Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies

insurance - ɪnˈʃʊrəns

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse ubezpieczenie; odszkodowanie; zabezpieczenie;
goods in transport insurance - finanse ubezpieczenie towarów w transporcie;
insurance fee - finanse prowizja ubezpieczeniowa;
fixed term insurance - finanse ubezpieczenie terminowe na życie;
marine insurance - finanse ubezpieczenie morskie;
travel insurance - finanse ubezpieczenie na czas podróży;
collective insurance - finanse ubezpieczenie zbiorowe;
all risk insurance - finanse ubezpieczenie wszystkich ryzyk;
mortgage insurance - finanse ubezpieczenie hipoteczne;
motor vehicle insurance - finanse ubezpieczenie komunikacyjne;
insurance premium - finanse składka ubezpieczeniowa;
flood insurance - finanse ubezpieczenie powodziowe; ubezpieczenie od powodzi;
luggage insurance - finanse ubezpieczenie bagażu w trakcie podróży;
insurance on hull - finanse ubezpieczenie casco statku;
endowment insurance - (Noun) finanse ubezpieczenie na życie i dożycie;
accident insurance - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie NNW;
insurance charges - finanse koszty ubezpieczenia;
loss of profit insurance - finanse ubezpieczenie od utraty zysków;
insurance binder - finanse maklerska nota ubezpieczająca; tymczasowy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
legal liability insurance - finanse ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej;
motor hull insurance - finanse ubezpieczenie autocasco;
take out insurance - (Verb) finanse ubezpieczyć / ubezpieczać się;
insurance against - finanse ubezpieczenie od;
insurance broking - (Noun) biznes usługi brokerskie; finanse maklerstwo ubezpieczeniowe;
legal liability insurance - finanse ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej;
motor hull insurance - finanse ubezpieczenie autocasco;
take out insurance - (Verb) finanse ubezpieczyć / ubezpieczać się;
insurance against - finanse ubezpieczenie od;
insurance broking - (Noun) biznes usługi brokerskie; finanse maklerstwo ubezpieczeniowe;

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C asekuracja
(sum insured) ubezpieczenie: ~ company firma ubezpieczeniowa
~ policy polisa ubezpieczeniowa
life ~ubezpieczenie na życie
(GB): National l~ Zakład Ubezpieczeń Społecznych
to take out ~ ubezpieczać się

