Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (wy)polerować;

(Noun) bawola skóra, skóra do polerowania metali; kolor żółtobrązowy, płowożółty; technika tarcza polerska; entuzjasta/entuzjastka, miłośnik/miłośniczka, znawca/znawczyni, maniak/maniaczka;
in the buff - nago, na golasa;
computer buff - spec od komputerów, znawca/miłośnik komputerów;
be a music buff - być zapalonym miłośnikiem/entuzjastą muzyki;
strip to the buff - rozebrać się do naga;
buff leather - bawola skóra;
buff leather - bawola skóra;

(Adjective) płowożółty, żółtobrązowy, płowy; wykonany z bawolej skóry;
buff envelope - szara koperta;
buff envelope - szara koperta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(buffalo skin) skóra bawola.
2.
(colloq, bare skin) nagość: in the ~ nago.
3.
(colloq, enthusiast) entuzjasta.
4.
(colour) kolor płowożółty

vt (polish, soften the surface) polerować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szary, ciemnożółty (kolor)
znawca, hobbysta, (US) (pot.) entuzjasta, tarcza polerska
pucować, polerować
in the ~ w stroju Adamowym (dawn.)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PŁOWY

SKÓRA DO POLEROWANIA METALI

SKÓRA LUDZKA

KOLOR PŁOWOŻÓŁTY

POWŁOKA ZAPALNA

POLEROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj beżowy
N hobbysta

Wordnet angielsko-polski

(an ardent follower and admirer)
fan
synonim: fan
synonim: devotee
synonim: lover

Słownik internautów

szary
znawca

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

skóra bawoła

Słownik audio-video Montevideo

kinoman, fanatyk kina
polerowanie taśmy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bawoli

płowożółty

znawca

Słownik techniczny angielsko-polski

pława pławnicowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The original owner of the bottle turned out to be one of the most enthusiastic wine buffs of the 18th century.
Okazało się, że oryginalnym właścicielem butelki był jeden z największych amatorów wina XVIII wieku.

TED

People sort of think I went away between "Titanic" and "Avatar" and was buffing my nails someplace, sitting at the beach.
Ludzie myślą, że pomiędzy nakręceniem 'Titanica" i "Avatara" polerowałem sobie paznokcie gdzieś na jakiejś plaży.

TED

You just got buff.
Widać właśnie...

OpenSubtitles

It's about a little boy whose father was a history buff and who used to take him by the hand to visit the ruins of an ancient metropolis on the outskirts of their camp.
Opowiada ona o małym chłopcu, którego ojciec był entuzjastą historycznym i który brał chłopca za rękę, żeby pokazać mu ruiny starożytnej metropolii leżącej na skraju ich obozu.

TED

We don't value buff or skinny in its own right.

www.guardian.co.uk

"I'm playing a buff action hero," he says sheepishly.

www.guardian.co.uk

But a body - whether it is fashionably slender, or Gandy-esque and buff - is certainly not worth more that an attractive face and a winning personality.

www.guardian.co.uk

Now a new exercise class claims to be the answer to my teenage prayers: the Roxy beach body workout is based on surfing moves designed to give you a buff body in weeks, even with no beach available.

www.guardian.co.uk

I've been saying all along that the naked guy should be buff.
Cały czas mówiłem, że nagi koleś powinien być większy.

Yeah, but a true photo buff wouldn't even use these for toilet paper.
No, ale prawdziwy pasjonat fotografii nie użyłby ich nawet do podtarcia dupy.

You should find a Chinese chick to buff your situation.
Powinnaś znaleźć jakąś Chinkę, żeby ci to wypolerowała.

Buff, I don't see why we have to invite every single senior.
Buff, nie rozumiem, dlaczego musimy zapraszać starsze klasy.

Buff, I don't get why this bothers you so much.
Nie rozumiem, dlaczego to cię tak bardzo wkurza.

What's a guy gotta do to get a buff and puff?
Co musi zrobić facet by mieć polerowanie i mycie?

Buff, for the love of God, don't open that raincoat.
Buff, na litość boską, nie rozpinaj tego płaszcza.

History buff such as yourself ought to know better.
Taki wielbiciel historii powinien wiedzieć lepiej.

What do you do when you're not playing blind man's buff?
Co robisz, kiedy nie bawisz się w ciuciubabkę?

I don't want to go on a date with Buff Daddy.
Nie chcę iść na randkę z Buff Daddy'm.

Now, it's the most buff, pumped-up country on the planet.
A teraz jest najbardziej wypasionym krajem na świecie.

Buff, maybe you should check the look later.
Buff, może później się poprzeglądasz. -Cii.

Buff, did you say anyone, or anything suspicious before you cleared out?
Buff, nie widziałaś kogoś albo... czegoś podejrzanego zanim... zrobiłaś się przeźroczysta?

I hate to admit it, Buff, but Jonathan may have a point.
Ciężko mi to przyznać, Buffy, ale Jonathan może mieć rację.

The photographer wanted me to look more buff.
Fotograf chciał, żebym wyglądał muskularnej.

And he is here today especially to perform his new song In The Buff!
I on ma tutaj dzisiaj zwłaszcza wykonać jego nowemu piosenki ln Skórę bawolą!

Buff, if he's really interested, are you interested back?
A jeśli jest zainteresowany, to czy ty też jesteś?

You are a thief and a racist buff.
Jesteś złodziejem i rasistą!

Tell us all about the killing, Buff.
Opowiedz nam o zabijaniu, Buff.

Buff usually looks good on everyone.
Buff zazwyczaj wygląda dobrze na wszystkich.

Girl, it ain't so tough to sing it in the buff
Dziewczyna, to nie istnieje tak twarde by zaśpiewać tego nago

Rhea is also a computer buff- Really?
Rhea także jest znawcą komputerów- Naprawdę?

I see you're a history buff.
Widzę, że jest pan miłośnikiem historii.

Want some new fighting pants, Buff?
Potrzebujesz nowych spodenek do walki, Buff?

You're a big movie buff, right?
Jesteś wielkim kinolubem, tak? - Tak.

You almost made it, Buff.
Prawie to zrobiłaś, Buff.

Damn, do you buff it?
Cholera, polerujesz ją?

He can't live with it, Buff.
On nie może z tym żyć, Buff.

Janeane makes me buff mine down.
Janeane każe mi ścierać moje.

Rachel Buff, sir, class of '99, homecoming theme:
Rachel Buff, abiturientka z 99, motto powrotu:

Why don't I just Buff Up?
Może po prostu Napakuj Się?

It's human nature, Buff.
Taka jest ludzka natura, Buff.

Not bad. –You're buff, ain't you?
Nieźle. - Bysior z ciebie, co?

(FR) Madam President, one of the aims of the first European Maritime Day we are celebrating today is to buff up the image of the maritime occupations by restoring their future prospects.
(FR) Pani przewodnicząca! Jednym z celów pierwszego Europejskiego Dnia Morza, który dzisiaj obchodzimy, jest upiększenie obrazu zawodów sektora żeglugi morskiej poprzez odbudowanie perspektyw zawodowych.