Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ruszyć/ruszać, posunąć/posuwać się naprzód, podążać, kontynuować pochód/marsz ku czemuś; podsunąć/podsuwać, przesunąć/przesuwać; narosnąć/narastać, wzrosnąć/wzrastać; wstać/wstawać; zapaść/zapadać, zbliżyć/zbliżać się; militarny natrzeć/nacierać; sport postąpić/postępować naprzód; wysunąć/wysuwać; sprzyjać/służyć rozwojowi, posunąć/posuwać naprzód, rozwinąć/rozwijać, pogłębić/pogłębiać, poprawić/poprawiać, udoskonalić/udoskonalać; (z)robić postęp(y); promować, awansować; uzyskać/uzyskiwać awans/promocję, awansować; przyspieszyć/przyspieszać; podnieść/podnosić, podwyższyć/podwyższać; iść/pójść w górę (o cenach), wzrosnąć/wzrastać; finanse wypłacić/wypłacać tytułem zaliczki, (za)płacić z góry; finanse pożyczyć/pożyczać; wesprzeć/wspierać, poprzeć/popierać;
advance to sb - finanse wypłacić komuś coś z góry; finanse udzielić komuś pożyczki;
advance on sb - ruszyć/ruszać ku komuś;
advance a theory - przedstawić teorię;
advance a cause - wesprzeć jakąś sprawę;
advance sb’s career - pomóc komuś zrobić karierę;

(Adjective) zaliczkowy; uprzedni, poprzedzający, wcześniejszy;
advance booking - wcześniejsza rezerwacja;
advance payment - finanse zaliczka, zadatek; płatność/zapłata z góry;
advance booking office - biuro rezerwacji;
advance supply - biznes dostawa z góry;
advance warning - uprzedzenie, ostrzeżenie z góry;

(Adverb) przed, wcześniej, z góry, z wyprzedzeniem;
in advance - z wyprzedzeniem, zawczasu, z góry;
in advance of - przed;
let sb know in advance - zawiadomić kogoś z wyprzedzeniem/zawczasu;
know sth in advance - wiedzieć coś z góry;
pay in advance - finanse (wy)płacić tytułem zaliczki, (wy)płacić z góry;
be in advance of sb|sth - wyprzedzać kogoś/coś;
be in advance of sb|sth - wyprzedzać kogoś/coś;

(Noun) posuwanie się naprzód, rozlewanie się, rozprzestrzenianie się; militarny posuwanie się/marsz naprzód; pochód; postęp, posuwanie się naprzód, udoskonalenie; podwyższenie; finanse pożyczka; finanse zaliczka; finanse zadatek awans; wniosek, propozycja;
bank advance - finanse pożyczka bankowa;
advance in sth - czynić postępy/postępować naprzód w czymś; postęp w czymś w dziedzinie czegoś;
advance in chemistry - postęp w chemii;
advance toward sth - wstępne kroki/posunięcia ku czemuś;
give an advance - finanse zadatkować; dać zaliczkę;
advances - (Noun) uprzejmości, zaloty, awanse;
make advances to sb - zalecać się do kogoś, czynić komuś awanse; zwrócić się do kogoś;
advances - (Noun) uprzejmości, zaloty, awanse;
make advances to sb - zalecać się do kogoś, czynić komuś awanse; zwrócić się do kogoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(forward move) posuwanie się naprzód
(mil) natarcie
(pl, overtures to a person) uprzejmości
zaloty, awanse: ~to make ~s to sb czynić komuś awanse, zalecać się do kogoś.
2.
(progress) postęp
(in rank, social position etc.) awans
~s of science postępy nauki.
3.
(loan) kredyt
(payment beforehand) zaliczka
an ~ on salary zaliczka na poczet pensji.
4.
(payment): in ~ z góry, awansem
(beforehand) wcześniej, z wyprzedzeniem
in ~ of przed
przewyższający, lepszy
he expects to be paid in ~ (on) oczekuje zapłaty z góry.
5.
(attrib, of book) ): ~ copy egzemplarz okazowy (książki)
~ guard straż przednia, awangarda
she had ~ knowledge of this wiedziałao tym wcześniej
~ payment zaliczka.vt
1.
(move forward) posuwać naprzód.
2.
(fig, put forward) przedstawiać, przedkładać
to ~ an opinion wyrażać opinię
to ~ a proposal przedkładać propozycję.
3.
(fig, further) popierać, wspomagać
podnosić, poprawiać
to ~ sb's interests wspierać czyjąś sprawę.
4.
(of payment) podnosić, podwyższać (cenę)
(lend) udzielać pożyczki
wypłacać zaliczkę. 5. (bring forward
make earlier) przyspieszać: to ~~the date of przyspieszać termin (czegoś) .vi
1.
(move forward) posuwać się naprzód.
2.
(progress) czynić/robić postępy, rozwijać się.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

