Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Kambodża;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kambodża

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Kambodża

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's actually a very pretty area of Cambodia, where rice growing takes place.
Szczerze mówiąc, to całkiem ładna część Kambodży, gdzie uprawia się ryż.

TED

Sam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.
Sam Rainsy, przywódca kambodżańskiej opozycji, padł ofiarą poważnych prześladowań.

statmt.org

in writing. - The human rights situation in Cambodia is an ever growing concern.
na piśmie. - Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kambodży jest coraz bardziej niepokojąca.

statmt.org

We call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Apelujemy do Tajlandii i Kambodży, aby natychmiast zaprzestały stosowania tej strasznej broni.

statmt.org

I mean, here he was in the room with the embodiment of evil in Cambodia.
Proszę, on w jednym pokoju z ucieleśnieniem zła w Kambodży.

TED

I have had the privilege of visiting him in Cambodia.
Miałem zaszczyt odwiedzić go w Kambodży.

My mission is to make it up into Cambodia.
Moją misją było dostać się do Kambodży.

I wrote these poems while sick with malaria in Cambodia.
Napisałam te wiersze podczas malarii w Kambodży.

I have twice had the opportunity to visit Cambodia.
Miałem okazję być dwukrotnie w Kambodży.

We're not supposed to be in Cambodia, but that's where I'm going.
Nie mamy prawa być w Kambodży, ale tam właśnie płynę.

So you're asking me, do I regret going into Cambodia?
Pyta mnie pan, czy żałuję inwazji na Kambodżę? Nie!

Cambodia believed that the punishment errors committed in a previous life.
W Kambodży wierzą, że to kara za pomyłki poprzedniego życia.

Unfortunately, the rapid economic development in Cambodia has not been accompanied by a process of democratisation.
Niestety wraz z szybkim rozwojem gospodarczym nie mamy do czynienia z procesem demokratyzacji tego kraju.

She wrote that he is still in Cambodia.
On dalej jest w Kambodży.

They can't impeach me for Cambodia; the president can bomb anybody he likes.
Nie mogą oskarżyć mnie o Kambodżę. Prezydent może zbombardować kogoś, kogo nie lubi.

We call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Apelujemy do Tajlandii i Kambodży, aby natychmiast zaprzestały stosowania tej strasznej broni.

There will be no American combat troops or advisors in Cambodia.
W Kambodży nie ma i nie będzie amerykańskich wojsk ani doradców.

I would like to ask what the price is of the conflict between Cambodia and Thailand, which has lasted for over 100 years.
Pytanie: jaka jest cena ponad stuletniego konfliktu Kambodży i Tajlandii?

Can we buy the medicine in Cambodia?
Możemy kupić leki w Kambodży?

I think it's safer for me if I across the border into Cambodia.
Sądzę, że bezpieczniej bedzie dla mnie jeśli prysnę przez granicę do Kambodży.

At international level, we must remind Cambodia to strive towards democracy and not use the selective enforcement of laws against individual rights.
Na arenie międzynarodowej musimy przypomnieć władzom Kambodży, by dążyły do wprowadzenia demokracji i nie stosowały prawa wybiórczo przeciwko prawom jednostki.

Remember that two-man patrol we did in Cambodia?
Pamiętasz ten dwuosobowy patrol, który mieliśmy w Kambodży?

Yet there is much we can do in Cambodia at all levels, from the Prime Minister's office to civil society.
A jednak nadal wiele możemy uczynić w Kambodży na wszystkich szczeblach, począwszy od kancelarii premiera aż po społeczeństwo obywatelskie.

Cambodia remains a very poor country.
Kambodża jest w dalszym ciągu bardzo ubogim krajem.

Whatever the source of disagreement between Thailand and Cambodia, resorting to force is not a solution.
Bez względu na źródło sporu między Tajlandią a Kambodżą uciekanie się do użycia siły nie jest rozwiązaniem.

The next item is Cambodia, specifically the case of Sam Rainsy.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest Kambodża, w szczególności przypadek Sama Rainsy'ego.

Sam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.
Sam Rainsy, przywódca kambodżańskiej opozycji, padł ofiarą poważnych prześladowań.

Yeah, but Cambodia is different.
Ale Kambodża jest inna.

But Cambodia is not alone.
Ale Kambodża nie jest jedynym przypadkiem.

Second, take her to Cambodia.
Po drugie, weź ją do Kambodży.