Słownik finansowy angielsko-polski
Iwona Kienzler, 2010r

1. ubezpieczenie 2. polisa ubezpieczeniowa ~ accident in life ~ contract wypadek ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na życie~ accident wypadek ubezpieczeniowy~ accounting rules zasady rachunkowości ubezpieczeniowej~ activity działalność ubezpieczeniowa~ activity costs koszty działalności ubezpieczeniowej~ activity technical result techniczny wynik ubezpieczeń~ against all risks ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka~ against ordinary risks ubezpieczenie od zwykłego ryzyka~ against the consequences of accidents suffered by airborne crews ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg statków powietrznych~ against the consequences of traffic accidents ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z ruchem pojazdów~ against total loss only ubezpieczenie od straty całkowitej~ application wniosek o ubezpieczenie~ at fixed premium ubezpieczenie ze stałą składką~ benefit świadczenie ubezpieczeniowe~ branches działy ubezpieczeń~ broker agent ubezpieczeniowy~ brokerage prowizja ubezpieczeniowa~ broker-intermediatory agent ubezpieczeniowy pośrednik~ broker-proxy agent ubezpieczeniowy pełnomocnik~ business działalność ubezpieczeniowa~ business expenses koszty działalności ubezpieczeniowej~ by single premium ubezpieczenie z jednorazową składką~ capital fund ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy~ capital group ubezpieczeniowa grupa kapitałowa~ capitalization kapitalizacja ubezpieczeniowa~ case zdarzenie ubezpieczeniowe~ claim roszczenie ubezpieczeniowe~ class grupa ubezpieczeń~ clauses klauzule ubezpieczeniowe~ commission prowizja ubezpieczeniowa~ companies pool kartel towarzystw ubezpieczeniowych~ company revenue przychody zakładu ubezpieczeń (przychody ubezpieczyciela) ~ company zakład ubezpieczeń~ contract umowa ubezpieczenia~ contributions składki ubezpieczeniowe~ control nadzór ubezpieczeniowy~ cover ochrona ubezpieczeniowa~ cover pokrycie ubezpieczeniowe~ coverage zakres ubezpieczenia~ department dział ubezpieczeń~ distribution channels kanały dystrybucji ubezpieczeń~ dividend dywidenda ubezpieczeniowa~ documentation dokumenty ubezpieczeniowe~ estimation rachunek ubezpieczeniowy ~ expiration ekspiracja ubezpieczenia~ functions funkcje ubezpieczeń~ fund fundusz ubezpieczeniowyInsurance Guarantee Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ~ guarantee gwarancja ubezpieczeniowa~ history przebieg ubezpieczenia~ indemediation pośrednictwo ubezpieczeniowe~ indemnity świadczenie ubezpieczeniowe, odszkodowanie ubezpieczeniowe~ industry przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa~ law prawo ubezpieczeniowe~ law regulatios in Community law zasady prawa ubezpieczeniowego w prawie wspólnotowym~ licence zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej~ market segmentation segmentacja rynku ubezpieczeń~ mediation in reinsurance pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji~ mediation pośrednictwo ubezpieczeniowe~ module moduł ubezpieczeniowy~ money suma ubezpieczenia~ occurence zdarzenie ubezpieczeniowe~ of agricultural holdings ubezpieczenie gospodarstw rolnych ~ of agricultural machinery ubezpieczenie maszyn rolniczych~ of equipment and devices used at sea or at port ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie~ of exhibits at fairs and exhibitions ubezpieczenie eksponatów wystawianych na targach i wystawach~ of field crops and agricultural produce against random incidents ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych~ of industrial risks ubezpieczenie ryzyk przemysłowych~ of instalment sales receivables ubezpieczenie ubezpieczenie spłaty rat~ of leasing installments payment ubezpieczenie spłaty opłat leasingowych~ of oil rigs ubezpieczenie platform wiertniczych~ of property ubezpieczenie majątkowe~ of stocks ubezpieczenia zapasów~ of the consequences of accidents suffered by ship's and aircraft's crews ubezpieczenie NNW załóg~ of the payment of instalments ubezpieczenie spłaty rat~ offence przestępczość ubezpieczeniowaInsurance Ombudsman Rzecznik Ubezpieczonych~ on buildings ubezpieczenie budynków~ on cargo ubezpieczenie ładunku~ on goods ubezpieczenie towarów~ on merchandise ubezpieczenie towaru~ package pakiet ubezpieczeniowy~ period okres ubezpieczenia~ policy polisa ubezpieczeniowa~ policy clause klauzula polisy ubezpieczeniowej~ policy holder posiadacz polisy ubezpieczeniowej~ policy liquidation likwidacja polisy ubezpieczeniowej~ policy non-transfer clause klauzula wykluczająca przejście praw z umowy ubezpieczenia~ policy number numer polisy ubezpieczeniowej~ portfolio portfel ubezpieczeń~ premium składka ubezpieczeniowa~ premium składka ubezpieczeniowa~ product management zarządzanie produktem ubezpieczeniowym~ product produkt ubezpieczeniowy~ protection ochrona ubezpieczeniowa~ rating rating ubezpieczeniowyInsurance Regulatory Information System (IRIS) system wczesnego ostrzegania IRIS~ reimbursement wyplata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia~ reserves rezerwy ubezpieczeniowe~ retention stosunek ubezpieczenia~ risk ryzyko ubezpieczeniowe~ service marketing marketing usług ubezpieczeniowych~ settlement likwidacja szkód~ statistics statystyka ubezpieczeniowa~ taker ubezpieczający~ tariff taryfa ubezpieczeniowa~ tax podatek od polis ubezieczeniowych~ terms and conditions warunki ubezpieczenia~ undertaking with majority of foreign capital zakład ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego~ underwriter ubezpieczyciel~ value wartość ubezpieczeniaInsurance Warranty Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny~ with options ubezpieczenie wielowariantowe~ withdrawal refund wykup ubezpieczeniaall-in ~ ubezpieczenie łączneall-risks ~ ubezpieczenie od wszelkiego ryzykablanket ~ ubezpieczenie grupowe crime ~ ubezpieczenie od przestępstwa crop-hail ~ ubezpieczenie zbiorów przed stratami na skutek opadów cumpolsory ~ ubezpieczenie obowiązkowedeposit ~ ubezpieczenie wkładów bankowychfarmstead fire and random incidents ~ ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowychfisherman ~ ubezpieczenia rybackieflood ~ ubezpieczenie powodzioweforms of ~ intermediary formy pośrednictwa ubezpieczeniowegofull coverage ~ ubezpieczenie całkowitehorses and cattle ~ against death or necessitated slaughter ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z koniecznościhull ~ ubezpieczenie cascokidnap/ransom ~ ubezpieczenie porwania/uprowadzenialong-term ~ ubezpieczenie długoterminoweobligatory ~ ubezpieczenie obowiązkowepersonal ~ ubezpieczenie osobowesecurities ~ ubezpieczenie papierów wartościowychshort-term ~ ubezpieczenie krótkoterminoweto cover by ~ pokryć ubezpieczenieto effect an ~ dokonać ubezpieczenia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski
Iwona Kienzler, 2010r