posuwać się (do przodu), nadchodzić, wysuwać, nacierać, mijać, przyspieszać, dać zaliczkę, wypłacić wcześniej (zaliczkę), przedstawiać, wzrastać
zadatek, zaliczka, posuwanie się, marsz na przód, natarcie, postęp, rozwój, wyprzedzenie, zaloty
wcześniejszy
in ~ (of) przed, wcześniej, z góry (np. płatność), z wyprzedzeniem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

posunięcie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. zaliczka, zadatek
2. pożyczka
3. wzrost~ corporation tax (ACT) zaliczkowy podatek od osób prawnych ~ deposit depozyt zaliczkowy~ financing finansowanie wstępne~ in foreign exchange zaliczka dewizowa~ increase in prices zwyżka cen~ money przedpłata ~ on commission zaliczka na poczet prowizji~ on receivables kredyt na należność~ on refund zaliczka na poczet refundacji~ payment bond gwarancja zwrotu zaliczki~ profits cover pokrycie ubezpieczenia dla zysków z przyszłej działalności~ refunding zaliczkowe refinansowanie~ repayment przyspieszona spłata należności ~ rise in prices zwyżka cen~ tax zaliczka na podatek~s ratio wskaźnik zaliczek~s receivables należności z tytułu zaliczek cash ~ zaliczka gotówkąprice ~ rise zwyżka cento give an ~ zadatkować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. zaliczka
2. pożyczka
3. posuwanie się naprzód
4. postęp
5. wzrost advance bill of exchange weksel zaliczkowyadvance corporation tax naliczony podatek dochodowy od osób prawnych advance funding fundusz zaliczkowyadvance from customer zaliczka od odbiorcy advance interest procent zaliczkowyadvance money przedpłata advance on costs zaliczka na wydatki advance on sth zaliczka na poczet czegośadvance payment wpłata zaliczkowa advance ratio wskaźnik zaliczekadvance redemption przedterminowa spłata pożyczki advance repayment przyspieszona spłata należności advance to suppliers zaliczka na poczet dostaw in advance zaliczkowo, tytułem zaliczkipayment in advance płatność zaliczkowavt zaliczkować, zadatkowaćto advance an amount wypłacać kwotę tytułem zaliczkito advance money zadatkować pieniądzeto advance pay in płacić zaliczkę

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

podwyżka, pożyczka, zadatek, zaliczka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. posuw (śruby okrętowej)
2. przesunięcie czołowe, wyprzedzenie
3. zaliczka

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

podnosić, wysuwać, przyspieszać, przyspieszać termin, zaliczkować

przedterminowy, przedterminowo, z wyprzedzeniem

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

postęp n

przewidujący adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wysunąć do przodu, przesunąć do przodu zwłaszcza przyczep ścięgna, postęp

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt posuwać naprzód
udoskonalać
vi posuwać się naprzód, robić postępy
s postęp
udoskonalenie
awans
zaliczka
natarcie
promocja
in ~ z góry
na przodzie
to be in ~ wyprzedzać (of sb, sth kogoś, coś)
~ of the main attack atak na głównym kierunku natarcia
~ to contact bryt. dążenie do styczności z nieprzyjacielem (am. movement to contact)
~ to the rear żart. wycofanie się
limit of ~ zasięg działania
rate of ~ tempo natarcia
adj wysunięty, przedni
wczesny
~ early warning radar radiolokator wczesnego o-strzegania
~ guard awan-garda, straż przednia
~ warning ostrzeżenie uprze-dzające, wczesne ostrzeganie
~ party szpica, oddział czołowy
~ section (skr. AdvSec) drużyna czołowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NATARCIE

