Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) streszczać, zrobić przegląd; prawniczy sporządzać wyciąg sądowy z; powierzyć reprezentowanie w sądzie, powierzać sprawę do obrony; poinstruować, poinformować; militarny zrobić odprawę;
be well briefed - być dobrze poinformowanym;
brief sb - prawniczy powierzać komuś sprawę; militarny zrobić komuś odprawę;
brief on sth - (po)informować o czymś;
brief sb about sth - (po)instruować/(po)informować kogoś o czymś;
brief oneself on sth - zapoznać się z czymś;
brief sb about sth - (po)instruować/(po)informować kogoś o czymś;
brief oneself on sth - zapoznać się z czymś;

(Noun) streszczenie; prawniczy streszczenie pozwu sądowego; sprawa sądowa, akta sprawy; prawniczy papuga; wytyczne, dyrektywy; zakres obowiązków; sprawa; akta; format listowy; militarny odprawa;
brief of title - prawniczy wyciąg dotyczący tytułu własności;
hold a watching brief on sb - patrzeć na coś z boku; prawniczy występować w sądzie w roli obserwatora;
take a brief - prawniczy zgodzić się na prowadzenie sprawy w sądzie;
prepare a brief - przygotować wytyczne;
hold no brief for sb|sth - nie popierać kogoś|czegoś;
papal brief - religia brewe, list papieski;
in brief - pokrótce, w skrócie, jednym słowem;
accept a brief on behalf of sb - prawniczy zgodzić się bronić kogoś w sądzie;
it’s not part of my brief! - [object Object];
work to a brief - pracować zgodnie z wytycznymi;
hold a brief - prawniczy prowadzić czyjąś sprawę, występować w sądzie w czyimś imieniu;
give a brief to - prawniczy przekazać sprawę;
file a brief to - prawniczy wnosić sprawę do;

(Adjective) skąpy, kusy; zwięzły; krótkotrwały, krótki, przelotny; treściwy, lakoniczny; szorstki, opryskliwy;
be brief with sb - potraktować kogoś opryskliwie/szorstko;
please be brief - streszczaj się proszę;
news in brief - (Noun) najważniejsze wiadomości w skrócie; wiadomości w skrócie;
have a brief word with sb - zamienić z kimś zdanie/słowo;
be brief - streszczać się, krótko mówiąc;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(lawyer`s) aktasprawy:

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krótkotrwały, krótki, zwięzły
krótki instruktaż, podsumowanie, streszczenie, komunikat, wytyczne
poinformować, poinstruować
in ~ pokrótce, w skrócie
hold a ~ for popierać

Nowoczesny słownik języka angielskiego

krótki, krótkotrwały, streszczony, zwięzły, grubiański, nieuczciwy, biedny, ograniczony, podsumowanie, instruktarz, sprawa sądowa, akta sprawy, streszczenie sprawy sądowej, to have plenty of ~s mieć dużą praktykę (o adwokacie)
to throw down one's ~ odmówić prowadzenia czyjejś sprawy
podanie, in ~ w skrócie
zmniejszać, skracać, instruować

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

bri: fn

1. Zadanie (do wykonania)
zakres obowiązków She was given the brief of reorganising the department (Jej zadaniem była reorganizacja instytutu) - Student University of Manchester (1999) His brief was to kill as many people as possible (Jego zadaniem było zabić jak najwięcej ludzi) - BBC Online Service (2001)

2. Wytyczne; dyrektywy; instrukcje She prepared a brief for our work (Przygotowała wytyczne naszej pracy) - Student University of Manchester (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj krótki, zwięzły
to be ~ mówić zwięźle, streszczać się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n zakres obowiązków
wytyczne
akta
vt instruować
informować

1. - adj krótki, zwięzły
to be brief - mówić zwięźle, streszczać się
in brief - słowem
n pl briefs - majtki, slipy
figi

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRÓTKI

GODZINNY

ZWIĘZŁY

TREŚCIWY

LAKONICZNY

BLANKOWY

STRESZCZENIE

ODPRAWA

PRZEGLĄD: ZROBIĆ PRZEGLĄD

POWIERZAĆ SPRAWĘ DO OBRONY

ODPRAWA: ZROBIĆ ODPRAWĘ

Wordnet angielsko-polski

brewe
synonim: Papal Brief

(of short duration or distance
"a brief stay in the country")
chwilowy

Słownik internautów

zwięzły, krótki
obrońca
akta sprawy
wytyczne
streszczenie
instruować
informować, podawać szczegóły