Similar convictions of members of the opposition party are fairly common, and show that there is no impartial judiciary in Cambodia.
Podobne oskarżenia wobec członków partii opozycyjnej są dość częste i pokazują, że w Kambodży nie istnieje bezstronny wymiar sprawiedliwości.

But it's just Stavudine combination is avilable in Cambodia.
Ale w Kambodży tylko Stavudine jest dostępny

Cambodia, in particular the case of Sam Rainsy (
Kambodża, w szczególności przypadek Sama Rainsy'ego (

How are you gonna get to Cambodia and get the clock back in...15 hours?
Jak chcesz dostać się do Kambodży i odzyskać zegar w... 15 godzin?

I mean, if Cambodia doesn't work we'il bomb Hanoi if we have to.
Jeśli Kambodża nie zadziała, zbombardujemy Hanoi, jeśli będziemy musieli.

Makes Cambodia look like Kansas.
Kambodza przy tym wygląda jak Kansas.

This is Cambodia.
Taka jest Kambodża.

I too was honoured to be appointed by the Commissioner as the chief observer in the recent elections in Cambodia.
Ja również miałem zaszczyt być mianowanym przez panią komisarz szefem obserwatorów podczas ostatnich wyborów w Kambodży.

Otherwise, Cambodia risks being bracketed with the pariah state Burma in the eyes of the international community.
W przeciwnym razie Kambodża naraża się na zrównanie w oczach społeczności międzynarodowej z traktowaną niczym parias Birmą.

I believe that we have a duty to demand Thailand and Cambodia to ratify the convention banning this type of weapon.
Sądzę, że mamy obowiązek żądać od władz Tajlandii i Kambodży ratyfikowania konwencji zakazującej stosowania tego typu broni.

in writing. - The human rights situation in Cambodia is an ever growing concern.
na piśmie. - Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kambodży jest coraz bardziej niepokojąca.

Cambodia (vote)
Kambodża (głosowanie)

We shall continue to remind Cambodia of the recommendations put forward by our Election Observation Missions in the past.
Będziemy w dalszym ciągu przypominać Kambodży o zaleceniach przedstawionych w przeszłości przez nasze misje obserwatorów wyborczych.

Border clashes between Thailand and Cambodia (
Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży (

Cambodia, Angola, and Mexico.
Kambodża, Angola i Meksyk.

Today Benjamin and Sreykeo living in Germany and Cambodia.
Obecnie Benjamin i Sreykeo żyją w Kambodży oraz w Niemczech. Mają syna.

This refers to respect for human rights in Cambodia being a precondition for the provision of aid by the European Union.
Stwierdza się w nim, że przestrzeganie praw człowieka w Kambodży jest warunkiem wstępnym udzielenia pomocy przez Unię Europejską.

I would like to thank those MEPs who have submitted resolutions on Cambodia for this urgency debate.
Chciałabym podziękować tym posłom, którzy na tę pilną debatę przedłożyli rezolucje w sprawie Kambodży.

The next item is the debate on seven motions for a resolution on border clashes between Thailand and Cambodia
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata nad siedmioma projektami rezolucji w sprawie starć na granicy Tajlandii i Kambodży

Finally, I would urgently appeal to the governments of Thailand and Cambodia to make every effort to resolve this conflict without resorting to arms.
Na koniec pilnie apeluję do rządów Tajlandii i Kambodży, żeby dołożyły wszelkich starań w celu rozwiązania tego konfliktu bez użycia broni.

Cambodia's Prime Minister, Hun Sen, has referred to the clashes as a 'real war'.
Premier Kambodży Hun Sen nazwał starcia "prawdziwą wojną”.

I am also alarmed that thousands of people have been obliged to abandon their homes due to the clashes on the border between Thailand and Cambodia.
Jestem również zaniepokojona tym, że tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów ze względu na starcia na granicy Tajlandii i Kambodży.

I think that as a result of our improved relations with Cambodia, we might be more successful in this matter than in the case of Harare.
Sądzę, że z uwagi na poprawę naszych stosunków z Kambodżą w tym przypadku nasze działania mogą być skuteczniejsze niż w przypadku Zimbabwe.

Thailand and Cambodia have agreed to join an urgent meeting of South-East Asian nations to discuss the conflict.
Tajlandia i Kambodża zgodziły się wziąć udział w nadzwyczajnym spotkaniu przedstawicieli państw Azji Południowo-Wschodniej poświęconemu omówieniu tego konfliktu.