Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Bukareszt;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Bukareszt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(RO) Last week, Romania had the honor to host the Bucharest NATO Summit.
(RO) Tydzień temu Rumunia miała zaszczyt gościć w Bukareszcie szczyt NATO.

statmt.org

Romania has advocated the establishment of the shield since the Bucharest Summit in 2008.
Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w Bukareszcie w 2008 roku.

statmt.org

To close, I would like to quote the Bucharest-based journalist, Sabina Fati.
Na koniec chciałabym zacytować dziennikarkę z Bukaresztu, Sabinę Fati.

statmt.org

Photos of the Euro Exhibition hosted by Banca Naţională a României in Bucharest
Zdjęcia z wystawy o euro w Banca Naţională a României w Bukareszcie

ECB

A branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Gałąź północna tej osi będzie przechodziła przez Curtici i Braszów do Bukaresztu i Konstancy.

statmt.org

We all know what happened at the summit in Bucharest.
Wszyscy wiemy, co wydarzyło się na szczycie w Bukareszcie.

A 92 km section to the north of Bucharest has already been built.
Zbudowano już 92 kilometry odcinka na północ od Bukaresztu.

He wants to go to Bucharest and... with a woman.
Pewnie chce jechać do Bukaresztu, ... na kobiety.

I support labour market mobility, but the government in Bucharest must create new jobs which will also benefit from these young people's expertise.
Popieram mobilność na rynku pracy, lecz rząd w Bukareszcie musi tworzyć nowe miejsca pracy, które pozwolą spożytkować wiedzę i doświadczenie tych młodych ludzi.

I was born after the war, in a refugee camp in Bucharest.
Urodziłam się... po wojnie, w obozie dla uciekinierów w Bukareszcie.

But perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest.
Ale być może nasi macedońscy przyjaciele wyciągną przynajmniej jeden wniosek z lekcji w Bukareszcie.

We must send out a strong message to the capitals of Europe, and especially to Bucharest, in my case.
Musimy wysłać zdecydowane przesłanie do stolic europejskich, zwłaszcza do Bukaresztu, jeżeli o mnie chodzi.

Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.
W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.

High speed trains should also go through Bucharest and Sofia.
Szybkie pociągi powinny kursować także pomiędzy Bukaresztem i Sofią.

He checked himself into a mental institution in Bucharest, southern Romania.
Shepard umieścił się w pewnej instytucji w Bukareszcie, w południowej Rumunii. Jeśli mogę --

These guys flew from Bucharest this morning.
Ci goście przylecieli dziś rano z Bukaresztu.

What are you doing in Bucharest? Working, sir.
Co jest? Co ty, do cholery, robisz w Bukareszcie?

How did you like Bucharest?
Jak ci się podobał Bukareszt?

He's not satisfied with the Bucharest debrief.
Nie jest zadowolony z wyjaśnień odnośnie Bukaresztu.

Romania has advocated the establishment of the shield since the Bucharest Summit in 2008.
Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w Bukareszcie w 2008 roku.

Projects are under way between Bucharest and Constanza.
Odcinki między Bukaresztem a Konstancą są w trakcie budowy.

How was Bucharest?
Jaki jest Bukareszt?

In other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Innymi słowy, komuniści w Kiszyniowie życzyliby sobie, aby Bukareszt się zamknął.

An embassy in Vienna, an airport in Istanbul, another in Bucharest.
Ambasada w Wiedniu. Lotnisko w Stambule, kolejne w Bukareszcie.

The fact that you can actually have rules for Bucharest, London and Paris and consumers in those places is absolutely ludicrous.
To, że można wprowadzić zasady w Bukareszcie, Londynie i Paryżu oraz dla konsumentów w tych miastach jest absolutnie niedorzeczne.

As a former mayor of Bucharest's 5th district, I was always concerned about providing help to the poor, especially those of Roma ethnic origin.
Jako że jestem byłym burmistrzem 5. dzielnicy Bukaresztu, zawsze zajmowałem się pomocą dla ubogich, zwłaszcza pochodzenia romskiego.

Destination was... a Dr. Bostnescu, here in Bucharest.
Celem było... Doktor Bostnescu, w Bukareszcie.