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. krótki
zwięzły
lakoniczny
kośc. brewe

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sprawa sądowa, streszczenie pozwu sądowego, akta sądowe
dock brief: obrona z urzędu
to accept a brief on behalf of sb: podjąć się czyjejś obrony
to give a brief to one's advocate: oddać sprawę adwokatowi
to hold a brief for sb: występować w sądzie w czyimś imieniu
to take a brief: podejmować się prowadzenia sprawy sądowej

skracać, sporządzać wyciąg sądowy, ustanawiać
to brief counsel: ustanowić adwokata

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

akta

podsumowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

President-in-Office of the Council. - Madam President, let me try to be brief.
urzędujący przewodniczący Rady. - Pani przewodnicząca! Postaram się mówić krótko.

statmt.org

Member of the Commission. - Mr President, I will be very brief, as it is late.
komisarz. - Panie przewodniczący! Zważywszy na późną porę, będę mówił krótko.

statmt.org

If anyone doubts this, I will gladly supply them with a briefing on the case.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, chętnie przedstawię informacje dotyczące tej sprawy.

statmt.org

The UN Security Council was briefed last Wednesday on the situation in the country.
Rada Bezpieczeństwa ONZ została powiadomiona o sytuacji w tym kraju w zeszłą środę.

statmt.org

Vice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.

statmt.org

They mounted a brief insurgency and suffered disease, gunfire and rape.

www.guardian.co.uk

"For someone who has spent more than six years mastering the health brief in opposition, Andrew Lansley [the health secretary] seems to have learnt little from the history of NHS reorganisation," Walshe writes.

www.guardian.co.uk

The government document was used by Clare Simpson, an education department official, to brief teaching unions on 7 July.

www.guardian.co.uk

It started with the launch of Sputnik and ended with the Cuban missile crisis, but for a moment - so brief it has almost been forgotten - it looked as if the Russian dream of unrivalled prosperity would be realised.

www.guardian.co.uk

And now a few brief words from the man with no name?
A teraz kilka krótkich słów od człowieka bez imienia.

I can be brief because many of my questions have been asked.
Będę mówić krótko, jako że wiele z moich pytań zostało już zadanych.

When you get some hard information, let me know and I'll brief the staff.
Dobra. Jeśli będą jakieś mocne informacje, daj znać, a ja poinformuję sztab.

So be brief about your business when we get there.
Działacie sami, kiedy tam dotrzemy.

Although it was brief, you all were so good to me.
I chociaż nie zdążyliśmy się dobrze poznać, to byliście dla mnie bardzo mili.

I have many things to do, so this will be brief. Yes?
Mam wiele spraw do załatwienia, więc to będzie krótkie, jasne?

No, thank you. What i have to say will be brief.
Nie dziękuję, to co mam do powiedzenia nie zajmie wiele czasu.

Known for all that you were during this brief stay.
Ważne jest by dać... innym poznać... kim się było podczas tej krótkiej wizyty.

Given my limited time, I would just like to make three brief points.
Ponieważ mam mało czasu, przedstawię tylko trzy krótkie uwagi.

My statement is brief, and I will take no questions.
Oświadczenie będzie krótkie i nie będę odpowiadał na pytania.

That was all I wanted to say in my brief speech.
To wszystko, co chciałem powiedzieć w trakcie mojego krótkiego wystąpienia.

Please leave a brief message and I'll get right back to you.
Zostaw krótką wiadomość, to do ciebie oddzwonię.

Dinner will be ready in a few minutes, so I'll keep this brief.
Kolacja będzie gotowa za parę minut, więc będę się streszczał...

I have some very brief comments on what has been said.
Mam kilka krótkich uwag na temat tego, co zostało powiedziane.

I would like to add a brief comment about the current situation.
Chcę także wspomnieć krótko o obecnej sytuacji.