MARSZ

NAPIERANIE

ZACZEPKA

PROCES

POSTĘP

AWANS

ZALICZKA

POŻYCZKA

PODWYŻKA

ZWYŻKA

POSTĘPOWAĆ

POSUNĄĆ NAPRZÓD

POSUNĄĆ SIĘ

IŚĆ

PODCHODZIĆ

PRZYŚPIESZYĆ

ZAPĘDZAĆ SIĘ

PODSUNĄĆ

NACIERAĆ NA KOGOŚ

NAPIERAĆ

MASZEROWAĆ

PRZEDKŁADAĆ (O PROJEKCIE)

POPIERAĆ (NAUKĘ)

PODNIEŚĆ (O CENIE)

WYPŁACAĆ ZALICZKĘ

POŻYCZKA: UDZIELAĆ POŻYCZKI

AWANSOWAĆ

PODROŻEĆ (O TOWARZE)

ROZWIJAĆ SIĘ [BIOL.]

PROWOKOWAĆ (O KOBIECIE W STOSUNKU DO MĘŻCZYZNY)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V nadchodzić
V posuwać się naprzód (z wiedzą)
V wypłacać (zaliczkę, pożyczkę)
N zaliczka (wypłata)
N umizgi
N postęp (wiedzy)
Adj uprzedni (zapłata)
Adj w czołówce
Adj z góry

Wordnet angielsko-polski


1. (increase in price or value
"the news caused a general advance on the stock market")
podwyżka
synonim: rise

2. (an amount paid before it is earned)
zaliczka, zadatek, akonto, forszus: : synonim: cash advance

3. (increase in price or value
"the news caused a general advance on the stock market")
podnoszenie, podwyższanie: : synonim: rise

4. (a change for the better
progress in development)
poprawienie się, polepszenie się: : synonim: improvement
synonim: betterment

Słownik internautów

wyprzedzenie
zadatek, zaliczka
z góry

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

postęp
posuwanie się
wojsk. natarcie
atak

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

postęp~, process postęp technologiczny~, technical postęp techniczny~, technological postęp technologiczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

postęp, awans; zadatek, zapłata z góry, pożyczka
advance against security: pożyczka pod zabezpieczenie
advance money (payment) : zadatek
advance tax payment: zaliczka na podatek
in advance: zaliczkowo
cash advance: zaliczka gotówką
outstanding advances: niespłacone pożyczki
secured advance: pożyczka pod zastaw

robić postępy, zaliczkować, awansować
to advance a claim: wysunąć roszczenie, zgłaszać roszczenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

akonto

naprzód

podwyższać

poprawiać

posuwać

promować

przemieszczenie

przyspieszać

rozwój

udoskonalać

wysuwać

zadatek

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

postęp
awans
~, professional - awans zawodowy
~, technological - postęp technologiczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. awans; awansowanie; 2. pochód; posuwanie się (naprzód); wyprzedzenie; 3. (osiągnięcie) postęp; 4. takt. natarcie
~, armament - postęp w uzbrojeniu
~, breaking - natarcie przełamujące
~ by bounds - posuwanie się skokami, natarcie skokami
~ by echelons - posuwanie się rzutami, natarcie rzutami
~ by short rushes - posuwanie się skokami, natarcie skokami
~, deployed - takt. tyraliera
~, enemy's - natarcie nieprzyjaciela
~, ground - natarcie lądowe, posuwanie się lądem
~, humanitarian - postęp humanitarny
~ in military technology - postęp techniki wojskowej
~ in space technology - postęp techniki kosmicznej
~, infantry - natarcie piechoty
~ into enemy territory - posuwanie się wgłąb terytorium nieprzyjaciela
~, nuclear - natarcie przy użyciu broni jądrowej
~ of weapons - postęp w rozwoju broni
~ on Berlin - hist. natarcie na Berlin
~, rapid - posuwanie się szybkie, natarcie szybkie
~, revolutionary - przen. postęp rewolucyjny
~, technological - postęp techniczny, postęp technologiczny
~ to attack - marsz do ataku; posuwanie się naprzód dla nawiązania kontaktu (z nieprzyjacielem)
~ to contact - marsz zbliżeniowy; natarcie dla nawiązania styczności (z nieprzyjacielem)
~, troop - pochód wojsk, natarcie wojsk
~ under covering fire - posuwanie się pod osłoną ognia
~, uninterrupted - posuwanie się bez przeszkód, natarcie nieprzerwane
~, vehicle; ~, vehicular - posuwanie się pojazdów
~, victorious - pochód zwycięski, natarcie zwycięskie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. posuwanie się naprzód, postęp m
2. wyprzedzenie n
3. konstantan
4. zaliczka f , zadatek m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

