Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) egida;
under the aegis of - pod egidą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U egida
under the ~ of pod egidą

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

egida
under the ~ pod egidą

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

egida f

Wordnet angielsko-polski


1. (armor plate that protects the chest
the front part of a cuirass)
napierśnik
synonim: breastplate
synonim: egis

2. (kindly endorsement and guidance
"the tournament was held under the auspices of the city council")
obrona: : synonim: auspices
synonim: protection

Słownik internautów

egida

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Secondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
Po drugie, nie wolno zezwolić na przekazanie Komisji zcentralizowanej władzy nad funduszami strukturalnymi.

statmt.org

It implies the standardisation of European diplomacy under the aegis of herself and the Commission, and the negation of Member States' powers in the matter.
Oznacza standaryzację dyplomacji europejskiej pod auspicjami pani baronessy i Komisji, a jednocześnie negowanie uprawnień państw członkowskich.

statmt.org

Next we turn to the research projects under the aegis of the Euratom framework programme relating to the consequences of the accident and how these are to be overcome.
Ponadto zajmujemy się projektami badawczymi, prowadzonymi w ramach programu ramowego EURATOM, odnoszącymi się do skutków wypadku oraz sposobów ich likwidacji.

statmt.org

In this framework, we support the proposal you mentioned and the Presidency, under the aegis of Xavier Bertrand, is making all possible efforts to achieve its adoption.
W tym kontekście popieramy wspomniany przez panią wniosek, a prezydencja, pod przewodnictwem Xaviera Bertranda, podejmuje wszelkie możliwe starania na rzecz jego przyjęcia.

statmt.org

(ES) Mr President, a few days ago, 36 people were kidnapped while they were fishing in waters of the Indian Ocean under the aegis of an agreement approved by the European Commission.
(ES) Panie przewodniczący! Kilka dni temu uprowadzono 36 osób, prowadzących połów na wodach Oceanu Indyjskiego na mocy porozumienia zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

statmt.org

We want you tell us about the mission to Aegis 7.
Chcemy żebyś powiedział nam o misji na Aegis 7.

I hear Aegis 7 is beautiful this time of year.
Slyszalam, ze Aegis 7 jest piekna o tej porze roku.

We therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Dlatego też domagamy się niezawisłego dochodzenia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Is it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Czy przeprowadzenie tych negocjacji pod egidą ONZ jest niezbędne?

After we found the shard on Aegis 7,
Po tym jak znalezlismy odlamek na Aegis 7,

They've opened a branch in Northern France under the aegis of the Red Cross.
Otworzyli filię w północnej Francji pod egidą Czerwonego Krzyża.

The planet is Aegis 7.
Planeta nazywa sie Aegis 7.

Secondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
Po drugie, nie wolno zezwolić na przekazanie Komisji zcentralizowanej władzy nad funduszami strukturalnymi.

These initiatives are being developed under the aegis of the UN International Treaty.
Inicjatywy te są rozwijane pod egidą międzynarodowego traktatu NZ.

To my shipmates on the O'Bannon and all those colonists on Aegis 7?
O moich towarzyszy z O'Bannon'a i wszystkich kolonistach z Aegis 7?

Our representation is not opposed to all the expressions in the report which strongly support a solution to the issue under the aegis of the UN.
Nie sprzeciwiamy się wszystkim zawartym w sprawozdaniu wyrazom mocnego poparcia dla rozwiązania tej kwestii pod egidą ONZ.

Naturally he would like this team to be put under the aegis of the African Union and the United Nations, as the Minister stated.
Oczywiście chciałby, aby zespół ten znajdował się pod egidą Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych, jak stwierdził Minister.

The main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.
Obecnie główne elementy porozumienia kopenhaskiego znalazły się pod egidą ONZ.

Secondly, I assume that new nuclear power plants will be built in Europe under the aegis of the Member States, their national parliaments and governments.
Po drugie, zakładam, że nowe elektrownie jądrowe będą w Europie budowane pod egidą państw członkowskich, ich parlamentów i rządów krajowych.

Two or four French observers have already been sent under the aegis of the OSCE which was already present.
Na miejsce wydarzeń zostało już wysłanych dwóch czy też czterech francuskich obserwatorów pod egidą OBWE, która była już obecna.

We welcome the Commission's commitment to a multilateral code of conduct, under the aegis of the International Monetary Fund.
Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie Komisji w tworzenie multilateralnego kodeksu postępowania pod egidą Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

If we are talking about a pact, and therefore an agreement between sovereign states concerning further cooperation under the aegis of the EU, then everything is in order.
Skoro więc mówimy o pakcie, czyli o umowie między suwerennymi państwami w sprawie dalszej współpracy pod egidą UE, to wszystko jest w porządku.

