Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Abchazja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Abchazja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Rozmawiałem z wieloma osobami z Osetii i Abchazji na tematy związane z okupacją.

statmt.org

And no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Nie można porównywać tej sytuacji do kraju Basków, Quebecu czy Abchazji.

statmt.org

In addition there is President Saakashvili's peace plan for Abkhazia.
Poza tym istnieje też plan pokojowy prezydenta Saakaszwiliego dla Abchazji.

statmt.org

Every day there are confrontations between Georgia and the separatist region of Abkhazia.
Każdego dnia dochodzi tam do konfrontacji między Gruzją a separastycznym regionem Abchazji.

statmt.org

The recent developments in Georgia, and more specifically in Abkhazia, are of great concern.
Ostatni rozwój wypadków w Gruzji, szczególnie w Abchazji, budzi wielkie zaniepokojenie.

statmt.org

Abkhazia broke off its dialogue with Georgia in 2006.
Abchazja zarwała dialog z Gruzją w 2006 r.

We also visited Abkhazia's 'conflict zone', where conditions at present are intolerable.
Odwiedziliśmy również abchaską "strefę konfliktu”, gdzie obecnie warunki są nie do zniesienia.

The important thing now is that we make a very clear assessment of the situation in Abkhazia and offer our unambiguous support to Georgia.
Ważne jest, abyśmy dziś przeprowadzili bardzo dokładną ocenę sytuacji w Abchazji i zaoferowali Gruzji nasze jednoznaczne wsparcie.

In fact, something very significant happened in Abkhazia.
A stało się tam coś bardzo znaczącego.

In addition there is President Saakashvili's peace plan for Abkhazia.
Poza tym istnieje też plan pokojowy prezydenta Saakaszwiliego dla Abchazji.

Every day there are confrontations between Georgia and the separatist region of Abkhazia.
Każdego dnia dochodzi tam do konfrontacji między Gruzją a separastycznym regionem Abchazji.

The recent developments in Georgia, and more specifically in Abkhazia, are of great concern.
Ostatni rozwój wypadków w Gruzji, szczególnie w Abchazji, budzi wielkie zaniepokojenie.

The resolutions on both Abkhazia and Ossetia indicated that there should be two-thirds/one-third.
W rezolucjach w sprawie Abchazji i Osetii zasygnalizowano, że obowiązywał tam stosunek dwie trzecie / jedna trzecia.

Half a million people are still unable to return to their homes in South Ossetia and Abkhazia.
Pół miliona ludzi nadal nie może wrócić do swoich domów w Osetii Południowej i Abchazji.

And no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Nie można porównywać tej sytuacji do kraju Basków, Quebecu czy Abchazji.

We have welcomed President Saakashvili's proposed new peace initiative for Abkhazia.
Z zadowoleniem przyjęliśmy nową inicjatywą pokojową dla Abchazji, którą zaproponował prezydent Micheil Saakaszwili.

I will also visit Abkhazia.
Pojadę także do Abchazji.

Abkhazia became part of Georgia under Stalin.
Abchazja stała się częścią Gruzji za rządów Stalina.

For the moment we should try to have a conference on Ossetia as that is the most urgent, and then on Abkhazia.
Obecnie powinniśmy pomyśleć o konferencji w sprawie Osetii, ponieważ jest to kwestia najbardziej nagląca, a potem zająć się tematem Abchazji.

That does not apply, in my opinion, to the protection of South Ossetia and Abkhazia.
Moim zdaniem nie dotyczy to ochrony Osetii Południowej i Abchazji.

On the contrary, a smart policy of engagement with Abkhazia and South Ossetia is needed.
Wręcz przeciwnie, w stosunkach z Abchazją i Osetią Południową potrzebna jest rozsądna polityka zaangażowania.

What the Georgian state authority did is a crime against the people of Ossetia and Abkhazia.
To, czego dopuściły się władze państwowe Gruzji jest zbrodnią przeciwko ludności Osetii i Abchazji.

In relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Rozmawiałem z wieloma osobami z Osetii i Abchazji na tematy związane z okupacją.