statmt.org

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.
Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

TED

The crisis has revealed fault lines in all major advanced economies of the world.
Kryzys ujawnił słabości wszystkich wielkich gospodarek rozwiniętych na świecie.

ECB

You know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.
Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

TED

But as gay rights gain more acceptance in the UN system, some member states are pushing back, said Mark Bromley, of the Washington-based Council for Global Equality, which aims to advance gay rights in American foreign policy.

www.guardian.co.uk

Former Liberal Democrat leader Paddy Ashdown today moved to bolster support for Nick Clegg, who faces the strongest challenge to his authority since the formation of the coalition after he failed to broker an agreement on tuition fees with the party's president in advance of a Commons vote on Thursday.

www.guardian.co.uk

"He said he wanted to build Pixar into a brand so that when people go see a Pixar film, there's a certain level of integrity they can trust, even without seeing anything in advance about the film.

www.guardian.co.uk

8m advance).

www.guardian.co.uk

3m advance from the Penguin group, which means he'll have to sell in advance of 600,000 hardbacks if anyone's to make a profit.

www.guardian.co.uk

They asked for a room & I gave them one without taking any advance.
Pytali o pokój więc im dałem a ci zwiali bez zapłaty.

How about a $50,000 advance each year for three years?
z góry za każdy rok, przez trzy lata.

Your first day out and you've got a job with money in advance.
Twój pierwszy dzień na wolności, a już masz pracę płatną z góry.

I want to thank you in advance for this experience.
Chciałbym z góry podziękować za to doświadczenie.

I would go one step further: Know the question in advance.
Staram się być krok do przodu... i znać pytanie, zanim zostanie zadane.

Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.
Proszę pomyśleć o tym, że być może potrzebuje dalszych szkoleń, aby zmierzać ku przyszłości.

If you're a friend of his, you pay in advance.
Jeśli jesteś jego przyjacielem, musisz zapłacić z góry.

Will you ask him if he could advance me a few dollars on this?
Czy może pani spytać tego pana, czy nie wydałby mi parę żetonów pod zastaw...?

Everything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.

Please remember that you have to put your name on the list in advance.
Proszę pamiętać, że trzeba się wcześniej zgłaszać na listę.

So he paid me cash three months in advance, and I never see him.
Dzięki. Zapłacił gotówką za 3 miesiące z góry i nigdy go nie widziałem.

It's already come to you, and gone, just like the advance.
Już do ciebie przyszła i zniknęła tak jak zaliczka.

Those who have not yet begun to advance cannot be asked to do the same as the rest.
Nie możemy oczekiwać od państw, które jeszcze nie rozpoczęły działań w tym obszarze, że będą robiły to samo, co reszta.

To advance a mile, we only have to take a step.
By pokonać milę, musimy zrobić tylko jeden krok.

How much can you advance me on my credit card?
Jak duży debet mogę mieć na mojej karcie? Słucham?

I just wanted to give the House advance notice, as it were.
Chciałem jedynie powiadomić o tym Izbę z wyprzedzeniem.

I think we've lost them to a program far in advance of ours.
Myślę, że straciliśmy ich na rzecz programu dużo bardziej zaawansowanego niż nasz.

This ticket can only be changed 2 days in advance.
Bilet może być przebukowany, tylko dwa dni naprzód.

