Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia zniesienie niewolnictwa, emancypacja Murzynów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zniesienie, obalenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zniesienie, obalenie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

abolicja f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zniesienie, usunięcie, obalenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBALENIE

UNIEWAŻNIENIE

ABOLICJA

Wordnet angielsko-polski

(the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery)
"the abolition of capital punishment")
abolicja
synonim: abolishment

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

likwidacja (zniesienie), abolicja, anulowanie, uchylenie, kasowanie, obalenie
abolition of law: uchylenie prawa
abolition of provisions: uchylenie przepisów
abolition of the servitude: zniesienie służebności
abolition of tax: zniesienie podatku

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rezygnacja; porzucenie
~, conscription - zniesienie poboru do wojska
~, nuclear weapons - rezygnacja z broni jądrowej
~, submarine - rezygnacja z okrętów podwodnych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Na koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.

statmt.org

Fourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
Po czwarte, chcieliśmy zniesienia wszystkich ograniczeń w podróżowaniu za granicę.

statmt.org

Equality for women, abolition of child labour and illiteracy, monoculture farming.
Równość dla kobiet, zakaz pracy dzieci, walka z analfabetyzmem, rolnictwo monokulturowe.

statmt.org

Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Naszym głównym celem jest jednak ogólne promowanie zakazu kary śmierci.

statmt.org

This does not mean rolling back the abolition of internal borders.
Nie oznacza to bynajmniej odwrotu od zniesienia granic wewnętrznych.

statmt.org

In doing so Mehlman becomes the most senior Republican figure to publicly acknowledge his homosexuality, at a time when the Republican party remains deeply opposed to same-sex marriage and the abolition of the "Don't ask, don't tell" policy that bars homosexuals from serving in the US military.

www.guardian.co.uk

Spelman has already announced the abolition of 30 environmental advisory groups and quangos, including the Sustainable Development Commission and the Royal Commission on Environmental Pollution.

www.guardian.co.uk

"The very fact that the government is considering the abolition of Decc blows a hole in their claim to be the greenest government ever," said Miliband.

www.guardian.co.uk

Legal experts express anger at decision to reverse abolition of costs for councils in child protection cases.

www.guardian.co.uk

As an advocate for the abolition of slavery, will you help us?
Czy, jako adwokat zniesienia niewolnictwa, pomoże nam pan?

Strengthening the system is the priority, and not its abolition.
Priorytetem jest umacnianie tego systemu, a nie jego likwidacja.

We have often called on them concerning the abolition of the death penalty.
Często apelowaliśmy do nich o zniesienie kary śmierci.

Fortunately, the trend in the world is now towards abolition.
Na szczęście na świecie panuje obecnie tendencja do znoszenia kary śmierci.

Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Naszym głównym celem jest jednak ogólne promowanie zakazu kary śmierci.

This does not mean rolling back the abolition of internal borders.
Nie oznacza to bynajmniej odwrotu od zniesienia granic wewnętrznych.

On the death penalty, it is clear that we must make abolition the achievement of our generation.
Odnośnie do kary śmierci, jest oczywiste, że musimy uczynić z jej zniesienia osiągnięcie naszego pokolenia.

The abolition of slavery was a mild agitation for them.
Zniesienie niewolnictwa było dla nich małym wstrząsem.

US abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci.

A moratorium on executions is the first step towards abolition.
Moratorium na wykonywanie tej kary jest pierwszym krokiem w kierunku jej zniesienia.

Europe must not stand for the abolition of social and workers' rights that have been long fought for.
Europa nie może popierać zniesienia praw socjalnych i praw pracowników, o które długo walczono.

On that basis, a distinction must be made: we are talking about stress tests and not the abolition of nuclear energy.
Trzeba tu zatem dokonać pewnego rozróżnienia. Rozmawiamy o testach warunków skrajnych, a nie o odejściu od energii jądrowej.

Our little cousin is a friend to abolition.
Nasza mała kuzynka jest zwolenniczka zniesienia niewolnictwa.

I also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
Sprzeciwiam się również zniesieniu systemu kwot, które zaplanowano na 2015 rok.

Such a policy favours the workers and abolition of the EU strategy.
Taka polityka sprzyja pracownikom i zniesieniu strategii UE.

The key point in inclusion is education and the abolition of segregation in schools.
Kluczową sprawą w procesie integracji jest oświata i zniesienie segregacji w szkołach.

I hope that the abolition of set-aside will not only apply for one or two years but on a permanent basis.
Mam nadzieję, że zniesienie odłogowania nie utrzyma się przez rok lub dwa, ale będzie trwałe.

Parliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.
Parlament stał na stanowisku, że nie ma lepszego wyjścia, niż całkowite zniesienie opt-outu.

Ladies and gentlemen, the abolition of visas for the three countries I have mentioned is a very positive step in the right direction.
Panie i panowie! Zniesienie wiz dla trzech krajów, które wymieniłam, stanowi bardzo pozytywny krok we właściwym kierunku.

One of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Jedną z najważniejszych spraw jest zniesienie procedury exequatur.

It is true that it promotes the abolition of capital punishment.
To prawda, że popiera zniesienie kary śmierci.

The position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Stanowisko i rozumowanie dotyczące zniesienia rozporządzenia w sprawie wyłączeń opierają się na błędnych podstawach.

Indeed, we are seeing a strong tendency towards abolition and the restriction of capital punishment in most countries.
Rzeczywiście widzimy silną tendencję do znoszenia bądź ograniczania stosowania kary śmierci w większości krajów.

