Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) geografia egejski;
the aegean islands - geografia Wyspy Egejskie;
the aegean sea - geografia Morze Egejskie;
the aegean sea - geografia Morze Egejskie;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EGEJSKI [GEOGR.]

Słownik internautów

Egejski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

11.03am: As my colleagues Helen Pidd and Mark Tran point out this morning, Nadir had risen to 39th on the Sunday Times Rich List, owned a string of luxury properties in Britain, an island in the Aegean and a dozen racehorses. He was also a major Tory party donor, a frequent guest at Downing Street, and was friends with the royal family.
Lamprou photographed his wife sitting outside their summerhouse on the Aegean island of Schinousa. She has just finished eating an omelette and the dirty pan sits on table at her elbow. She is staring at the camera with a gaze that is difficult to read, wearing a short dress â?? or long T-shirt â?? and nothing underneath. Her legs are apart and her vagina is visible beneath the skirt. There is something both coy and provocative about the portrait, which, according to the photographer, was not originally intended for public display. (What changed his â?? and her â?? mind?) It will be interesting to see how the National Portrait Gallery displays the image when they exhibit it in a show of 60 of the submitted portraits in November.
A Greek mining company wants to send them to the Aegean islands, while Chile's tourism bureau wants them to stay for a week in the country's southern archipelago.

My family has a yacht in the Aegean.
Moja rodzina ma jacht na morzu Egejskim.

Also, there is the question of the Turkish shores and the related threats to the Aegean.
Jest również kwestia wybrzeża tureckiego i zagrożeń dla Morza Egejskiego.

Specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (

Greek island in the Aegean.
Grecka wyspa na Morzu Egejskim.

It's Macedonian, but probably an old Aegean dialect.
To po macedońsku, ale to jakiś stary egejski dialekt.

If the Greek figures are to be believed, we still have olive groves in the Aegean Sea.
Jeśli wierzyć greckim danym, wciąż mamy gaje oliwne na Morzu Egejskim.

However, I would point out that the climate of tension which Turkey recently cultivated in the Aegean has caused new problems.
Wspomnę jednak, że nowe problemy zostały wywołane przez atmosferę napięcia, jaką Turcja ostatnio tworzy na Morzu Egejskim.

Mr Papanikolaou mentioned the problems of the islands in the Aegean Sea.
Pan poseł Papanikolaou wspomniał również o problemach wysp na Morzu Egejskim.

It is really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea needs there to be an EU policy on the Arctic.
Naprawdę jest raczej trudno zrozumieć, dlaczego jakiś kraj nad Morzem Egejskim potrzebuje polityki UE w sprawie Arktyki.

Is the harassment of Frontex aircraft linked to Turkey's refusal explicitly to recognise the EU's Aegean borders?
Czy nękanie sił powietrznych agencji Frontex mają związek z odmową formalnego uznania przez Turcję granicy UE na Morzu Egejskim?

Mrs Koppa and Mr Salavrakos have also referred to other incidents: violations of air space and incidents in the Aegean Sea.
Pani poseł Koppa oraz pan poseł Salavrakos również odnieśli się do innych incydentów: naruszeń przestrzeni powietrznej oraz incydentów na Morzu Egejskim.

Secondly, it was announced in February that Frontex is to create its first outpost in Piraeus, in order to strengthen its presence in the Aegean.
Po drugie, w lutym ogłoszono, że agencja Frontex założy swoją pierwszą placówkę w Pireusie, w celu wzmocnienia swojej obecności w regionie Morza Egejskiego.

The genesis of our initiative grew on the island that gave humanity the Apocalypse, the Book of Revelation: the sacred island of Patmos in the Aegean Sea.
Nasza inicjatywa ma swą genezę na wyspie, która dała ludzkości Apokalipsę, czyli Księgę Objawienia: na świętej wyspie Patmos na Morzu Egejskim.

At the same time, however, Turkey continues with its occupation of northern Cyprus, its violations in the Aegean and its blatant disregard for basic human rights and democratic freedoms.
Mimo to Turcja jednocześnie nadal prowadzi okupację północnej części Cypru, dopuszcza się naruszeń na Morzu Egejskim oraz bez skrupułów lekceważy podstawowe prawa człowieka i swobody demokratyczne.

And it was in the Aegean that we commenced, in 1995, an ambitious programme of integrating current scientific knowledge about the oceans with the spiritual approach of the world's religions to water, particularly the world's oceans.
I to właśnie na Morzu Egejskim rozpoczęliśmy w 1995 r. ambitny program łączenia bieżącej wiedzy naukowej o oceanach z duchowym podejściem religii świata do wody, zwłaszcza oceanów.

Secondly, improve its relations with Greece, a Member State that supports its European prospects, for example, by removing the casus belli and putting a stop to its infringements in the Aegean once and for all.
Po drugie, poprawić swe relacje z Grecją, państwem członkowskim, które popiera jej przystąpienie do UE, przykładowo wyeliminować casus belli i zaprzestając raz na zawsze naruszeń na Morzu Egejskim.

At the same time, it demonstrates good intentions towards its neighbours one minute and makes a 'sieve' out of the Aegean the next, with Turkish aeroplanes and ships passing through and violating Greek land and air borders on a daily basis.
Jednocześnie Turcja raz pokazuje dobre zamiary wobec swych sąsiadów, zaś za chwilę robi "sito” z basenu Morza Egejskiego, gdzie poruszają się tureckie samoloty i statki, codziennie naruszając granice lądowe i powietrzne Grecji.

There is an official Turkish policy of threatening Greece with war, known as the casus belli, and it is not simply a paper threat; Turkey is in the habit of violating the airspace of and overflying even inhabited Greek islands in the Eastern Aegean.
Istnieje oficjalna polityka Turcji polegająca na grożeniu Grecji wojną, znana jako casus belli, przy czym nie są to tylko groźby na papierze - Turcja ma zwyczaj naruszania przestrzeni powietrznej i przelatywania nawet nad zamieszkałymi greckimi wyspami we wschodniej części Morza Egejskiego.

This process is in keeping with Ankara's intransigence on the Cyprus question, with the casus belli in the Aegean, which is being backed by Frontex contesting the borders in the area, and by effectively banning trade unionism and other anti-democratic arrangements in Turkey.
Jednocześnie procesowi temu towarzyszy nieprzejednane stanowisko Ankary w kwestii Cypru, znajdującej casus belli w rejonie Morza Egejskiego, do czego jeszcze dochodzi kwestionowanie przez agencję Frontex na tym terytorium, a także skuteczne zakazywanie działalności związków zawodowych i inne antydemokratyczne rozwiązania przyjęte przez Turcję.