n 1. ubezpieczenie 2. polisa ubezpieczeniowa insurance activity działalność ubezpieczeniowainsurance against loss or damage ubezpieczenie majątkoweinsurance agent agent ubezpieczeniowy insurance accessor ekspert ubezpieczeniowy insurance agreement umowa ubezpieczeniowa insurance broker makler ubezpieczeniowy insurance business 1. działalność ubezpieczeniowa 2. zakład ubezpieczeń insurance by single payment ubezpieczenie z jednorazową składkąinsurance certificate certyfikat ubezpieczeniowy insurance claim roszczenie ubezpieczeniowe insurance clasification klasyfikacja ubezpieczeńinsurance clauses klauzula ubezpieczeniowainsurance company towarzystwo ubezpieczenioweinsurance consulting doradztwo ubezpieczenioweinsurance contract umowa ubezpieczeniowainsurance control nadzór ubezpieczeniowyinsurance costs koszty ubezpieczenia insurance crime przestępstwo związane z ubezpieczeniem insurance deregulation deregulacja ubezpieczeńinsurance enterprise przedsiębiorstwo ubezpieczenioweinsurance for the benefit of thirs party ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciejinsurance fund fundusz ubezpieczeniowyinsurance in force obowiązujące ubezpieczenie insurance intermediary pośrednik ubezpieczeniowyinsurance law prawo ubezpieczenioweinsurance market rynek ubezpieczeniowy insurance offer oferta ubezpieczeniowainsurance of work people ubezpieczenie pracowniczeinsurance on a contingency basic ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności insurance package pakiet ubezpieczeńinsurance period okres ubezpieczeńinsurance plan system ubezpieczeńinsurance policy polisa ubezpieczeniowa insurance portfolio portfel ubezpieczeńinsurance procedure procedura ubezpieczeniowainsurance process proces ubezpieczeniowyinsurance product produkt ubezpieczeniowyinsurance proposal wniosek ubezpieczeniowyinsurance provisons warunki ubezpieczenioweinsurance rider dodatkowa klauzula ubezpieczeniowa insurance risk ryzyko ubezpieczenioweinsurance scheme GB system ubezpieczeń insurance service usługa ubezpieczeniowainsurance subject przedmiot ubezpieczeniainsurance terms and conditions warunki ubezpieczeniainsurance undertaking towarzystwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Insurance Warranty Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnyaccounts receivable insurance ubezpieczenie wierzytelnościadditional insurance dodatkowe ubezpieczenieamount of insurance wartość ubezpieczeniacargo insurance ubezpieczenie ładunkucomplementary insurance ubezpieczenie dodatkowecontractors all risk insurance ubezpieczenie ryzyk przedsiębiorcycredit insurance ubezpieczenie kredytówcurrent insurance ubezpieczenie czynnedouble insurance podwójne ubezpieczenieexpiry of insurance wygaśnięcie ubezpieczeniafreight insurance ubezpieczenie frachtugoods in transport insurance ubezpieczenie dóbr w transporciegovernment insurance ubezpieczenie publiczneguarantee insurance ubezpieczenie gwarancyjnehealth insurance ubezpieczenie zdrowotneincome insurance ubezpieczenie z tytułu dochodówlegal expenses insurance ubezpieczenie kosztów prawnychlegal liability insurance ubezpieczenie odpowiedzialności prawnejliability insurance ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejlife insurance ubezpieczenie na życielong-term insurance ubezpieczenie długoterminoweloss of profit insurance ubezpieczenie od utraty zyskówmortgage insurance ubezpieczenie hipotecznemutual insurance ubezpieczenie wzajemneobligatory insurance ubezpieczenie obowiązkowepecuniary loss insurance ubezpieczenie od strat fnansowychperiod of insurance okres ubezpieczeniaprivate insurance ubezpieczenie prywatneprofessional liability insurance ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowejproperty insurance ubezpieczenie majątkowepublic insurance ubezpieczenie publicznesocial insurance ubezpieczenie społecznesuspension of the insurance zawieszenie ubezpieczeniatransfer of insurance przeniesienie ubezpieczeńunempoyment insurance ubezpieczenie od bezrobociavoluntary insurance ubezpieczenie dobrowolne

Słownik morski angielsko-polski
Iwona Kienzler

n ubezpieczenie, premia ubezpieczeniowa

Wojskowy słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ubezpieczenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ubezpieczenie
zabezpieczenie
insurance policy - polisa ubezpieczeniowa
insurance against all risks - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka
insurance claim - roszczenie ubezpieczeniowe
insurance premium - składka ubezpieczeniowa
to take out an insurance - ubezpieczyć się

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASEKURACYJNY

ZABEZPIECZENIE

FIRMA UBEZPIECZENIOWA

Wordnet angielsko-polski


1. (promise of reimbursement in the case of loss
paid to people or companies so concerned about hazards that they have made prepayments to an insurance company)
ubezpieczenie