It should reinforce and extend the tendency towards abolition that we are seeing in every region of the world.
Powinna ugruntowywać i poszerzać tendencje w kierunku zniesienia kary śmierci, rozwijające się we wszystkich regionach świata.

Also, you spoke of the so-called front that seeks abolition and does not have any great belief in a moratorium.
Mówił pan również o tak zwanym froncie, który stara się o zniesienie i nie dowierza zbytnio moratorium.

I think that we have good reason to believe that, in 2010, these two countries will also benefit from the abolition of visas.
Sądzę, że mamy dobre podstawy, by wierzyć, że w roku 2010 te dwa państwa również skorzystają ze zniesienia wiz.

The Uzbek parliament has recently made several steps towards the abolition of the death penalty and civil justice.
Parlament uzbecki ostatnio poczynił pewne kroki w kierunku zniesienia kary śmierci i ustanowienia sądownictwa cywilnego.

I think the abolition of design rights in respect of visible car parts is long overdue.
Myślę, że zniesienie praw projektowych odnoszących się do widocznych części samochodu powinna nastąpić już dawno.

The abolition of border controls requires mutual trust between all Member States involved.
Zniesienie kontroli granicznych wymaga wzajemnego zaufania między wszystkimi zaangażowanymi państwami członkowskimi.

I have upheld this resolution because my conscience as a human being leads me to fight for the abolition of the death penalty.
na piśmie. - (FR) Poparłem tę rezolucję, ponieważ moje sumienie jako istoty ludzkiej podpowiada mi, by walczyć na rzecz zniesienia kary śmierci.

Certainly, the dichotomy between a moratorium and abolition of the death penalty ought not to be exploited.
Oczywiście nie powinno się wykorzystywać dychotomii pomiędzy moratorium a zniesieniem kary śmierci.

Equality for women, abolition of child labour and illiteracy, monoculture farming.
Równość dla kobiet, zakaz pracy dzieci, walka z analfabetyzmem, rolnictwo monokulturowe.

So the Swiss authorities have provided some constructive proposals such as the abolition of the tax exemption for management companies.
Władze szwajcarskie przedstawiły pewne konstruktywne propozycje, takie jak zniesienie zwolnienia podatkowego dla spółek zarządzających.

We have raised it constantly, including at the highest level, with partners who share our views, in order to support the global trend towards abolition.
Podnosimy ją nieustannie, w tym na najwyższym szczeblu, w rozmowach z partnerami podzielającymi nasze poglądy, celem wsparcia globalnego trendu zmierzającego w kierunku abolicji.

Of course, they need to be prepared for visa abolition and I do not mean to suggest here that we need to lower our criteria.
Oczywiście kraje te muszą zostać odpowiednio przygotowane do zniesienia wiz i nie zamierzam w tym miejscu sugerować, że powinniśmy złagodzić nasze wymagania.

The abolition of automatic indexing could even cause, in certain circumstances, developments which increase inflation, something that nobody wants.
Zniesienie automatycznego indeksowania może nawet w pewnych okolicznościach zwiększyć inflację, czego nikt z nas by nie chciał.

One of the last huge demonstrations was against the abolition of subsidies for tobacco producers.
Jedną z ostatnich ogromnych demonstracji zorganizowano przeciwko zniesieniu dopłat dla producentów tytoniu.

The abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych jest ogromnym sukcesem integracji europejskiej.

Let us pave the way for the abolition of quotas by 2015 - this is what farmers are waiting for.
Określmy ścieżkę dojścia do likwidacji kwot w 2015 r. - na to czekają producenci rolni.

Abolition of discrimination in transport rates and conditions (debate)
Zniesienie dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu (debata)

We must not underestimate the exceptional importance that the gradual abolition of visas would have for this region.
Nie możemy lekceważyć wyjątkowego znaczenia, jakie stopniowe znoszenie wiz miałoby dla tego regionu.

I believe that at this time of financial and economic crisis, the abolition of these barriers has become an urgent necessity.
Uważam, że obecnie - w czasach kryzysu finansowego i gospodarczego - zniesienie tych barier stało się natychmiastową koniecznością.

Therefore, I voted against the progressive abolition of the right of workers to opt out from the maximum 48 hour working week.
W związku z tym głosowałem przeciw stopniowemu zniesieniu prawa pracowników do korzystania z klauzuli opt-out dopuszczającej odstępstwo od maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godzin.

Fourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
Po czwarte, chcieliśmy zniesienia wszystkich ograniczeń w podróżowaniu za granicę.

Abolition of the death penalty throughout the world is one of the European Union's priorities.
Zniesienie kary śmierci na całym świecie jest jednym z unijnych priorytetów.

It is important to ensure the abolition of the segregation of Roma children in schools and classrooms.
Ważne jest, aby zapewnić zniesienie segregacji romskich dzieci w szkołach i salach lekcyjnych.

Abolition of our Clan led me to seek humble quarters in Edo
Upadek naszego Klanu zmusił mnie do poszukania sobie skromnej siedziby w Edo.

I also welcome the abolition of degressivity.
Z zadowoleniem przyjmuję także zniesienie degresywności.

The abolition of internal border controls in countries belonging to this zone is a really significant change, with both a practical and a psychological dimension.
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych państw należących do tej strefy, to naprawdę duża zmiana, o znaczeniu nie tylko praktycznym, ale również psychologicznym.

It supports its abolition and the need for an immediate moratorium on executions where the death penalty still applies.
Popiera ono jej zniesienie i potrzebę bezzwłocznego wprowadzenia zakazu egzekucji tam, gdzie nadal obowiązuje kara śmierci.