At the Bucharest Summit, we - the six founding countries of Europe - voted against the MAP.
Na szczycie w Bukareszcie, zagłosowaliśmy - my, sześć krajów założycielskich UE - przeciwko planowi działań na rzecz członkostwa (MAP).

marginal neighborhood and, Bucharest, Romania
Secluded dzielnica w Bukareszcie, Rumunia

I repeat this call today, as it is no less important now, in the aftermath of the NATO summit in Bucharest.
Dzisiaj powtarzam to wezwanie, ponieważ po zakończeniu szczytu NATO w Bukareszcie jego znaczenie jest obecnie nie mniejsze.

In my view, we need to have high-speed trains connecting Bucharest, Constanţa and Sofia with the other European capitals.
Moim zdaniem potrzebujemy szybkich połączeń kolejowych pomiędzy Bukaresztem, Konstancą i Sofią a innymi europejskimi stolicami.

It only encourages both sides to carry on negotiations, despite what happened at the NATO Summit in Bucharest last week.
Zachęca ono jedynie obie strony do kontynuowania negocjacji, mimo tego, co wydarzyło się na szczycie NATO w Bukareszcie w zeszłym tygodniu.

I believe that it is better to implement the strategic vision set out during the NATO Summit in Bucharest two years ago.
Uważam, że lepszym rozwiązaniem będzie zrealizowanie strategicznej wizji zarysowanej dwa lata temu na szczycie NATO w Bukareszcie.

A branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Gałąź północna tej osi będzie przechodziła przez Curtici i Braszów do Bukaresztu i Konstancy.

Finally, we, too, think it a shame that no consensus could be reached in Bucharest on Macedonia's accession to NATO.
Wreszcie również naszym zdaniem szkoda, że w Bukareszcie nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przystąpienia Macedonii do NATO.

However, I do not envisage yet that these external costs will be applied in the future, at any rate, not in Bucharest where I come from.
Jednak nie przewiduję jeszcze, aby te opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych miały być wprowadzone w przyszłości, a w każdym razie nie w Bukareszcie, z którego pochodzę.

The Kozloduy power plant is situated four kilometres from the River Danube and 150 kilometres from Bucharest.
Elektrownia jądrowa Kozłoduj jest położona w odległości czterech kilometrów od rzeki Dunaj i 150 km od Bukaresztu.

The negative message at the Bucharest NATO summit, where the petty-minded and illogical behaviour of Greece played a major role, was unfortunate.
Negatywna wiadomość na szczycie NATO w Bukareszcie, na którym główną rolę odegrało małostkowe i nielogiczne zachowanie Grecji, była niefortunna.

At the moment, the prefect of Bucharest is requesting an amendment to a law amended by the Romanian Parliament, calling for the elimination of stray dogs.
Obecnie prefekt Bukaresztu wnioskuje o wprowadzenie poprawki do ustawy zmienionej przez rumuński parlament, apelując o likwidację bezdomnych psów.

(RO) Last week, Romania had the honor to host the Bucharest NATO Summit.
(RO) Tydzień temu Rumunia miała zaszczyt gościć w Bukareszcie szczyt NATO.

All the investigators were given access to the airports at Otopeni, Bucharest and Constanţa, as well as to the base at the Torrejón Satellite Centre.
Wszyscy śledczy uzyskali dostęp do lotnisk w Otopeni, Bukareszcie i Konstancy, jak również do bazy w Centrum Satelitarnym Torrejón.

This happened to Romania in 2004 and we hope the same will happen to Croatia and Albania, the countries invited to join NATO in Bucharest.
Tak stało się z Rumunią w 2004 r. i mamy nadzieję, że podobnie stanie się z Chorwacją i Albanią, państwami, które w Bukareszcie zostały zaproszone do NATO.

This is at least what is indicated by a study published in Bucharest, which mentions a significant growth in investment in Romania in the agricultural and forest land sector.
Na to przynajmniej wskazuje badanie opublikowane w Bukareszcie, które wspomina o znaczącym wzroście inwestycji w Rumunii w sektorze terenów rolnych i leśnych.

