Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) sławny, słynny, głośny, znamienity;
be celebrated for sth - słynąć z czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj sławny, słynny, znany, popularny, głośny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sławny, głośny, słynny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GŁOŚNY

SŁYNNY

ZNAMIENITY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

uznawany

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: noted
synonim: renowned

Słownik internautów

sławny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. sławny
słynny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obchodzony

znany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And our brains -- our celebrated brains -- reflect a drainage of a tidal marsh.
Nasze mózgi, nasze wysławiane mózgi wyglądają jak plątanina mokradeł okresowych.

TED

And the white tiger is obviously celebrated in several forms of entertainment.
A biały tygrys jest oczywiście wykorzystywany w rozmaitych formach rozrywki.

TED

I start 50 years ago when Africa celebrated independence in most countries.
Zaczynam 50 lat temu, kiedy wiele krajów Afrykańskich uzyskało niepodległość.

TED

Special Information On 16 December 1965, the mouth organ celebrated its premiere in space.
Informacja dodatkowa: 6 grudnia 1965 r. harmonijka ustna miała swoją premierę w kosmosie.

Goethe Institut

Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Osiągnęliśmy wiele i z wielu rzeczy można się cieszyć, ale wiele jeszcze jest do zrobienia.

statmt.org

It should be celebrated as a cosmopolitan, enlightened and humane writer.

www.guardian.co.uk

Late this evening Obama celebrated what he called the bipartisan "season of progress" at a press conference.

www.guardian.co.uk

Occasionally they were joined by a woman, perhaps the singer Keely Smith, whom Sinatra dated, or Shirley MacLaine, who had a walk-on part in Ocean's 11, the film that celebrated their camaraderie.

www.guardian.co.uk

But at least, in the case of Rachel Wagstaff's stage version of Faulks's celebrated 1993 novel, it is a very good sculpture that captures something of the unimaginable horror, as well as the fractured comradeship, of the first world war.

www.guardian.co.uk

I can't even remember when we last celebrated your birthday.
Nie mogę sobie nawet przypomnieć ostatniego obchodzenia jej urodzin.

Fifteen years ago, I celebrated our first surgery the same way.
lat temu, w ten sam sposób świętowałem naszą pierwszą operację.

My father would have celebrated such a conjunction with a good wine.
Mój ojciec uczciłby takie połączenie dobrym winem.

If you suggest camping, there will be a live and celebrated television death.
Jeśli sugerujesz camping, będziemy na żywo celebrowali smierć telewizji.

Well, ultimately celebrated them a little too much, I reckon.
cóż, sądzę, że ostatecznie okazywały je zbyt mocno.

What holiday was celebrated for the first time by the american colonists?
Jakie święto po raz pierwszy obchodzili koloniści?

I also celebrated As things stand in the kitchen.
Mnie również obchodzi, jak stoją rzeczy w kuchni.

I wanted to be somewhere where different was celebrated.
Chciałem być gdzieś, gdzie inność była celebrowana.

The first men to summit will be celebrated as Olympic heroes.
Pierwszy człowiek, który zdobędzie szczyt będzie sławny jak mistrz olimpijski.

Her success is celebrated... by anyone else who can take advantage.
Jej sukces jest świętowany... przez każdego kto może na nim skorzystać.

When in fact to be proven wrong should be celebrated.
Podczas gdy udowodnienie błędu, de facto, powinno być świętowane.

When she returns to work this week, she won't be so celebrated.
Teraz gdy wróci do pracy, nie będzie już tak sławna.

Oh, my wife celebrated herself into an early coma.
Moja żona świętuje sama w przedwczesnej śpiączce.

Park was a celebrated star across the nation.
Park był sławną międzynarodową gwiazdą

Maybe because his name is not so celebrated.
Tylko, że to nie jest nikt wielki.

He's winning the harper avery award and being celebrated all over the world.
Wygrywa nagrodę Harpera-Avery'ego i jest sławny na całym świecie.

I believe that today we prepared a practical present for the 40th anniversary of our customs union, which will be celebrated on 1 July 2008.
Uważam, że dziś z okazji 40. rocznicy utworzenia unii celnej, która obchodzona będzie 1 lipca 2008 r. przygotowaliśmy praktyczny prezent.

