Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) biznes handlowy, służbowy, firmowy, branżowy;
the business community - biznes świat biznesu;

(Noun) sprawa, rzecz; biznes działalność gospodarcza, interes, zajęcie; sklep; przedsiębiorstwo, zakład, firma; branża; biznes; działalność handlowa; fach, rzemiosło; obowiązek, powinność, zadanie, zakres działań;
now we are in business! - Zrobione!, możemy zaczynać!;
go out of business - biznes zwinąć interes, wycofać się z interesów;
get down to business - biznes zabrać się do pracy; przejść do interesów; przystępować do interesów;
be good for business - sprzyjać interesom;
go into business - biznes rozpocząć/rozpoczynać działalność gospodarczą; biznes wchodzić do biznesu, zajmować się działalnością gospodarczą;
do business with sb - biznes robić z kimś interesy; prowadzić z kimś interesy;
drum up business - biznes zwiększać obroty handlowe;
funny business - podejrzana/dziwna sprawa, lewy interes, machlojki; przekręty, szwindel, kant, dziwne interesy;
that’s the business! - świetnie!;
do the business - uprawiać seks;
be in business - mieć wszystko, co potrzeba; biznes prowadzić działalność gospodarczą; zajmować się biznesem;
one-man business - (Noun) biznes firma jednoosobowa;
know one’s business - być kompetentnym, znać się na swojej branży;
pull out of business - biznes zwinąć interes, wycofać się z biznesu;
mix business with pleasure - łączyć interesy z przyjemnościami;
work like nobody’s business - pracować za trzech;
any other business - wolne wnioski, sprawy różne;
the film business - biznes branża filmowa;
mind one’s own business - (Verb) pilnować swoich spraw;
do its business - załatwiać się;
mean business - myśleć serio, mieć poważne podejście; nie żartować;
set up/start in business - biznes założyć biznes/firmę;
talk business - biznes rozmawiać o interesach;
be in business of doing sth - mieć w zwyczaju coś robić;
business is business. - W interesach nie ma sentymentów.;
on business - biznes służbowo, w interesach;
business as usual - biznes normalny tok pracy;
business before pleasure. - Najpierw praca, później przyjemności.;
be bad for business - nie sprzyjać interesom;
core business - biznes podstawowa dla danej firmy działalność; podstawowa działalność firmy;
monkey business - machlojki, przekręty, kant, nielegalna działalność; podejrzane zachowanie, szemrane sprawy, oszustwa; małpie figle, błaznowanie;
family business - (Noun) firma rodzinna, przedsiębiorstwo rodzinne;
send sb about his business - przegonić kogoś;
give sb a business - przemaglować kogoś;
go about one’s business - zajmować się sprawami dnia codziennego;
go about one’s business - zajmować się sprawami dnia codziennego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(matter, affair) sprawa
interes
let's get down to the main ~przejdźmy do rzeczy
it's my ~to moja sprawa
'who are you going out with tonight?' 'it's none of your ~!' z kim wychodzisz dziś wieczorem? - nie twoja sprawa
mind your own ~! pilnuj swoich spraw
what is your ~ here? czego tutaj chcesz? to have no ~ to do sth nie mieć prawa czegoś zrobić: you had no ~ to go there nie powinieneś tam był iść
monkey ~ nieuczciwe postępki.
2.
(responsibility, duty) zakres obowiązków
obowiązek
zadanie
she made it her ~ to explain all the matter to the boss zadbała o to, aby wyjaśnić szefowi całą sprawę.
3.
(serious work, occupation) praca
zawód
he went to Warsaw on ~wyjechał do Warszawy w sprawach słubowych
to mean ~ mówić serio
to get down to ~ przejść do rzeczy
to talk
~mówić z sensem
~ before pleasure najpierw obowiązki, później przyjemności.
4.
(commerce) biznes
interes
działalność handlowa
działalnośćgospodarcza
~ is slow interesy nie idą najlepiej
to go into ~wziąć się za interesy
to go out of ~zbankrutować.
5.
(commercial company) firma
przedsiębiorstwo
interes
he runs his own ~prowadzi własną firmę
she owns her own cosmetic ~prowadzi własny salon kosmetyczny
to start a ~zakładać biznes
~ correspondence korespondencja handlowa
~ card wizytówka.
6.
(trouble) problem.~ cpds ~ like adj poważny, urzędowy, solidny
~ man nbiznesmen, przedsiębiorca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