Let us propose, under the aegis of the European Union, a regional conference on the resolution of the situation and on the future of the partnerships.
Zaproponujmy regionalną konferencję od egidą Unii Europejskiej na temat rezolucji w sprawie tej sytuacji i przyszłości partnerstw.

Above all, the Serbian Government has shown its readiness to engage in fresh dialogue with Kosovo under the aegis of the EU.
Rząd serbski wykazał przede wszystkim gotowość do nawiązania nowego dialogu z Kosowem pod egidą UE.

In this framework, we support the proposal you mentioned and the Presidency, under the aegis of Xavier Bertrand, is making all possible efforts to achieve its adoption.
W tym kontekście popieramy wspomniany przez panią wniosek, a prezydencja, pod przewodnictwem Xaviera Bertranda, podejmuje wszelkie możliwe starania na rzecz jego przyjęcia.

Next we turn to the research projects under the aegis of the Euratom framework programme relating to the consequences of the accident and how these are to be overcome.
Ponadto zajmujemy się projektami badawczymi, prowadzonymi w ramach programu ramowego EURATOM, odnoszącymi się do skutków wypadku oraz sposobów ich likwidacji.

That is what the European Commission, the European Parliament and the Council have managed to do together, under the aegis of the French Presidency.
Zdołały tego wspólnie dokonać Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada pod egidą prezydencji francuskiej.

Last week, an important conference on internet governance took place under the aegis of the UN and it was also attended by a delegation from the European Parliament.
W ubiegłym tygodniu odbyła się ważna konferencja poświęcona zarządzaniu Internetem pod egidą ONZ, w której uczestniczyła również delegacja Parlamentu Europejskiego.

It implies the standardisation of European diplomacy under the aegis of herself and the Commission, and the negation of Member States' powers in the matter.
Oznacza standaryzację dyplomacji europejskiej pod auspicjami pani baronessy i Komisji, a jednocześnie negowanie uprawnień państw członkowskich.

I do think, though, that in documents adopted under the aegis of the European Parliament a clear definition should be provided of such terms as, specifically, political extremism and xenophobia.
Uważam jednak, że w dokumentach przyjmowanych pod sztandarem Parlamentu Europejskiego należy jednoznacznie zdefiniować takie terminy, jak właśnie ekstremizm polityczny, czy ksenofobia.

All of this will make a significant contribution to strengthening the international system under the aegis of the United Nations and this is a point that I would like to emphasise.
Wszystko to w istotny sposób wpływa na wzmocnienie międzynarodowego systemu pod egidą ONZ i chciałbym tę kwestię podkreślić.

President Medvedev's proposal for a wider discussion of Euro-Atlantic security has led to a new process of talks under the aegis of the OSCE.
Propozycja prezydenta Miedwiediewa dotycząca szerszego omówienia kwestii bezpieczeństwa euroatlantyckiego przyczyniła się do rozpoczęcia nowych rozmów pod egidą OBWE.

Obviously, power plants elsewhere in Europe, outside of the EU, should be subject to the same independent testing, under the aegis of the International Atomic Energy Agency.
Oczywiście wszystkie pozostałe elektrownie w Europie, położone poza granicami UE, powinny podlegać takim samym niezależnym testom, pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Second, under the aegis of the European Union, new structures of cooperation between EBRD and EIB offer great new opportunities for us to work together.
Po drugie, pod egidą Unii Europejskiej nowe struktury współpracy pomiędzy EBOiR i EBI dają wiele nowych możliwości współdziałania.

On the African side, a civil society steering group has also been recently put in place under the aegis of the Economic, Social and Cultural Council of the African Union.
Podobna grupa powstała niedawno po stronie afrykańskiej. Działa ona pod egidą Rady Gospodarczej i Kulturalnej Unii Afrykańskiej (ECOSOCC).

In this particular case, as regards the question of the name, the report should encourage respect and support for the procedure to find a commonly acceptable solution, under the aegis of the UN.
W tym konkretnym przypadku w odniesieniu do kwestii nazwy, sprawozdanie powinno zachęcać do poszanowania i wspierania procedury służącej znalezieniu obopólnie zadowalającego rozwiązania, pod egidą ONZ.