If you're feeling so generous, I could use an advance.
Jeśli jesteś taki hojny, to daj mi zaliczkę.

But I will not bind myself to them in advance.
Ale nie zobowiążę się do nich zawczasu.

The agreed amount and an advance for the next ride.
Uzgodnionej kwoty i zaliczki na następny przejazd.

I apologise in advance for having to leave at that time.
Z góry przepraszam, że będę musiała państwa opuścić o tej godzinie.

Anyway, I did ask in advance and you had plenty of time.
W każdym razie zapytałem z wyprzedzeniem, a państwo mieli mnóstwo czasu.

I want the lines of infantry three deep,and must advance only on my order.
Chcę linie piechoty głębokią na trzy, która pójdzie na przód tylko na mój rozkaz.

Making discoveries that could advance our knowledge of natural history.
Robiąc odkrycia, które mogłyby poszerzyć naszą wiedzę przyrodniczą.

Well, for starters, I could offer you a large advance.
Więc, na początek mogę zaoferować duże wynagrodzenie.

I think we do need to give farmers advance notice.
Myślę, że naprawdę musimy wcześniej zawiadamiać rolników o planowanej kontroli.

Who has every possible advantage in life but chooses not to advance.
Dostałaś wszystkie możliwe dobra od życia, ale zdecydowałaś się nie rozwijać dalej...

And, he's given me five years' pay in advance too.
I daje mi pięć lat zapłaty w doświadczeniu także.

There are things that have to be said to advance the plot.
Pewne rzeczy muszą być wypowiedziane, żeby akcja... posunęła się do przodu.

He'd informed me in advance that it would be a son.
Powiadomił mnie wcześniej, że to będzie syn.

The dancers must know the cast one week in advance.
Tancerze muszą znać skład conajmniej na tydzień przed występem

He once caught a kid stealing the advance word list.
Raz złapał dzieciaka, który ukradł listę słów.

Is it feasible to do this one year in advance?
Czy możliwe jest dokładnie tego dokonać z rocznym wyprzedzeniem?

We also have to assess, in advance, the impact on health.
Musimy również najpierw ocenić skutki dla zdrowia.

This calls for improved and advance use of applied research.
Sprawozdanie wzywa do udoskonalonego oraz bardziej zaawansowanego korzystania z badań stosowanych.

I am intrigued to know that you had the answer in advance.
Zaintrygował mnie fakt, że otrzymała pani odpowiedź z góry.

So we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Nastąpił zatem ogromny postęp, jeżeli chodzi o sfery, w których występuje hazard.

You gave me an advance copy and asked for feedback.
Ostatnim razem dałeś mi wcześniej kopię i poprosiłeś o opinie.

I would like to say in advance that sovereignty over water resources must remain a national matter.
Chciałem z góry zaznaczyć, że suwerenne zarządzanie zasobami wodnymi musi pozostać w gestii poszczególnych państw.

This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.

As a financier you only have to advance me the money, to pay him.
Jako finansista, masz mi tylko wypłacić pieniądze, abym mógł mu zapłacić.

We should build on the collective force of the two institutions to advance this important issue.
Powinniśmy wykorzystać połączone siły obu instytucji w celu osiągnięcia postępu w tej istotnej kwestii.

Those who advance its name now, conceal their real agenda.
Ci, którzy używają teraz tego imienia, ukrywają swoje prawdziwe plany.

I haven't slept with anyone else to advance my career lately.
Nie spałam ostatnio z nikim innym, żeby odbudować moją karierę.

I should like to congratulate you on this in advance.
Chciałabym z góry panu tego pogratulować.

We don't need to have every move mapped out 20 steps in advance.
Nie musimy mieć każdego posunięcia zaplanowanego na 20 kroków do przodu.

All parents were informed in advance about the measures the school intended to take.
Wszyscy rodzice byli informowani wcześniej o krokach, jakie szkoła ma zamiar zrobić.

In my opinion, compared with the first and second packages a significant advance has been made.
Moim zdaniem, w porównaniu z pierwszym i drugim pakietem, nastąpił naprawdę znaczący postęp.

The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.