Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przewodzić, dowodzić; kapitanować, sprawować funkcję kapitana;

(Noun) militarny kapitan, komandor, dowódca; lokalny przywódca, osoba wpływowa; pan; kierownik sali; sport kapitan drużyny;
captain of industry - osoba prowadząca/posiadająca duże firmy i ważna w świecie biznesu; magnat przemysłowy;
captain smith - Pan Smith;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(leader) kapitan
przywódca, wódz
~ of industry przedsiębiorca
(head of team) kapitan drużyny.
2.
(army rank) kapitan, dowódca.
3.
(naval rank) kapitan.vi przewodzić, dowodzić, kierować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapitan, dowódca (wyprawy, akcji itp.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kpt.

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. komandor
2. dowódca okrętu, kapitan okrętu
3. wódz, przywódca

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kapitan
dowódca, naczelnik
Cap-tain (skr. Capt) st. kapitan
mors. dosł. kapitan (odp. komandor)
Group Captain pułkownik RAF-u

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAPITAN

DRUŻYNOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kapitan
V być kapitanem

Wordnet angielsko-polski


1. (an officer holding a rank below a major but above a lieutenant)
kapitan


2. (a dining-room attendant who is in charge of the waiters and the seating of customers)
kierownik sali: : synonim: headwaiter
synonim: maitre d'hotel
synonim: maitre d'

3. (an officer who is licensed to command a merchant ship)
kapitan: : synonim: master
synonim: sea captain
synonim: skipper

Słownik internautów

kapitan
komandor
być kapitanem

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dowódca

komandor

naczelnik

nagłówek

napis

podpis

rozdział

składka

tytuł

wódz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dowódca; stop.wojsk. kapitan (szczególnie armii); lotn.,mar. pułkownik
~, acting - pełniący obowiązki kapitana
~, group - UK,lotn. pułkownik lotnictwa
~, horse - stop.wojsk. rotmistrz
~, infantry - kapitan piechoty
~, marine - US kapitan lotnictwa morskiego
~, merchant - kapitan marynarki handlowej
~, military - dowódca wojskowy
~, navy - US pułkownik marynarki wojennej; UK komandor marynarki
~, ocean-going - kapitan żeglugi wielkiej
~, port - kapitan portu
~, sea - kapitan żeglugi wielkiej
~, submarine - kapitan okrętu podwodnego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

statmt.org

Only then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
Tylko w takim wypadku możemy mówić o oddaniu władzy przez kapitana Camarę.

statmt.org

and next to him Jehohanan the captain, and with him two hundred and fourscore thousand;
A po nim książę Johanan, a z nim dwa kroć sto tysięcy, i ośmdziesiąt tysięcy.

Jesus Army

And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.
A wszystek lud słyszł, gdy przykazywał król wszystkim hetmanom o Absalomie.

Jesus Army

And the chief captain came and said unto him, Tell me, art thou a Roman?
A przystąpiwszy hetman, rzekł mu: Powiedz mi, jeźliś ty jest Rzymianinem?

Jesus Army

Joe Worsley, captain for the night, was also a reliable defensive presence but his post-match assessment was as accurate as anyone's.

www.guardian.co.uk

So does that make it all right to steal diamonds from wealthy shop-owners? "I don't agree that there is a romantic air about them," says captain Parthenis.

www.guardian.co.uk

In the 12 overs bowled to them as the shadows lengthened across the Waca, the England openers Andrew Strauss and Alastair Cook ensured that the day was not sullied, seeing out all four of the Australian seamers with no alarm other than one rasping square cut from the captain that seared at catchable height past Mike Hussey in the gully, squinting into the setting sun.

www.guardian.co.uk

Cook, moving into his strokes with a fluency unmatched even by his exalted standards in this series, had made 80 while the England captain had 64, on the way passing 6000 runs in Tests.

www.guardian.co.uk

Well, the captain seems to know what his men seem to need.
A więc Kapitan wydaje się wiedzieć o tym, czego jego jego ludzie potrzebują.

Want me to take a look at those feet, Captain?
Chcesz bym spojrzał na te stopy, kapitanie?

What can we do for you? Where is your captain?
Co możemy dla was zrobić? Gdzie jest wasz kapitan?

I'm only here because my captain asked me to be.
Jestem tu, bo kapitan mnie poprosił.

If we lost last year, why are you still the captain?
Jeśli przegraliśmy w tamtym roku, czemu nadal pan jest kapitanem?

Captain, what do you think is going to happen here?
Kapitanie, jak myślisz co tutaj się stanie?

Captain, we could take her down the road to the next town.
Kapitanie, moglibyśmy ją zabrać do następnego miasta.

Can we get a photo with mother and son, Captain?
Możemy zrobić zdjęcie z matką i dzieckiem?

