić swoją pozycje w świecie Marcela.

It's either this, the floor, or the cement blocks on the beach.
To jest też to, podłoga, czy cementowe bloki na plaży.

We picked up an explosion at the old cement factory.
Namierzyliśmy wybuch w starej fabryce cementu.

A nation of shopkeepers. They wanted to sell us the cement.
Pewna nacja sklepikarzy chciała nam sprzedać cement.

These old foundations, they mix lead in with the cement for stability.
Ołów zmieszany z cementem dla stabilności.

The best way to cement an alliance is marriage.
Najlepszą metodą na scementowanie sojuszu jest małżeństwo.

Eight lanes of shimmering cement running from here to Pasadena.
Osiem pasów połyskującego betonu, stąd do Pasadeny.

Or maybe some cement and ask for your footprint.
Albo może trochę cementu, i poproszę o odcisk stopy.

It isn't a big deal to carry cement sacks.
Nie jest nic trudnego w noszeniu worków z cementem.

It's hard to talk about the cement feeling.
Ciężko jest rozmawiać o uczuciach cementu.

If you want cement, you have to go to the office
Jeśli potrzebuje pan cementu, proszę iść do biura.

And this is a good combination of cement and mortar.
To jest dobre połączenie betonu i zaprawy

Sort of like being buried in wet cement, eh?
To tak, jakby być pochowanym w mokrym cemencie.

Know how many houses that cement would make?
Wiesz, ile domów można by zbudować tym cementem..?

Finley's a small town about 25 miles away with one cement factory about here.
Finley to małe miasto niedaleko stąd z jedną fabryką cementu.

Who would commit suicide by drowning themselves in cement?
Kto popełnia samobójstwo w cemencie?

In my mind you are bedded in cement up to the neck.
Martha, właśnie wyobrażam sobie ciebie zanurzoną w cemencie po samą szyję.

I swear to God I'm filling in that pool with cement.
Przysięgam na Boga, zaleję ten basen cementem.

Or maybe a hunk of cement, and ask foryour footprint.
Albo może trochę cementu, i poproszę o odcisk stopy.

Get them on the cement! - Come back!
Nie pusczajcie ich z cementu! - wracajcie!

You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
Nie można odbudowywać domów i biur bez cementu i szkła, które są zakazane.

We need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Musimy umocnić korzyści przyjęte w porozumieniu kopenhaskim.

Chaining us to cement blocks and nearly half drowned!
Przykuwacie nas do betonowych bloków, prawie sie utopiliśmy!

Scully, I saw her name in the cement.
Scully, widziałem jej imię w cemencie.

He took pictures of footprints in fresh cement.
Robił zdjęcia odcisków stóp w świeżym cemencie.

We've got the red paint and cement.
Czerwoną farbę i cement.

The water gushed out of the hole... then they blocked the spring with cement.
Woda wytrysnęła z dziury... potem zapchali źródło cementem.

She helped pour cement and knocked in nails.
Pomagała lać cement i wbijać gwoździe.

Then they blocked the spring with cement!
Woda wytrysnęła z dziury... potem zapchali źródło cementem.

Cleo Eller was killed on a cement floor sprinkled with diatomaceous earth.
Cleo Eller została zabita na cementowej podłodze posypaną okrzemkową ziemią

As it is, our lawn is just green-painted cement.
Nasz trawnik to tylko pomalowany na zielono cement.

Listen, the south stairwell is blocked. Cement, for chrissake!
Słuchajcie, od strony południowej drzwi są zablokowane cementem!

Meet me by that cement mixer when... when you're ready.
Spotkajmy się przy tej betoniarce, kiedy już będziesz gotowy.

Ach, listen. The Brisby house is a large cement block.
Posłuchaj, Dom Brisby... to wielki kamienny blok.

Just a bunch of cement and two-by-fours, right?
Tylko trochę cementu i drewna, nie?

See, the water after the cement.
Widzisz, dają wodę na cement.

In Romania, for example, a cartel set up in the cement industry was recently fined several million euro.
Na przykład w Rumunii na kartel stworzony w przemyśle cementowym nałożono niedawno karę w wysokości kilku milionów euro.

Mami will mix the cement for you.
Mami bedzie mieszała cement dla ciebie.

You're gonna crack your skull on that cement floor.
Masz zamiar złamać czaszki na tym samym piętrze cementu.

We have to pour the cement.
Musimy lać cement.

There's water trapped underneath all that cement.
Pod całym tym cementem wciąż stoi woda.

The cement embedded in Cleo's skull when you bashed her head in?
Ten sam cement, który wbił się w czaszkę Cleo kiedy walnąłeś w jej głowę?

You'il dig ditches and carry bags of cement till your back nearly breaks.
Będziesz rowy kopać i wykonywać worki z cementem do pleców niemal przerw.

Could be at the cement factory.
Mogą być w fabryce cementu.