Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) artystyczny, cygański, swobodny, ekscentryczny;

(Noun) członek bohemy/cyganerii;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (Gypsylike) cygański

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cygański

Nowoczesny słownik języka angielskiego

przedstawiciel bohemy, ekstentryczny, należący do cyganerii

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czeski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZECH

CYGAN

Słownik internautów

czeski
Czech
cygan

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. czeski

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. czeski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For example, in my native Czech Republic, one of the most harmonious natural environments is to be found in the Southern Bohemian basin.
Na przykład, w moim kraju, Czechach, jedno z najbardziej harmonijnych środowisk naturalnych można znaleźć w południowych zagłębiu czeskim.

statmt.org

Mr President, as I listened to the debate yesterday I thought of the Queen song Bohemian Rhapsody and those immortal words 'Galileo, Galileo'.
Panie przewodniczący! Słuchając wczorajszej debaty, pomyślałem o piosence zespołu Queen Bohemian Rapsody i nieśmiertelnych słowach "Galileo, Galileo”.

statmt.org

They can even, as is the case in the common trans-border National Park of the German Bavarian and Czech Bohemian forests, be a symbol for European cooperation and integration.
Mogą one być nawet, jak w przypadku wspólnego transgranicznego Parku Narodowego Las Bawarski w Niemczech i Szumawa w Czechach, symbolem europejskiej współpracy i integracji.

statmt.org

France's quintessential bohemian painter hasn't had a UK show this large in 50 years.

www.guardian.co.uk

I realised I'd have to try harder to learn the language of fashion, as not everyone would greet my failures as amicably as the staff in bohemian Berlin caf?©s.

www.guardian.co.uk

For a couple of years, I retreated into a life of bohemian bachelorhood.

www.guardian.co.uk

Although she died 26 years ago, Alice Neel, who has become something of a feminist icon because of her bohemian lifestyle and her unflinching dedication to her work, is Miro's current passion.

www.guardian.co.uk

It did cost the life and freedom of many Bohemian peasants.
Kosztowała życie i wolność wielu chłopów z Bohemii.

I'll get pay check, meet me at Bohemian at 8.
Dostanę dziś wypłatę, spotkajmy się na Bohemian pod 8-ką.

Look at that bohemian wedding photographer... with holes in his jeans.
Spójrzcie na tego artystę, weselnego fotografa... z dziurami w dżinsach.

A filthy hippie to make her feel bohemian.
Brudny hipis, który sprawia, że czuje się jak artystka.

And my bohemian soul dances to glory I have lost everything and gained love
A moja dusza artystyczna tańczy ku chwale. straciłam wszystko i zdobyłam miłość.

Bohemian people bought their dope safely.
Ludzie Bohemiana kupują swój towar bezpiecznie.

Sorry, but that ending does not uphold the bohemian ideals of truth, beauty, freedom--
Przepraszam, ale to zakończenie nie uosabia ideałów bohemy: Prawdy, Piękna i Wolności

Stanton had to dry-run his Bohemian Grove speech.
Stanton musiał przećwiczyć swoje przemówienie dla Bohemian Grove.

Bohemian stationery, an assassin named after a Prague legend, and you, Miss Wenceslas.
Czeski papier, zabójca nazwany od praskiej legendy i pani, pani Wenceslas.

What I heard is (bohemian). It's not right and should be (bohemian).
Słyszę (bohemian). a ma być (bohemian).

Good. Now this (bohemian).
Dobrze. teraz to (bohemian).

For example, in my native Czech Republic, one of the most harmonious natural environments is to be found in the Southern Bohemian basin.
Na przykład, w moim kraju, Czechach, jedno z najbardziej harmonijnych środowisk naturalnych można znaleźć w południowych zagłębiu czeskim.

Mr President, as I listened to the debate yesterday I thought of the Queen song Bohemian Rhapsody and those immortal words 'Galileo, Galileo'.
Panie przewodniczący! Słuchając wczorajszej debaty, pomyślałem o piosence zespołu Queen Bohemian Rapsody i nieśmiertelnych słowach "Galileo, Galileo”.

They can even, as is the case in the common trans-border National Park of the German Bavarian and Czech Bohemian forests, be a symbol for European cooperation and integration.
Mogą one być nawet, jak w przypadku wspólnego transgranicznego Parku Narodowego Las Bawarski w Niemczech i Szumawa w Czechach, symbolem europejskiej współpracy i integracji.

One of the greatest cultural figures was the Bohemian Forest poet Adalbert Stifter, who worked in Bavaria, Upper Austria and Bohemia and united Czech and German people.
Jedną z największych osobowości kultury był poeta Kraju Sudeckiego Adalbert Stifter, który pracował w Bawarii, Górnej Austrii i w Czechach i jednoczył Czechów z Niemcami.