interes (y), sprawa, zadanie, zakres (obowiązków), firma, problem, przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
be in ~ prowadzić interes, działać
it is none of your ~ to nie twoja sprawa
go out of ~ przestać działać, zwinąć interes
mind you own ~ (pot.) ~nie wtrącaj się w nie swoje sprawy
on ~ w interesach
get down to ~ rozpocząć działanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

biznesowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo
2. sprawy, zadania
3. transakcja~ account rachunek firmy~ activity działalność gospodarcza, obroty handlowe~ activity działalność gospodarcza~ activity register ewidencja działalności gospodarczej ~ analysis analiza działalności firmy~ assets aktywa handlowe~ books księgi handlowe ~ combination połączeni jednostek gospodarczych~ conditions koniunktura gospodarczaBusiness Cooperation Network (BC-NET) EU Sieć Współpracy między Przedsiębiorstwami ~ efficiency efektywność gospodarowania~ entity podmiot gospodarczy~ entity concept zasada podmiotowości~ entity's balance sheet bilans jednostkowy ~ expenses koszty handlowe~ financing finansowanie przedsiębiorstwa~ headquarters siedziba firmy~ income tax podatek dochodowy od przedsiębiorstw~ interruption insurance (BI) ubezpieczenie utraty zysku~ on joint account transakcja partycypacyjna~ on trial transakcja na próbę~ outlook koniunktura gospodarcza~ plan biznes plan~ prospects koniunktura gospodarcza~ recovery ożywienie w interesach, zwyżka koniunktury ~ resources środki gospodarcze~ solvency wypłacalność ~ tax podatek od działalności gospodarczej Business Unit Manager dyrektor operacyjny ~ valuation wycena przedsiębiorstwa~ year rok obrotowy, rok budżetowy backwardation ~ transakcja deportowabanking ~ operacja bankowabarter ~transakcja kompensacyjnacarry-over ~ transakcja reportowacollecting ~ operacja inkasowacommission ~ dom agencyjnycompetitors' ~ firma konkurencyjnaconsignment ~ przedsiębiorstwo konsygnacyjnecontango ~ transakcja reportowacredit ~ obrót kredytowydirect ~ działalność bezpośredniaexchange ~ obrót dewizowyforeign exchange ~ obrót dewizowyimport ~ transakcja importowaprolongation ~ transakcja prolongacyjnaslack ~ słaba koniunkturasluggish ~ słaba koniunkturaspot ~ transakcja natychmiastowasyndicate ~ transakcja konsorcjalnatied ~ transakcja wiązanaupturn in ~ ożywienie koniunktury