Our common goal is to limit global warming to the celebrated 2 ºC.
Naszym wspólnym celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do osławionych 2ºC.

And the white tiger is obviously celebrated in severalforms of entertainment.
A biały tygrys jest oczywiście wykorzystywany w rozmaitychformach rozrywki.

Keep it always full of interesting celebrated people.
Dom zawsze jest pełen ciekawych, znanych ludzi.

We could have celebrated here on the island.
Moglibyśmy świętować tutaj na wyspie.

Dinky, 2 months ago you had celebrated your birthday.
Dinky, 2 miesiące temu świętowałaś swoje urodziny.

Our little daughter, Hope, just celebrated another birthday.
Nasza córeczka Hope, właśnie obchodziła urodziny.

While Lyle celebrated getting the deed in a typically mature fashion.
A tymczasem Lajl świętował zdobycie aktu. Robił to w typowy dla dorosłych sposób.

And if you stop now, you'll be celebrated.
Jeżeli teraz przestaniesz, będą cię wielbić.

It is something to be denounced, not celebrated.
Należy je potępić, a nie wychwalać.

This morning, we celebrated the 100th anniversary of International Women's Day.
Dziś rano obchodziliśmy setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Distinctly themselves In a city that celebrated them.
Wyrażali siebie w mieście, które ich kochało.

Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Osiągnęliśmy wiele i z wielu rzeczy można się cieszyć, ale wiele jeszcze jest do zrobienia.

I have celebrated this day for as long as I can remember, like my mother and grandmother before me.
Obchodzę to święto od kiedy pamiętam, tak jak moja matka i babka.

In 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.

Ln our house father's absence was celebrated as a Festival.'
W naszym domu, nieobecność ojca obchodziliśmy jak święto.

Don't all my visits deserve to be celebrated, genevieve ?
Czy nie wszystkie moje wizyty powinny być powodem do świętowania, Genevieve?

And is still celebrated to this day.
I jest świętowana po dziś dzień.

And now, you are the most celebrated Geisha in all Myoko.
I teraz jesteś najbardziej znaną gejszą w całym Miyako.

We bought a small cake, lit up the candles... and celebrated together.
Kupiliśmy mały tort, zapaliliśmy kadzidła... i razem świętowaliśmy.

So they celebrated in style every time.
Świętowali to za każdym razem.

Several days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Kilka dni temu obchodziliśmy dwudziestą rocznicę obalenia muru.

Is everybody celebrated Full of sin and dissipated?
Będzie tam socjeta Pełna grzechu i rozpusty?

How will Radha's birthday be celebrated without you?
Jak mogłaby Radha obchodzić urodziny bez ciebie?

We celebrated 3,000 concerts together last season.
Świętowaliśmy 3.000 koncertów razem w zeszłym sezonie.

On 18 November last year, Latvia celebrated the 90th anniversary of its proclamation.
W dniu 18 listopada ubiegłego roku Łotwa świętowała dziewięćdziesiątą rocznicę proklamacji państwowości.

Celebrated war reporter buys drugs from underage male prostitute.
Sławna dziennikarka kupuje narkotyki od nieletniej męskiej prostytutki.

You too can become rich, famous, celebrated.
Tak, Ty też możesz stać się sławny, bogaty i zauważalny.

A beautiful festival celebrated by every Telugu family.
Ta wspaniała okazja, jest hucznie świętowana w każdej rodzinie Telugu

Dr Pulaski, I celebrated my 35th birthday a week ago.
Dr Pulawski, tydzień temu obchodziłam 35 urodziny.

Last weekend, Altiero Spinelli would have celebrated his 100th birthday.
W ostatni weekend Altiero Spinelii obchodziłby swoje setne urodziny.

Just a month ago we celebrated the fiftieth anniversary of the European Parliament's first session.
Zaledwie miesiąc temu świętowaliśmy pięćdziesiątą rocznicę pierwszej sesji Parlamentu Europejskiego.

Members here have celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall - and rightly so.
Posłowe do PE świętowali - całkiem słusznie - dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego.

This week, we celebrated 8 March.
W tym tygodniu obchodziliśmy dzień 8 marca.