It is essential to focus our efforts on rebuilding dialogue and persuading Russia to withdraw its troops from Abkhazia.
Istotnym jest skierowanie naszych wysiłków na odbudowanie dialogu i nakłonienie Rosji do wycofania sił z Abchazji.

You will also be going to Abkhazia and on that point, you explained that the weekend might not be enough time to resolve the issue.
Zamierza pan również odwiedzić Abchazję. Z pańskiej wypowiedzi wynika, że weekend nie wystarczy, by rozwiązać problemy lokalne.

However, if we are talking about people's right to self-determination, we should note that all these refugees came from either Abkhazia or Ossetia.
Jeżeli jednak mówimy o prawie człowieka do samookreślenia, powinniśmy zauważyć, że ci wszyscy uchodźcy przybyli albo z Abchazji albo Osetii.

Specifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia.
A konkretnie - przed kilkoma dniami Rosja uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej.

However, we must not forget that Russia currently still has more than 7 000 troops stationed in Ossetia and Abkhazia.
Nie możemy jednak zapomnieć, że Rosja utrzymuje dziś ponad 7 tys. żołnierzy w Osetii i w Abchazji.

In the conflict that is taking place in Abkhazia and Ossetia the rights of a Russian minority are not at issue.
W konflikcie, jaki toczy się w Abchazji i Osetii, nie chodzi o prawa mniejszości rosyjskiej.

80% of Abkhazia's population now have Russian citizenship and the Russians claim that they therefore have a responsibility to defend them.
80% ludności Abchazji posiada obecnie rosyjskie obywatelstwo, a Rosjanie twierdzą, że przez to są odpowiedzialni za ich obronę.

Tensions around the unresolved conflicts in Abkhazia and South Ossetia are, unfortunately, escalating rapidly.
Niestety napięcia wokół nierozwiązanych konfliktów w Abchazji i Osetii Południowej narastają w szybkim tempie.

Russia has never accepted the territorial integrity of Georgia with respect to Abkhazia or South Ossetia.
Rosja nigdy nie zaakceptowała integralność terytorialnej Gruzji w kwestii Abchazji i Południowej Osetii.

It is prepared to supply aid for reconstruction in Georgia, including the regions of South Ossetia and Abkhazia.
Unia Europejska jest też przygotowana na niesienie pomocy na potrzeby odbudowy Gruzji, łącznie z regionami Osetii Południowej i Abchazji.

Let us acknowledge that the inhabitants of Abkhazia and South Ossetia do not wish to be subordinate to Georgia.
Sami przyznajmy, że mieszkańcy Abchazji i Południowej Osetii nie chcą podlegać władzy gruzińskiej.

Discussions have begun in Geneva on the future status of these Georgian lands that are Ossetia and Abkhazia.
W Genewie rozpoczęły się rozmowy na temat przyszłego statusu gruzińskich republik, Osetii i Abchazji.

We must make progress in settling unresolved conflicts, such as those in Transnistria, Ossetia and Abkhazia.
Musimy uzyskać postęp w zażegnaniu nierozwiązanych dotąd konfliktów, m.in. w Naddniestrzu, Osetii i Abchazji.

The EU's humanitarian assistance is unfortunately not getting through to Abkhazia and South Ossetia at the moment.
Pomoc humanitarna Unii Europejskiej nie dociera niestety obecnie do Abchazji i Południowej Osetii.

The inhabitants of Ossetia and Abkhazia do not want to live in the same country as Mr Saakashvili.
Mieszkańcy Osetii i Abchazji nie chcą żyć w tym samym kraju, co prezydent Saakaszwili.

The European Union continues to support international efforts to bring about a peaceful resolution of the conflicts in Abkhazia and South Ossetia.
Unia Europejska nadal wspiera międzynarodowe wysiłki w celu przyjęcia rezolucji pokojowej w sprawie konfliktów w Abchazji i Osetii Południowej.

Ladies and gentlemen, you must understand that it was Stalin who overcame Abkhazia and integrated it into Georgia.
Muszą Państwo wiedzieć, że to Stalin zabrał Abchazję i wtłoczył ja do Gruzji.