(PL) Madam President, in Bucharest the Germans stood against an official invitation to Ukraine and Georgia to join NATO.
Pani Przewodnicząca! Niemcy w Bukareszcie sprzeciwiły się oficjalnemu zaproszeniu Ukrainy i Gruzji do NATO.

I also voted for mentioning that Georgia was promised NATO membership at the Bucharest Summit and that she is on right track for the following reasons:
Głosowałem również za odniesieniem do faktu, że Gruzji obiecano członkowstwo w NATO podczas szczytu w Bukareszcie i że jest ona na dobrej drodze z następujących przyczyn:

Following the outcome of the NATO summit in Bucharest, it is in the interests of all sides that talks should continue and agreement be reached as swiftly as possible.
Po szczycie NATO w Bukareszcie w interesie wszystkich stron jest kontynuowanie rozmów i możliwie jak najszybsze osiągnięcie porozumienia.

See, for example, the conclusions of the recent NATO Summit in Bucharest where a political commitment was made on the accession of Georgia to this offensive military alliance.
Przykładowo przyjrzyjmy się wnioskom z ostatniego Szczytu NATO w Bukareszcie, gdzie osiągnięto zgodę polityczną w sprawie przyjęcia Gruzji do tego zaczepnego sojuszu wojskowego.

Moreover, Brussels must at least ask Bucharest for an explanation of the proposal to open up Romanian citizenship on a massive scale to Moldovan citizens with Romanian grandparents.
Ponadto Bruksela musi zapytać Bukareszt o wyjaśnienie propozycji przyznawania obywatelstwa rumuńskiego na masową skalę obywatelom mołdawskim posiadającym rumuńskich przodków w drugim stopniu linii prostej.

Sofia and Bucharest are jointly applying for membership, and the current state of preparations in both countries has been rated highly, so I voted in favour of adopting the report.
Sofia i Bukareszt ubiegają się o członkostwo wspólnie, a dotychczasowy stan przygotowań obu krajów jest oceniany wysoko, dlatego głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

We expect NATO's Bucharest summit in April to present proposals for a joint system, and we expect these proposals to take due account of our specific European security interests.
Spodziewamy się, że na kwietniowym szczycie NATO w Bukareszcie zostaną przedstawione wnioski w sprawie utworzenia wspólnego systemu oraz że w odpowiedni sposób zostaną w tych wnioskach uwzględnione określone europejskie cele dotyczące bezpieczeństwa.

In Macedonia there are separatist elements on one side and nationalists on the other who try to challenge the stability of the country, and the Bucharest decision does not help the situation at all.
W Macedonii istnieją z jednej strony elementy separatystyczne, a z drugiej - nacjonaliści, którzy stanowią zagrożenie dla stabilności państwa, a decyzja z Bukaresztu wcale nie czyni sytuacji łatwiejszą.

The declaration regarding EU-NATO relations could have comprised a stronger message, in light of the Declaration of Bucharest adopted at the NATO summit.
Oświadczenie na temat stosunków UE-NATO mogło zawierać mocniejszy przekaz w świetle deklaracji bukaresztańskiej przyjętej na szycie NATO.

At the same time, the solution of a European common energy policy could supplement the incapacity of the Bucharest right-wing governing people to promote Romania's energy interests in the relationship with Russia.
Jednocześnie rozwiązanie w postaci wspólnej europejskiej polityki energetycznej mogłoby uzupełnić niezdolność prawicowego rządu q Bukareszcie do promowania energetycznych interesów Rumunii w stosunkach z Rosją.

Furthermore we are disappointed that NATO's Bucharest Summit did not extend the invitation for Georgia to join NATO's Membership Action Plan.
Ponadto jesteśmy rozczarowani, że na szczycie w Bukareszcie NATO nie wystosowała do Gruzji zaproszenia do uczestnictwa w Planie działania na rzecz członkostwa w NATO.

in writing. - (PT) It will be said that the effects of the recent NATO Summit in Bucharest made themselves felt in the vote of this House today.
na piśmie. - (PT) Zostanie powiedziane, że skutki ostatniego szczytu NATO w Bukareszcie dało się odczuć w dzisiejszym głosowaniu w Izbie.