Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) absolutyzm, władza nieograniczona; filozofia absolutyzm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U absolutyzm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absolutyzm

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: dictatorship
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: dictatorship
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

3. (the principle of complete and unrestricted power in government)
totalitaryzm, totalizm: : synonim: totalitarianism
synonim: totalism

4. (the doctrine of an absolute being)
absolutyzm: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. absolutyzm

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Absolutism over human rights is playing into the hands of those who would destroy us, and putting the human rights of our own citizens at risk.
Absolutyzowanie praw człowieka ułatwia zadanie tym, którzy mogliby nas zniszczyć i stanowi zagrożenie dla praw człowieka należnych naszym własnym obywatelom.

statmt.org

You see there is, once you reach beyond caricature, once you reach beyond the absolutism within which this new atheism is framed, there's a lot that can be respected across this whole divide.

www.guardian.co.uk

(DA) In the age of absolutism, kings and emperors met to agree on the division of power among themselves.
(DA) W czasach absolutyzmu królowie i cesarze spotykali się, aby uzgodnić pomiędzy sobą podział uprawnień.

Absolutism over human rights is playing into the hands of those who would destroy us, and putting the human rights of our own citizens at risk.
Absolutyzowanie praw człowieka ułatwia zadanie tym, którzy mogliby nas zniszczyć i stanowi zagrożenie dla praw człowieka należnych naszym własnym obywatelom.

The Iranian regime constantly applies repression against anyone who dares to rebel against absolutism, usually by applying the death penalty.
Irański reżim stale stosuje represje wobec każdego, kto ośmieli się zbuntować przeciwko absolutyzmowi - przeważnie przez stosowanie kary śmierci.

I am worried that our culture of human rights has become infected by absolutism and that, in fact, by pandering to the rights of criminals and terrorists we are undermining the rights of everyone else.
Jestem zaniepokojony tym, że nasza kultura praw człowieka jest skażona absolutyzmem i że afirmując prawa przestępców i terrorystów w rzeczywistości podważamy prawa wszystkich innych osób.