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. interesy, działalność handlowa
2. przedsiębiorstwo, interes, firma
3. sprawy, obowiązki, zadania business accounting rachunkowość, księgowość firmy business activity działalność gospodarcza, obroty handlowebusiness affairs sprawy handlowebusiness agent przedstawiciel handlowy business analyst analityk badający działalność gospodarcząbusiness area rejon interesów handlowychbusiness associate partner, wspólnik business books księgi handlowe business call spotkanie służbowebusiness capital kapitał fimy business card wizytówka business center ośrodek handlowybusiness circles koła handlowebusiness class pierwsza klasabusiness climate klimat gospodarczy business college szkoła handlowabusiness contract umowa handlowa Business Cooperation Network (BC-NET) EU Sieć Współpracy między Przedsiębiorstwami business data dane o gospodarcebusiness deal transakcja handlowa business development ratios mierniki rozwoju działalności business economics ekonomika przedsiębiorstwabusiness entity concept (accounting entity concept, separate entity concept) zasada jednostki wyodrębnionej business environment EU instytucje otoczenia biznesubusiness establishment placówka handlowabusiness expenses wydatki związane z prowadzeniem firmybusiness finance finansowanie działalności gospodarczej business headquarters siedziba firmybusiness hours godziny pracy business indicator wskaźnik handlowybusiness intelligence wywiad handlowybusiness law prawo handlowebusiness letter list handlowybusiness losses straty handlowe business lunch obiad służbowy business manager dyrektor handlowy business office siedziba firmybusiness on speculation transakcja spekulacyjna business opportunities możliwości handlowebusiness paper krótkoterminowy weksel bankowy business partner wspólnik business people przedsiębiorcy business plan biznesplan business premises lokale biurowe, siedziba firmy przedsiębiorstwabusiness proposition propozycja transakcji business recession recesja, zastój business recovery ożywienie w interesach, zwyżka koniunktury business reply envelope koperta ofrankowana zwrotnym adresem business report sprawozdanie z działalności firmybusiness secret tajemnica handlowa business sense zmysł handlowy business services usługi biurowebusiness situation koniunktura gospodarczabusiness software oprogramowanie dla przedsiębiorstwbusiness solvency wypłacalność business tax podatek od działalności gospodarczej business tendency tendencja gospodarczabusiness term termin handowybusiness ties powiązania gospodarczebusiness transaction transakcja handlowabusiness trip podróż służbowa business turnover obrót handlowy business valuation wycena przedsiębiorstwa business venture przedsiębiorstwo handlowebusiness year rok obrotowy, rok budżetowy agency business transakcja komisowabig business duże przedsiębiorstwocore business podstawa działalności firmydirect business działalność bezpośredniafledgeling business interesy w początkowej fazieindirect business reasekuracja czynnainsurance business przedsiębiorstwo ubezpieczenioweprivate insurance business prywatny przemysł ubezpieczeniowyreal estate business przedsiębiorstwo nieruchomościretail business przedsiębiorstwo handlu detalicznegosmall business mała przedsiębiorczośćwholesale business przedsiębiorstwo hurtoweto be back in business wznawiać działalność handlowąto be in business prowadzić działalność handlowąto conduct business prowadzić firmęto do business robić interesy to establish a business zakładać firmęto go into business zaczynać prowadzić działalnośćto go out of business bankrutowaćto lose business tracić klientówto run business prowadzić firmęto shut the business down zamykać firmę to start up a business rozpoczynać działalność firmyto talk business rozmawiać o interesachto withdraw from business wycofywać się z interesów

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

biznes m

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

firma, przedsiębiorstwo, transakcja

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

interes m, służbowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s interes (y)
zajęcie
sprawa
przedsiębiorstwo handlowe
~ hours godziny zajęć (u-rzędowe)
it is none of your ~ to nie twoja sprawa
mind your own ~ pilnuj swoich spraw
on ~ w interesie, w sprawie
służbowo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HANDLOWY

SŁUŻBOWY

URZĘDOWY

SPRAWA

RZECZ

INTERES

BIZNES

HANDEL

PRZEDSIĘBIORSTWO

FIRMA

KUPIECTWO

FACH

RZEMIOSŁO

HISTORIA

RUCHLIWOŚĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

interes
firma
problem
sprawa
przestawać działać
nie mieć prawa
,,To nie twoja sprawa''
ktoś mówi poważnie
w interesach

Wordnet angielsko-polski


1. (the principal activity in your life that you do to earn money
"he's not in my line of business")
praca, zatrudnienie, robota
synonim: occupation
synonim: job
synonim: line of work
synonim: line

2. (customers collectively
"they have an upper class clientele")
klientela: : synonim: clientele
synonim: patronage

3. (a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it
"he bought his brother's business"
"a small mom-and-pop business"
"a racially integrated business concern")
koncern: : synonim: concern
synonim: business concern
synonim: business organization
synonim: business organisation

4. (the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects
"computers are now widely used in business")
interes: : synonim: commercial enterprise
synonim: business enterprise

5. (the volume of commercial activity
"business is good today"
"show me where the business was today")
biznes: :

6. (the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects
"computers are now widely used in business")
biznes: : synonim: commercial enterprise
synonim: business enterprise