I was wrong to ask you to fire the captain.
Nie powinienem był prosić cię o zwolnienie Kapitana.

I think we should tell the captain and turn back.
Myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym kapitanowi i zawrócić.

Especially since you're not the captain at your new school.
Zwłaszcza, że w nowej szkole, nie jest kapitanem...

We have the guys from the 504de and our captain of the 505de.
Mamy chłopaków z 504de i nasz kapitan 505de.

So tell me everything we know about the Captain and his new love.
Powiedz mi wszystko co wiesz o nowej miłości kapitana.

Believe me, Captain, getting the two of us in is going to be easy.
Wierz mi kapitanie, wprowadzenie nas dwojga będzie łatwe.

Captain, I need to speak with you for a second.
Kapitanie. Muszę z panem chwilę porozmawiać.

I told the Captain to agree to all their terms.
Kazałem kapitanowi zgodzić się na wszystkie ich warunki.

No one is going to talk to the captain about this.
Nikt nie będzie o tym z nim rozmawiał.

Oh, this is a moment you can tell your children about, captain.
O tej chwili możecie opowiadać swoim dzieciom, kapitanie.

I need that captain to look after him until the time comes.
Ten kapitan musi się nim zająć, póki nie nadejdzie czas.

I know I'm not the captain of this team yet.
Wiem, że jeszcze nie jestem kapitanem tej drużyny.

I think we're going to need rather more men than this, captain.
Wydaje mi się, że będziemy potrzebować nieco więcej ludzi, kapitanie.

If that is true you to come inside, and talk to the Captain.
Jeśli tak jest... Następnie należy wprowadzić i umów z kapitanem.

Captain, we should go back to the house and call your doctor.
Kapitanie, powinniśmy wrócić do domu i wezwać pańskiego lekarza.

I didn't feel we had anything to talk about, Captain.
Nie mamy o czym mówić, kapitanie.

This man is now your captain. You do as he says.
Ten człowiek jest teraz waszym kapitanem.

And everything to do with the Captain trying to save his job.
A miało wszystko z kapitanem, próbującym uratować swoją posadę.

People, listen up, the captain has something important to say.
Chłopcy, dziewczęta, jeden moment, proszę. Kapitan musi powiedzieć coś ważniejszego.

Listen, go to the captain and tell him something on my part.
Dobrze. Słuchaj. Musisz iść do kapitana i coś mu powiedzieć.

Captain says he has something you might be interested in.
Kapitan mówi, że ma coś, co może cię interesować.

Before we begin, Captain, you must speak with the children.
Zanim zaczniemy, kapitanie, musi pan porozmawiać z dziećmi.

Do you want to get in touch with my husband, Captain?
Chce się pan skontaktować z moim mężem, kapitanie?

Captain. why don't you give me a chance next time?
Kapitanie. Czemu nie dasz mi szansy następnym razem?

Captain out here in the night and he runs into them?
Kapitan wpada tu na nich w środku nocy?

First I thought maybe you were related to the captain.
Najpierw myślałem, że jesteś spokrewniony z kapitanem.

Some of them might get through yet, mightn't they, Captain?
Niektórzy z pozostałych mogli już tu dotrzeć, prawda kapitanie?

I tried because I'm captain, but who could do this?
Próbowałem, bo jestem kapitanem, ale kto by temu sprostał?

That will do captain this list when I get back.
Zobaczymy kapitanie. Chcę tego wykazu, kiedy wrócę.

Major, send some of our men to keep an eye on the good captain.
Majorze, wyślij kilku naszych ludzi, by mieli oko na naszego Kapitana...

Where do you think this fire came from, if the captain didn't light it?
Skąd tworzy , że wyszło ten ogień jeśli go nie zapalił kapitan?

After all, no ship should go down without her captain.
Bo przecież... statek nie może iść na dno bez kapitana.

I just took them Off a captain from the 251st yesterday.
Dopiero co je wczoraj zdjąłem z kapitana 251-szego.

As I've heard it, he made a deal with the captain.
Jak słyszałem to on dobił targu z kapitanem.

Captain, I trust there will be no further action taken against us?
Kapitanie, ufam, że nie będzie podjęta żadna akcja przeciw nam?

Captain, you are not married to the entire production line.
Nie jest pan żonaty z całą linią produkcyjną.

And as I said to the captain, it's just a feeling.
Tak jak powiedziałam kapitanowi, mam tylko przeczucia.

This guy is looking for us to kill him, captain.
Ten koleś czeka, aż wyjdziemy, żeby do nas strzelać, kapitanie.

Your father was the captain the boat for 12 minutes.
Twój ojciec był kapitanem łodzi do 12 minut.

I have been given the honor to be your captain.
A ja mam zaszczyt być kapitanem.

But now that he's dead, I got to be the captain.
A ponieważ on nie żyje, ja będę kapitanem.