South Ossetia, Abkhazia and Transnistria are in a similar position - for years Russia has been refusing to withdraw its forces from there.
Osetia Południowa, Abchazja i Naddniestrze znajdują się w podobnej sytuacji - Rosja od lat odmawia wycofania z tych terenów swoich wojsk.

Tension can only ease if the number of troops in Abkhazia and South Ossetia is reduced or if these soldiers are withdrawn altogether.
Napięcie ulegnie złagodzeniu dopiero, gdy liczba żołnierzy w Abchazji i Osetii Południowej zostanie zmniejszona lub zostaną oni stamtąd całkowicie wycofani.

The recognition of Kosovo has created a disastrous precedent, which is now being followed by other regions, such as South Ossetia and Abkhazia.
Uznanie Kosowa stworzyło katastrofalny precedens, który naśladują obecnie inne regiony, takie jak Osetia Południowa i Abchazja.

It is just as necessary to recognise the right of refugees, displaced persons and their dependants to return to Abkhazia, irrespective of their ethnic origin.
Równie konieczne jest uznanie praw uchodźców, osób przesiedlonych i ich rodzin do powrotu do Abchazji, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego.

I hope, therefore, that the European Union will not allow Russia to support separatist strivings in Abkhazia and Ossetia.
Dlatego mam nadzieję, że Unia Europejska nie dopuści do wspierania przez Rosję separatystycznych dążeń w Abchazji i Osetii.

Despite the ethnic cleansing experienced by three hundred thousand Georgians in this region after 1993, democratic Georgia has for some years been offering Abkhazia autonomous freedoms.
Mimo czystek etnicznych, jakich doznało trzysta tysięcy Gruzinów w tym regionie po roku 1993, demokratyczna Gruzja od lat oferuje autonomiczne swobody dla Abchazji.

In Abkhazia, where 80% of Abkhazians live, Russia has issued Russian passports to 90% of citizens in the region.
W Abchazji, gdzie mieszka 80% Abchazów, Rosja wydała rosyjskie paszporty 90% mieszkańców regionu.

(IT) Mr President, the Ossetia and Abkhazia of today are yesterday's Kosovo.
(IT) Panie przewodniczący! Dzisiejsza Osetia i Abchazja to wczorajsze Kosowo.

I believe the Union was right to condemn Russia's recognition of the independence of South Ossetia and Abkhazia.
W mojej ocenie postąpiła ona słusznie potępiając uznanie przez Rosję niepodległości Osetii Południowej i Abchazji.

According to the UN report, Georgia has agreed to suspend UAV flights over Abkhazia.
Ze sprawozdania ONZ wynika, że Gruzja zgodziła się zawiesić loty bezpilotowych aparatów latających (ang. unmanned aerial vehicle, UAV) nad Abchazją.

My own position remains unchanged: recognition of South Ossetia and Abkhazia are comparable, under international law, with recognition of Kosovo.
Moje osobiste stanowisko pozostaje niezmienione: uznanie niepodległości Osetii Południowej i Abchazji jest na mocy prawa międzynarodowego porównywalne z uznaniem niepodległości Kosowa.

In that connection the European Union welcomes the Georgian President's initiative to bring about a peaceful resolution of the conflict in Abkhazia.
W związku z powyższym Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę gruzińskiego prezydenta dotyczącą przyjęcia rezolucji pokojowej w sprawie konfliktu w Abchazji.

He was very familiar with the region and already Ossetia and Abkhazia did not get on with either the Georgians or the rest of the region.
Znał on ten region bardzo dobrze i Osetia i Abchazja już wtedy nie były w dobrych stosunkach ani z Gruzinami ani z resztą regionu.

The policy on foreigners declared by Russia in Ossetia, Abkhazia and Ukraine is a significant risk; a struggle is taking place in cyberspace.
Polityka ogłoszona wobec cudzoziemców w Osetii, Abchazji i na Ukrainie jest poważnym ryzykiem; w cyberprzestrzeni toczą się zmagania.

We help the critics not by erecting a rocket shield or by supporting Georgian efforts to occupy Abkhazia and South Ossetia.
Nie pomagamy krytykom przez budowanie tarczy rakietowej ani wspieranie Gruzinów, okupujących Abchazję i Osetię Południową.