(ES) Mr President, a few days ago, 36 people were kidnapped while they were fishing in waters of the Indian Ocean under the aegis of an agreement approved by the European Commission.
(ES) Panie przewodniczący! Kilka dni temu uprowadzono 36 osób, prowadzących połów na wodach Oceanu Indyjskiego na mocy porozumienia zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

It is paramount that these directories are given prominence in the UK market and are not expunged by allowing EU companies to flood the British market under the aegis of EU trade legislation.
Bardzo ważne jest, aby te katalogi uzyskały priorytet na rynku brytyjskim i nie zostały wyparte przez to, że pozwoli się firmom z UE zalewać brytyjski rynek pod szyldem unijnych przepisów dotyczących handlu.

Thus, for example, the Joint Operation Hera 2008, carried out under the aegis of the Frontex agency, has achieved a significant reduction in the number of migrants landing on the coast of the Canary Islands.
Na przykład dzięki wspólnej operacji Hera 2008, przeprowadzonej pod egidą Fronteksu, doprowadzono do znacznego zmniejszenia liczby migrantów lądujących na wybrzeżu Wysp Kanaryjskich.

They call - and this is important - for a legal, political and fiscal status for European parties, within the framework and under the aegis, of course, of the European legal statute and European laws in general.
We wnioskach tych znalazł się apel - i to jest ważne - o ustanowienie statusu politycznego, prawnego i podatkowego europejskich partii politycznych, w ramach i pod egidą - naturalnie - europejskiego statutu prawnego, i ogólnie rzecz biorąc, przepisów prawa europejskiego.

It is appropriate to have a clear statement, as contained in the draft report, that the European Community is the sole owner of all tangible and intangible assets created under the aegis of EGNOS and Galileo.
Celowe jest jasne stwierdzenie, zawarte w projekcie sprawozdania, iż Wspólnota Europejska jest jedynym właścicielem wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych wytworzonych w ramach EGNOS i Galileo.

Towards this end, it supports the setting up of a Kosovo Security Force (KSF), in other words, a separate army which, of course, will operate under the aegis of the KFOR occupying NATO force.
By osiągnąć ten cel postanowienia rezolucji popierają utworzenie Kosowskich Sił Bezpieczeństwa, innymi słowy, oddzielnej armii działającej oczywiście pod egidą misji KFOR, czyli sił okupacyjnych NATO.

We must not leave the Sahrawi people all alone, but we need to finish off the negotiations conducted under the aegis of the United Nations, in accordance with the principles of The Universal Declaration of Human Rights, particularly Article 2.
Nie wolno nam pozostawiać ludu Sahrawi w całkowitym osamotnieniu, lecz musimy zakończyć negocjacje prowadzone pod egidą ONZ, zgodnie z zasadami Powszechnej deklaracji praw człowieka, a zwłaszcza jej art. 2.

As is generally known, although the Council has not taken a position as such on the reports by Mr Fava and Mr Marty, respectively under the aegis of this Parliament and the Council of Europe, this does not mean that it is ignoring them.
Jak powszechnie wiadomo, choć Rada nie zajęła stanowiska w sprawie sprawozdań panów Fava i Marty'ego, tak pod egidą Parlamentu, jak i Rady Europy, nie jest to równoznaczne z lekceważeniem problemu.

This means implementing the Athens Convention; the negotiations are under the aegis of the IMO, and it means applying it in full to guarantee that all victims receive compensation under the terms set out in the Convention and on the basis of the maximum amounts fixed in it.
Oznacza to wdrożenie konwencji ateńskiej. Negocjacje w tej sprawie odbywają się pod egidą IMO, co oznacza stosowanie konwencji w jej pełnym zakresie w celu zagwarantowania, że wszystkie ofiary będą otrzymywały odszkodowanie zgodnie z warunkami określonymi w konwencji i z uwzględnieniem maksymalnych kwot w niej ustalonych.

In reality, though, it seems from the report that the design of an energy strategy and security of supply are much less important than the introduction of a single energy policy or the introduction of a single network for gas and electricity, under the aegis of a single European regulator for each sector.
W rzeczywistości jednak z omawianego sprawozdania wynika, że przyjęcie strategii energetycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw są mniej ważne niż utworzenie, pod egidą jednego europejskiego organu regulacyjnego dla każdego sektora, jednolitej polityki energetycznej lub jednolitej sieci gazowej i elektrycznej.

It is unacceptable for the invasion of Hungary, the Romanian military occupation and the plundering of the country from November 1918 to be interpreted as a factor in regional stabilisation at an event organised here in Brussels, at the heart of Europe, under the aegis of Members of European Parliament.
To niedopuszczalne, aby najazd na Węgry, militarna okupacja rumuńska i plądrowanie kraju od listopada 1918 roku były interpretowane jako czynnik stabilizacji regionu podczas wydarzenia zorganizowanego tutaj, w Brukseli, w sercu Europy, pod egidą posłów do Parlamentu Europejskiego.