Słownik internautów

sprawa
interesy, biznes, transakcja
firma, biznes
branża

Słownik nieruchomości angielsko-polski

biznes, interes

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. zajęcie

2. handel
kupiectwo

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

interes (sprawa), zagadnienie, działalność, przedsięwzięcie
business activity: działalność gospodarcza
business affairs: sprawy handlowe
business agreement: porozumienie handlowe
business capacity: możliwości handlowe
business capital: kapitał zakładowy
business connections: stosunki handlowe
business day: dzień roboczy
business enterprise: przedsiębiorstwo handlowe
business failure: bankructwo, upadłość handlowa
business hours: godziny urzędowania
business law: prawo handlowe
business manager: dyrektor handlowy
business name: nazwa firmy
business name of a branch office: firma oddziału
business secret: tajemnica handlowa
business solvency: wypłacalność firmy
business stamp: pieczęć firmy
business standing: stan interesów firmy
business successor: spadkobierca firmy
business trip: podróż służbowa
business unit: jednostka gospodarcza
business visitor: interesant
main business: główne zajęcie
competitive business: interesy konkurencyjne
contentious business: postępowanie sporne
course of business: bieg interesów spółki
date of striking out firm's name: data wykreślenia firmy
dirty business: nieuczciwe interesy
feigned business: transakcja fikcyjna
on business: w interesach
place of business: siedziba firmy
private business: przedsiębiorstwo prywatne
real estate business: przedsiębiorstwo handlu nieruchomościami

Słownik audio-video Montevideo

byznes, sprawa, zajęcie, zawód, działalność handlowa, transakcja handlowa
finansowy aspekt produkcji, dystrybucji itp.
firma, dom handlowy, przedsiębiorstwo,
interes, intere- sy
opis akcji i tła w scenopisie
zakres obowiązków, kompetencja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

transakcja

zajęcie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

biznes, działalność gospodarcza

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

biznes
~, international - biznes międzynarodowy
~, private - biznes prywatny
~, state - biznes państwowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ekon. biznes
~, pork butchery - masarstwo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Differences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.

statmt.org

To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Kodeks spółek handlowych wymienia wszystkie możliwe formy prawne spółek w Polsce:

europa.eu

First, the directive offers many new business opportunities to entrepreneurs.
Po pierwsze, dyrektywa daje przedsiębiorcom wiele nowych możliwości działania.

statmt.org

And second, with recent business surveys weakening and the fiscal squeeze looming, the second quarter looks very likely to be the peak in terms of the pace of growth - expect a much weaker second half.

www.guardian.co.uk

Its trashing by those at the top of the financial and business community risks an angry populist backlash fuelled not by envy, as they airily claim, but by a visceral human instinct.

www.guardian.co.uk

Almost overnight he was upgraded from intellectual notoriety, as an outspoken supporter of the invasion of Iraq, to the business end of mainstream fame.

www.guardian.co.uk

He took to carrying business cards that read RETIRED No address/No phone/No business/No money.

www.guardian.co.uk

These are the people you want to do business with.
To są ludzie, z którymi chcecie robić interesy.

The next best thing is to be left alone to get on with the business.
Drugą z kolei najlepszą rzeczą jest możliwość prowadzenia działalności bez przeszkód z żadnej strony.

At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.

We are doing good business on the back of this.
Robimy na tym dobry interes.

You want to be out of business for six months?
Chcesz być bez pracy przez sześć miesięcy?

Those who know the country of old just go about their business.
Ci, którzy znają kraj od dawna, zajmują się po prostu swoimi sprawami.

I give you five minutes a week to take care of your business.
Daje ci 5 minut tygodniowo żebyś zajął się swoimi sprawami.

Although we do need their money to stay in business.
Jednak nadal potrzebujemy ich pieniędzy, by pozostać w biznesie.

So any business you had with him, has to go through us.
Każdy interes jaki robiłeś z nim, musisz robić teraz z nami.

We got a guy here says he's from your business.
Mamy tu faceta. Mówi, że jest od was.

I hope you know who you're getting in business with.
Mam nadzieję, że wiecie, z kim weszliście w spółkę.

I have total control so you just mind your own business.
Mam totalną kontrolę więc wy pilnujcie waszych własnych spraw.