For a brief moment the Gates family can hold his head up.
Przez krótką chwilę mogliśmy dumni z rodziny Gatesów.

I should like to make a couple of brief remarks.
Chciałbym tutaj przedstawić kilka krótkich spostrzeżeń.

Someone should brief him before the offer comes through from Venezuela.
Ktoś powinien przekazać mu najważniejsze informacje, zanim oferta z Wenezueli przejdzie.

My brief answer is to choose both, in due measure.
Odpowiem krótko: jedno i drugie, w roztropnej proporcji.

But I need to brief you on something that can't wait till morning.
Ale mam coś, co nie może czekać do rana.

Let me say a few brief words on some of the issues that were highlighted.
Proszę pozwolić mi wypowiedzieć się w kliku słowach na temat pewnych kwestii, które zostały podkreślone.

Please now allow me to make a few brief comments on the report.
Proszę pozwolić, że przedstawię kilka krótkich komentarzy na temat sprawozdania.

How much has this brief liaison cost you so far?
Ile kosztował cię dotąd ten krótki związek?

It's nothing like an old school safety brief to put your mind at ease.
Nic nie jest takie jak informacje bezpieczeństwa starej szkoły... by mieć pewnosć

For a brief, shining moment, it looked like I might just win this thing.
Przez moment, wyglądało na to,że mogę wygrać tą sprawę.

Now Dana asked you here today to brief on background.
Dana prosiła panią o wprowadzenie w to środowisko.

Allow me to give you a brief progress report on these negotiations.
Chciałbym zdać państwu w skrócie sprawę z postępów poczynionych w tych negocjacjach.

Perhaps you will allow him the opportunity for a brief reply later on.
Może da mu Pan możliwość udzielenia krótkiej odpowiedzi później.

To be brief, there are two issues that I consider top priority.
Krótko mówiąc, są dwa problemy, które uważam za priorytetowe.

I must brief you on the subject of formal requests.
Chciałbym przypomnieć o zasadach składania wniosków formalnych.

In this connection, it is worth taking a brief look at the position we are starting from.
W związku z tym warto krótko przyjrzeć się pozycji, z jakiej startujemy.

I will be brief and clear just as I have always been.
Będę mówił zwięźle i jasno jak zawsze.

We will have a brief intermission before the last act.
Będziemy mieli krótką przerwę przed ostatnim aktem.

We need to make a brief pit stop in Birmingham.
Dziękuję. Zrobimy krótki postój w Birmingham.

You need someone who can write a brief instead of removing yours.
Potrzebujesz kogoś, kto potrafi napisać skrót zamiast usuwać twojego.

For one brief, embarrassing moment, I chose to give up.
W jednym momencie stało się. Poddałem się.

I offered her to meet our friend Ahmad during his brief stay.
Zaproponowałam jej spotkanie z naszym przyjacielem Ahmadem podczas jego krótkiego pobytu.

I must make two brief comments on what previous speakers have said.
Muszę jednak przedstawić dwie krótkie uwagi w nawiązaniu do wypowiedzi moich przedmówców.

Let us take a brief look at the history.
Przyjrzyjmy się nieco historii.

I will now take a brief look at the individual headings.
Omówię teraz pokrótce poszczególne działy budżetu.

I would like to tell you a brief story.
Chciałabym opowiedzieć państwu krótką historię.

I will be very brief with my second point.
O drugiej powiem bardzo krótko.

There are those who refused to believe, or believed only for brief moments.
Są też tacy, którzy nie mogą uwierzyć, lub uwierzyli tylko na krótką chwilę.

I was at the hospital for a brief moment.
Byłem w szpitalu na krótką chwilę.

We have so little time in our brief mortal span.
Mamy tak mało czasu w naszym krótkim śmiertelnym życiu.

We had a brief, passionate romance, and he was gone.
Mieliśmy krótki, namiętny romans, i tyle.

Let me tell you a brief anecdote in this respect.
Opowiem państwu krótką anegdotę na ten temat.

I will be brief, when I get the next opportunity.
Będę się streszczał, gdy dostanę kolejną możliwość wystąpienia.

Ladies and gentlemen, I have another brief statement to make.
Panie i panowie! Mam jeszcze do wygłoszenia jedno krótkie oświadczenie.