Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) niechętny do czegoś, przeciwny czemuś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pred przeciwny
niechętny
I am not ~ to a good breakfast nie pogardzę dobrym śniadaniem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) niechętny (komuś), przeciwny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przeciwny czemuś

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj przeciwny
to be ~ to sth czuć niechęć (odrazę) do czegoś

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZECIWNY

NIECHĘTNY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odrażający

szkodliwy

Słownik częstych błędów

Patrz adverse / averse

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We're no longer averse to word problems, because we've redefined what a word problem is.
Nie mamy awersji do zadań tekstowych, ponieważ zdefiniowaliśmy je na nowo.

TED

So no, suddenly I wasn't averse to butting any geezer off the list.
Nie, nie chciałam nagle wykopać z listy jakiegoś starego pryka.

TED

We also find that people are more averse to losing than they are happy to gain.
Niechęć do straty jest u ludzi większa, niż radość z zysku.

TED

And when the light turns off, these cells go back to normal, so they don't seem to be averse against that.
Gdy światło zgaśnie, komórki wracają do normalnego stanu, więc wydaje się, że im to nie przeszkadza.

TED

No wonder people are averse to doodling at work.
Nic dziwnego, że ludzie sprzeciwiają się bazgraniu w pracy.

TED

Vice-chancellors who wrote a letter published in the Guardian today fear that working class families are more debt averse than the middle class.

www.guardian.co.uk

But he too, like many lawyers adept in the modern media age, is not averse to playing the spin game rather well.

www.guardian.co.uk

I'm not averse to writing some songs with Andy again one day.

www.guardian.co.uk

A man loathed by protesters as much as he is loved by rank and file in the territorial support group, I don't imagine he'll be averse to a "kettle" around or near Trafalgar Square.

www.guardian.co.uk

When have we been averse to putting our wellies on and having a look?
Kiedy to byliśmy przeciwni temu, by założyć nasze kaloszki i rzucić okiem?

I'm not averse to, uh, feeding the flock literally as well as spiritually.
Nie mam uprzedzeń, uh., karmienie trzody dosłownie jak i duchowo.

Statistics show that many are still averse to EU purchases over the Internet, and it would be welcome if we could change this, too.
Z danych statystycznych wynika, że wielu z nich wciąż niechętnie dokonuje w UE zakupów przez Internet, i byłoby bardzo dobrze, gdyby i to udało się nam to zmienić.

Not that I'm averse.
Nie, żebym była przeciwna.

As you know, Mr. Secretary... ...they are not averse to our support in this.
Jak pan wie panie sekretarzu, Rosjanie nie mają nic przeciwko naszemu wsparciu.

We are averse to immigration, our children increasingly choose not to study mathematics, science and engineering, and we are choosing to close ourselves off from competition within the European Union in one of the most competitive sectors of the world economy: services.
Jesteśmy przeciwni imigracji, nasze dzieci coraz rzadziej wybierają studia matematyczne, nauki ścisłe i inżynierię, a my wybieramy odcięcie się od konkurencji w ramach Unii Europejskiej w jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów światowej gospodarki: usługach.