Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) apodyktyczny, autorytarny;

(Noun) autokrata, autokratka, despota, despotka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autorytarny
apodyktyczny. n C despota

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autorytatywny, dyktatorski, władczy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dyktatorski, autorytatywny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DESPOTYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of an absolute ruler or absolute rule
having absolute sovereignty
"an authoritarian regime"
"autocratic government"
"despotic rulers"
"a dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
"a tyrannical government")
autorytarny
synonim: autocratic
synonim: dictatorial
synonim: despotic
synonim: tyrannic
synonim: tyrannical

Słownik internautów

tyran, dyktator
dyktatorski, władczy, apodyktyczny, autorytarny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autorytarny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
Harmonijne społeczeństwo nie jest po prostu maskowaniem autorytarnych stosunków.

statmt.org

Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
Europa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.

statmt.org

Now that is pretty authoritarian, and that's something I'm very much critical of.
Jest to bardzo dyktatorskie, i jest to coś, na co jestem nastawiony bardzo krytycznie.

TED

'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
"Dobrobyt gospodarczy poprzez rządy autorytarne” to podejście chińskie, ale nie europejskie.

statmt.org

We accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.

statmt.org

Support for authoritarian regimes, as history shows, does not pay.
Jak pokazuje historia, nie opłaca się popieranie reżimów autorytarnych.

Instead, we should be noticing that all over the world, economic growth and authoritarian regimes often go together.
Zamiast tego powinniśmy dostrzec, że na całym świecie wzrost gospodarczy idzie często w parze z reżimami autorytatywnymi.

A harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
Harmonijne społeczeństwo nie jest po prostu maskowaniem autorytarnych stosunków.

The first victims of an authoritarian security regime.
Pierwsze ofiary reżimu autorytarnego bezpieczeństwa.

This is already being done by authoritarian states.
Tak już czynią państwa autorytarne.

That is why we must also strengthen non-governmental institutions in countries with authoritarian governments.
Dlatego też należałoby umacniać instytucje pozarządowe w krajach, gdzie panują rządy autorytarne.

I shall be voting against this latest authoritarian move.
Głosuję przeciwko temu najnowszemu autorytarnemu posunięciu.

Firstly, we must learn that relying on authoritarian leaders or imposing our model of life is wrong.
Po pierwsze, musimy się nauczyć, że poleganie na autorytarnych przywódcach to błąd, podobnie jak narzucanie naszego modelu życia.

Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
Europa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.

Such should also be our response in this case, when the might of an authoritarian state has been unleashed against the Uighur minority.
Tak też powinno być w tym przypadku, gdzie siła autorytarnego państwa została skierowana przeciwko mniejszości ujgurskiej.

A regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Regres w kierunku praktyk autorytarnych ogarnia cały kraj.

We aren't a simple authoritarian regime anymore.
bo nie ma już prostych autorytarnych reżimów.

This is a new undemocratic and authoritarian decision that further hinders the establishment of political groups.
To nowa niedemokratyczna i autorytarna decyzja, która jeszcze bardziej utrudnia zakładanie grup politycznych.

We are concerned about authoritarian tendencies in Russia.
Martwią nas autorytarne tendencje w Rosji.

'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
"Dobrobyt gospodarczy poprzez rządy autorytarne” to podejście chińskie, ale nie europejskie.

We accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.

They have moved from a planned economy to a market economy and from authoritarian control to democracy.
Doświadczyły one transformacji z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, a także przejścia od systemu autorytarnego do demokratycznego.

Furthermore, after his initial democratic undertakings Bakiyev's rule turned authoritarian.
Ponadto rządy Bakijewa, po pierwszych przedsięwzięciach demokratycznych, przeistoczyły się w rządy autorytarne.

Libya remains an authoritarian regime, its population does not enjoy basic human rights, and capital punishment is regularly carried out.
W Libii nadal rządzi autorytarny reżim, jej ludność nie korzysta z elementarnych praw człowieka, a kara śmierci jest tam regularnie wykonywana.

We are witnesses of the enforced departure of authoritarian rulers.
Jesteśmy świadkami wymuszonego odchodzenia autorytarnych władców.

The EU should take advantage of that and help the country to shake off this authoritarian regime.
UE powinna to wykorzystać i pomóc temu krajowi w usunięciu autorytarnego reżimu.

The transition from an authoritarian society to democracy - as many Members of this House know extremely well - is a gradual process.
Przejście od społeczeństwa rządzonego autorytarnie do demokracji - jak wielu posłów w tej Izbie zdaje sobie doskonale sprawę - jest procesem stopniowym.

However, in defending our currency, are we really going to allow democracy to prove weaker than relatively authoritarian regimes?
Czy jednak broniąc naszej waluty pozwolimy, aby okazało się, że demokracja jest słabsza od reżimów w znacznej mierze autorytarnych?

No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Żadna dyktatura i żaden despotyczny reżim nie są same w sobie stabilne.

Secondly, we should be on the side of the people, not of authoritarian or dictatorial regimes.
Po drugie, powinniśmy być po stronie narodów, a nie autorytarnych lub dyktatorskich reżimów.

In this way, an authoritarian federalism is established.
W ten sposób narzuca się autorytarny federalizm.

It has been revealed for what it is, which is an authoritarian conspiracy against the people.
Został ujawniony ze względu na to, czym jest Unia - autorytatywną zmową przeciwko obywatelom.