2. (written contract or certificate of insurance
"you should have read the small print on your policy")
polisa, polisa ubezpieczeniowa: : synonim: policy
synonim: insurance policy

3. (written contract or certificate of insurance
"you should have read the small print on your policy")
ubezpieczenie, asekuracja, umowa ubezpieczenia: : synonim: policy
synonim: insurance policy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

asekuracja, ubezpieczenie
compulsory property insurance: obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe
damage insurance: ubezpieczenie od szkody
death insurance: ubezpieczenie na wypadek śmierci
disability insurance: ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa
first risk clause insurance: ubezpieczenie na ryzyko pierwsze
general insurance: ubezpieczenie generalne, ubezpieczenie ogólne
injury insurance: ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała
insurance of persons: ubezpieczenie osobowe
liability (civil) insurance: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
life insurance: ubezpieczenie na życie
loss insurance: ubezpieczenie od strat
mutual insurance: ubezpieczenie wzajemne
national (social) insurance: ubezpieczenie społeczne
obligatory insurance: ubezpieczenie obowiązkowe
ordinary insurance: ubezpieczenie zwykłe
sick insurance: ubezpieczenie na wypadek choroby
third party insurance: ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej
voluntary insurance: ubezpieczenie dobrowolne

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ubezpieczenie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski
Krzysztof Czekierda

ekon. ubezpieczenie
~, compulsory - ubezpieczenie przymusowe
~, health - ubezpieczenie zdrowotne
~, liability - ubezpieczenie od odpowiedzialności
~, retirement - ubezpieczenie emerytalne
~, unemployment - ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
~, voluntary - ubezpieczenie dobrowolne

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. ubezpieczenie
~, marine - ubezpieczenie morskie
~, protection and indemnity - mar. ubezpieczenie zapewniające ochronę i odszkodowanie

Wordnet Dictionary

written contract or certificate of insurance, promise of reimbursement in the case of loss, protection against future loss

Webster's Dictionary of English

(n.) The act of insuring, or assuring, against loss or damage by a contingent event
a contract whereby, for a stipulated consideration, called premium, one party undertakes to indemnify or guarantee another against loss by certain specified risks. Cf. Assurance, n., 6., (n.) The premium paid for insuring property or life., (n.) The sum for which life or property is insured., (n.) A guaranty, security, or pledge
assurance

Devil's Dictionary

n. An ingenious modern game of chance in which the player is permitted to enjoy the comfortable conviction that he is beating the man who keeps the table. ^ INSURANCE AGENT: My dear sir, that is a fine house -- pray let me insure it. HOUSE OWNER: With pleasure. Please make the annual premium so low that by the time when, according to the tables of your actuary, it will probably be destroyed by fire I will have paid you considerably less than the face of the policy. INSURANCE AGENT: O dear, no -- we could not afford to do that. We must fix the premium so that you will have paid more. HOUSE OWNER: How, then, can I afford that? INSURANCE AGENT: Why, your house may burn down at any time. There was Smith's house, for example, which -- HOUSE OWNER: Spare me -- there were Brown's house, on the contrary, and Jones's house, and Robinson's house, which -- INSURANCE AGENT: Spare me! HOUSE OWNER: Let us understand each other. You want me to pay you money on the supposition that something will occur previously to the time set by yourself for its occurrence. In other words, you expect me to bet that my house will not last so long as you say that it will probably last. INSURANCE AGENT: But if your house burns without insurance it will be a total loss. HOUSE OWNER: Beg your pardon -- by your own actuary's tables I shall probably have saved, when it burns, all the premiums I would otherwise have paid to you -- amounting to more than the face of the policy they would have bought. But suppose it to burn, uninsured, before the time upon which your figures are based. If I could not afford that, how could you if it were insured? INSURANCE AGENT: O, we should make ourselves whole from our luckier ventures with other clients. Virtually, they pay your loss. HOUSE OWNER: And virtually, then, don't I help to pay their losses? Are not their houses as likely as mine to burn before they have paid you as much as you must pay them? The case stands this way: you expect to take more money from your clients than you pay to them, do you not? INSURANCE AGENT: Certainly
if we did not -- HOUSE OWNER: I would not trust you with my money. Very well then. If it is certain, with reference to the whole body of your clients, that they lose money on you it is probable, with reference to any one of them, that he will. It is these individual probabilities that make the aggregate certainty. INSURANCE AGENT: I will not deny it -- but look at the figures in this pamph -- HOUSE OWNER: Heaven forbid! INSURANCE AGENT: You spoke of saving the premiums which you would otherwise pay to me. Will you not be more likely to squander them? We offer you an incentive to thrift. HOUSE OWNER: The willingness of A to take care of B's money is not peculiar to insurance, but as a charitable institution you command esteem. Deign to accept its expression from a Deserving Object. $