I only have an hour to take care of business.
Mam tylko godzinę, żeby załatwić pewną sprawę.

I just got a little business to take care of.
Mam tylko pewien biznes do załatwienia.

You can tell me to mind my own business if you'd like.
Możesz mi powiedzieć, jeśli zechcesz, żebym pilnowała swoich spraw.

My father didn't want me to go into show business.
Mój ojciec nie chciał, żebym pracował w przemyśle rozrywkowym.

We had to do some business on the side to keep things going.
Musieliśmy robić interesy na boku, aby się utrzymać.

She needs to leave for a business meeting in five minutes.
Musi udać się na spotkanie biznesowe za pięć minut.

I have to come here every six months on business.
Muszę zostać w interesach przez sześć miesięcy tutaj.

No, but my husband does a lot of business here.
Nie, ale mój mąż często tu bywa.

I'm not used to doing business with a real man.
Nie mam zwyczaju załatwiać interesów z prawdziwym mężczyzną.

I ask her to help me close a business deal.
Nie. Proszę ją o pomoc w dokończeniu interesu.

What you do with your money is not my business.
Nie pytam, co pan robi z pieniędzmi.

Tell him I'm out of town on business or something.
Powiedz mu, że jestem poza miastem w interesach lub coś.

They did business together and made a lot of money.
Razem robili biznes i zarobili kupę szmalu.

They are not in business for the health, you know.
To nie jest interes dla zdrowia.

Your business is to make him happy for 10 minutes.
Ty masz sprawić, by był szczęśliwy przez 10 minut.

We know because we're in the same business you are!
Wiemy, bo siedzimy w tym samym biznesie co wy!

He should be able to take good care of the business.
Więc jestem pewna, że poradzi sobie z tym biznesem.

Actually, I have business out of town for a few days.
Właściwie mam interes do załatwienia poza miastem przez pare dni.

Everything you do is nothing but my business from now on.
Wszystko, co robisz od tej pory jest moją sprawą.

She took my heart because I do business with you.
Zainteresował się mną, bo robię interesy z tobą.

Before we get down to business, I want you to see these.
Zanim przejdziemy do spraw bieżących chciałbym, żebyście rzucili na to okiem.

In 20 minutes, I have the most important business meeting.
Za 20 minut mam bardzo ważne spotkanie w interesach.

But a lot has to happen before I start my own business.
Ale wiele musi się wydarzyć, zanim zacznę własny interes.

And he gave me 10 percent of the business right now!
A on dał mi 10 procent udziałów w firmie.

I'm in town on business and heard you were here.
Byłem w mieście w interesach i słyszałem, że tu jesteście.

These people are in the business, and they can't find him either.
Ci ludzie są w firmie i nie mogą go odnaleźć.

Why you feel the need to get all up in my business?
Czemu czujesz potrzebę mieszania się w moje sprawy?

Are you just using me to get into the music business?
Czy ty mnie nie wykorzystujesz, aby dostać się do przemysłu muzycznego?

I made over $200,000 doing business with him last year.
Dzięki interesom z nim zarobiłem w zeszłym roku ponad $200,000.

Thanks for coming, but I got a business to run.
Dzięki, że wpadłaś, ale muszę wracać do pracy.

Why don't you run along and let us men talk business.
Hej maleńka zostaw nas samych i pozwól porozmawiać mężczyznom o interesach.

We here to talk about my love life or do business?
Jesteśmy tu by rozmawiać o moim życiu miłosnym czy robić interesy?

If everything goes well, we could just continue our business.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, moglibyśmy ciągnąć nasz interes.

My business started going south because of a bad economy.
Mój interes zaczął podupadać z powodu złej gospodarki.

I have to go up to town for several days on business.
Muszę na kilka dni wyjechać w interesach.

From now on, all my business will be in your hands.
Odtąd wszystkie moje interesy będą w twoich rękach.

Just thought I'd run out and take care of business before work.
Pomyślałem, że skoczę i zadbam o biznes przed pracą.

Then he'll want to know what other people say about the business.
Potem będzie chciał się dowiedzieć, co inni mówią o tym interesie.