Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) autokratyczny, samowładny; despotyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (dictatorial) autokratyczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

samowładny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDYNOWŁADCZY

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of an absolute ruler or absolute rule
having absolute sovereignty
"an authoritarian regime"
"autocratic government"
"despotic rulers"
"a dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
"a tyrannical government")
autorytarny
synonim: authoritarian
synonim: dictatorial
synonim: despotic
synonim: tyrannic
synonim: tyrannical

Słownik internautów

autokratyczny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autokratyczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Russia is a corrupt, autocratic kleptocracy centred on the leadership of Vladimir Putin, in which officials, oligarchs and organised crime are bound together to create a "virtual mafia state", according to leaked secret diplomatic cables that provide a damning American assessment of its erstwhile rival superpower.

www.guardian.co.uk

the autocratic cunning of the machine".

www.guardian.co.uk

Rajoelina took power on the back of protests against Ravalomanana's increasingly autocratic rule.

www.guardian.co.uk

Lukashenko, reverting to what Dynko calls "Russian autocratic tradition", simply wanted to get the levels of fear back up to a healthy (for the autocrat) level.

www.guardian.co.uk

Because when you're democratically elected team leader, you get to make autocratic decisions.
Jeśli jesteś demokratycznie wybranym przywódcą, musisz podejmować autokratyczne decyzje.

What is the basic prerequisite for an autocratic system?
Co jest podstawowym warunkiem autokratycznego systemu?

Such actions cannot count on support from autocratic authorities.
Takie działania nie mogą liczyć na wsparcie autokratycznych władz.

He is threatening and punishing journalists in Venezuela because they do not support his autocratic regime.
Grozi wenezuelskim dziennikarzom, ponieważ nie popierają oni jego autokratycznego reżimu.

It gives the impression of autocratic leadership.
To daje wrażenie autokratycznej władzy.

He might even restore autocratic rule.
Może nawet przywrócisz rządy autokratyczne.

The Iranian Revolution of 1979 is a famous example of democratic upheaval that turned autocratic.
Irańska rewolucja z 1979 roku jest słynnym przykładem powstania demokratycznego, które skończyło się utworzeniem reżimu despotycznego.

We owe it to the people of Russia and of other autocratic regimes not to allow the issue of energy security to overshadow all other sectors.
Fakt, że problem bezpieczeństwa energetycznego nie wysuwa się na pierwszy plan przed innymi sektorami, zawdzięczamy ludności rosyjskiej oraz innym reżimom autokratycznym.

The autocratic regimes in Libya, Tunisia, Egypt and other countries have been in place for years and we cooperate with them.
Autokratyczne reżimy w Libii, Tunezji, Egipcie i innych krajach funkcjonowały od lat; współpracujemy z nimi.

The assumption in the EU and the USA is that Musharraf, for all his autocratic tendencies, represents the safer bet in the war on terrorism.
W UE i w USA panuje przekonanie, że prezydent Musharraf, mimo swoich autokratycznych skłonności, stanowi bezpieczniejsze rozwiązanie w walce z terroryzmem.

Tunisia had a tacitly accepted autocratic model, a scenario in which the poorest, and even the middle class, were unable to imagine one day becoming the masters of their own destiny.
Tunezja po cichu akceptowała model autokratyczny, scenariusz, w którym najbiedniejsi, a nawet przedstawiciele klasy średniej nie mogli wyobrazić sobie dnia, w którym staną się panami własnego losu.

However, I could not help thinking of Iran, where the overthrow of the corrupt, autocratic regime of the Shah led to the formation of a repressive Islamic Republic.
Nie mogę jednakże przestać myśleć o Iranie, gdzie obalenie skorumpowanego, autokratycznego reżimu szacha doprowadziło do powstania represyjnej republiki islamskiej.

As usual, the report sings the praises of democratic rights, despite the well-known autocratic, repressive policy of the Turkish Government, as was recently proved by the brutal suppression of the May Day demonstrations.
Jak zwykle sprawozdanie głosi pochwałę praw demokratycznych pomimo dobrze znanej autokratycznej i represyjnej polityki rządu tureckiego, co widzieliśmy ostatnio podczas brutalnego stłumienia demonstracji pierwszomajowych.

This is why Parliament, which is always committed to freedom and democracy in any part of the world, must strongly condemn the autocratic and dictatorial policies of Hugo Chávez in Venezuela.
Dlatego też Parlament, który zawsze jest oddany sprawie wolności i demokracji na całym świecie, musi zdecydowanie potępić autokratyczną i dyktatorską politykę prowadzoną przez Hugo Cháveza w Wenezueli.

If I were a Hungarian, I would have serious questions about not just the media law, but the creeping autocratic tendencies of the government; but I am not a Hungarian, it is not my business.
Gdybym był Węgrem, miałbym poważne pytania nie tylko odnośnie do ustawy medialnej, ale też do narastających tendencji autokratycznych w rządzie. Nie jestem jednak Węgrem, to nie moja sprawa.

The heavy-handed policy of the Council and the European Commission in pursuing the ratification process for the Lisbon Treaty is an autocratic act of contempt for the will of the Irish people and the peoples generally.
Niezręczna polityka Rady i Komisji Europejskiej w odniesieniu do kontynuowania procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego jest autokratycznym wyrazem pogardy dla woli Irlandczyków i ogólnie dla woli ludu.

The US was founded out of a popular revolt against a remote and autocratic government and against high taxation, whereas, of course, the European Union - in line 1 of Article 1 of its foundational treaty - commits itself to ever-closer union.
Stany Zjednoczone powstały w wyniku powszechnego buntu przeciwko odległemu i autokratycznemu rządowi oraz przeciwko wysokiemu opodatkowaniu. Podczas gdy Unia Europejska, dokładnie w pierwszym wersie art.

However, the European Neighbourhood Policy has been tested by recent developments in the Arab world, which have highlighted the dissatisfaction of the people with their autocratic regimes and, at the same time, the failure of the economic and social reforms in these countries supported by the Union.
Europejska polityka sąsiedztwa została jednak poddana próbie w związku z niedawnymi wydarzeniami w świecie arabskim, które świadczą o niezadowoleniu obywateli z autokratycznych reżimów, a jednocześnie z niepowodzenia reform gospodarczych i społecznych realizowanych w tych krajach przy wsparciu Unii.