It is our joint responsibility to make authoritarian rulers believe that we take our basic values seriously.
Przekonanie autorytarnych przywódców, że poważnie traktujemy nasze podstawowe wartości, jest naszym wspólnym zadaniem.

Any vertically-integrated command-and-control authoritarian system does this.
Każdy autorytarny system tak robi.

Instead, the rise of authoritarian capitalism as an alternative to democratic market economies is probably the latest ideological, intellectual and moral battle that we face.
Natomiast powstanie despotycznego kapitalizmu jako alternatywy dla demokratycznej gospodarki rynkowej jest prawdopodobnie najnowszą ideologiczna, intelektualną i moralną bitwą, którą musimy stoczyć.

This approach must be based on the norms of international law, with respect for the states' integrity and sovereignty, thereby avoiding any authoritarian trends.
Takie podejście powinno opierać się na normach prawa międzynarodowego oraz na poszanowaniu integralności i suwerenności państw, przy czym należy wystrzegać się autorytarnych zapędów.

We do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Nie chcemy, aby został on owładnięty przez autorytarny reżym, który uniemożliwi osiągniecie tego celu.

As usual, authoritarian governments are attacking those who speak out on human rights, and hence journalists and religious activists.
Jak zwykle rządy autorytarne atakują tych, którzy ujmują się za prawami ludzi, a więc dziennikarzy i działaczy religijnych.

Secondly, that Azerbaijan has an authoritarian system which is taking control of more and more areas of political life.
Po drugie, że jest tam system autorytarny, który zagarnia coraz szersze obszary życia politycznego.

The stability and security of authoritarian regimes cannotcreate but terrorism and violence and destruction.
Stabilność i bezpieczeństwo reżimów autorytarnych niestworzy nic ponad terroryzm, gwałt i zniszczenie.

It was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
Było to ostrzeżenie - ostrzeżenie dla innych wolnych duchem dziennikarzy, aby się trzymali z daleka od terenu autorytarnej władzy.

They are sometimes trapped in the settling of scores between terrorists and fundamentalists and authoritarian powers.
Czasami znajdują się oni w pułapce porachunków między terrorystami i fundamentalistami a władzą autorytarną.

The political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
Podłoże polityczne w Syrii i Jemenie jest od długiego czasu autorytarne lub całkowicie dyktatorskie.

Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
Po drugie, autorytarny kurs prezydentury Putina, który oddala szanse demokratyzacji kraju.

One success was certainly achieved in 2003, namely the removal of an authoritarian regime that was destabilising the entire region.
Jedna rzecz udała się na pewno w 2003 roku. Zlikwidowano autorytarny rząd, który był przyczyną destabilizacji w regionie.

The authoritarian tendency of the Chávez regime is extremely worrying and I think that we must not be afraid to say so.
Autorytarne zapędy reżimu Cháveza są skrajnie niepokojące i uważam, że nie możemy bać się o tym mówić.

A major barrier to such an environment is the savage authoritarian regimes whose behaviour discourages all decent people from entering into any form of cooperation.
Potężną przeszkodą dla powstania takiego środowiska są barbarzyńskie autorytarne reżimy, których zachowanie odstrasza wszystkich przyzwoitych ludzi przed nawiązywaniem współpracy w jakiejkolwiek postaci.

It is alarming that the EU has been caught by surprise when massive popular demonstrations against the previous authoritarian regime started.
To niepokojące, że UE została zaskoczona rozpoczęciem ogromnych manifestacji ludowych przeciwko poprzedniemu autorytarnemu reżimowi.

There should be no more pretending that the political status quo, i.e. maintaining authoritarian regimes, is better for Europe and its security.
Koniec z udawaniem, że polityczne status quo, tj. utrzymywanie autorytarnych reżimów, jest lepsze dla Europy i jej bezpieczeństwa.

We should never give credit to any authoritarian ruler by engaging in formal relations, even if we have done so in the past.
Nie powinniśmy nigdy okazywać zaufania żadnemu dyktatorowi, angażując się w formalne układy, nawet jeśli czyniliśmy tak w przeszłości.

That shows that Europe still lacks self-respect in the face of Russia's authoritarian ideology.
Pokazuje to, że Europa wciąż nie ma szacunku dla samej siebie w obliczu autorytarnej ideologii Rosji.

Chávez has, therefore - unashamedly - identified himself alongside China's authoritarian and hard-line rulers.
Tak więc Chávez postawił się, bez cienia wstydu, w jednym rzędzie z autorytarnymi i twardogłowymi władcami Chin.

Our undertaking, Commissioner, can and must be to prevent this country from swinging towards fundamentalism and a new authoritarian regime.
Nasze zobowiązanie, pani komisarz, może i powinno powstrzymać ten kraj przed pogrążaniem się w fundamentalizmie i nowym reżymie autorytarnym.

However, it also lists a whole series of violations of human rights and democracy by a regime it describes as authoritarian.
Zawiera ono jednak także i całą listę przypadków łamania praw człowieka i demokracji przez reżim, który jest w nim opisany jako autorytarny.

Tunisia may have been authoritarian and corrupt, but it was profoundly secular and pro-Western; we must remember that.
Być może Tunezja była krajem despotycznym i skorumpowanym, ale także głęboko świeckim i prozachodnim; musimy o tym pamiętać.