Wordnet polsko-angielski

(a unit of length equal to 3 feet
defined as 9
1.44 centimeters
originally taken to be the average length of a stride)
yard, pace
synonim: jard

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

patrz jard

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Anyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
Każda osoba, która zdecyduje się zezłomować swoje stare auto, otrzyma 2,5 tys. euro.

statmt.org

Just looking out my own front yard... makes me feel nothing but fear.
Samo spoglądanie przez frontowe okno...... budzi we mnie tylko strach.

OpenSubtitles

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.
Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

OpenSubtitles

Let me add that Scotland Yard is doing a commendable job in trying to help in this respect.
Pragnę dodać, że Scotland Yard robi naprawdę dobrą robotę starając się pomóc w tym względzie.

statmt.org

Lastly, this is a fall-based calendar, because I have so many leaves in my yard.
Na koniec, jest to kalendarz oparty na motywie jesieni, bo u mnie w ogrodzie jest pełno liści.

TED

I was just telling Sergeant Yard about my father-in-law's sister on my sergeant's side.
Właśnie opowiadałem sierżantowi Yard o siostrze teścia ze strony mojego sierżanta.

Besides, the girl's parents hired me, not the Yard.
Poza tym zatrudnili mnie rodzice dziewczyny, a nie Scotland Yard.

What's he done now, lost his way to Scotland Yard?
Co teraz zrobić? nie może znaleźć sposób na Scotland Yard?

Let me add that Scotland Yard is doing a commendable job in trying to help in this respect.
Pragnę dodać, że Scotland Yard robi naprawdę dobrą robotę starając się pomóc w tym względzie.

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.
Harvard Yard, narożnik północno-wschodni, po drugiej stronie jej akademika.

And now it looks as if Scotland Yard has declared war upon innocent civilians.
I teraz wygląda to jak gdyby Scotland Yard wypowiedział wojnę niewinnym cywilom.

You call Scotland Yard... and the answer is always gonna be yes.
Powiem ci coś, zadzwoń do Scotland Yard i odpowiedz będzie - tak!

Okay, well, fortunately, Scotland Yard isn't very busy this week.
Dobrze, Szczęśliwie, Scotland Yard nie jest zbyt zajęty w tym tygodniu.

Some nosy ex-policeman, still on the Scotland Yard payroll?
Jakiś wścibski były policjant wciąż opłacany przez Scotland Yard?

Apparently, he was questioned by Scotland Yard and they released him.
Pozornie, był przesłuchiwany przez Scotland Yard ale go wypuścili.

I think you gentlemen should accompany me back to the yard.
Myślę, że panowie powinni mi towarzyszyć do Yardu. To ma być Yard?

No, thank you, Doctor. Well, then, what can I do for Scotland Yard?
Nie, dziękujemy, Doktorze. więc, w takim razie, co mogę zrobić dla Scotland Yard?

Luckily for you they sent me to fetch Scotland Yard
Na szczęście posłali mnie abym sprowadziła Scotland Yard.

Scotland Yard wants her to help in the investigation.
Scotland Yard chce jej pomocy w śledztwie.

Scotland Yard asked me to step aside.
Scotland Yard poprosił mnie abym się usunął.

Scotland Yard must have their names and addresses.
Scotland Yard musi mieć nazwiska i adresy. Reid!

He's helped police around the world, from Miami to Scotland Yard.
Pomagał policji na całym świecie. Od Miami po Scotland Yard.

Artie, I bet Scotland Yard's dying to get you back now.
Artie, założę się, że Scotland Yard nie może się doczekać twojego powrotu.

In the hunt for the criminals, and helping them is the bank clerk hero...
Scotland Yard przeszukuje catalog przestępców... w poszukiwaniu sprawców napadu; pomaga im bohaterski urzędnik bankowy

Scotland Yard may already be doing some preparatory work on this, but I think it would be good if this investigation were to take place by order of the UN.
Scotland Yard może już prowadzić pewne prace przygotowawcze, ale myślę, że dobrze by było, gdyby to dochodzenie odbywało się na polecenie ONZ.

But how is it that Scotland Yard did not...?
Ale jak to się stało, że Scotland Yard nie...

No farther than Harvard Yard.
Harvard Yard też to nie jest.

Scotland Yard's already taken charge.
Scotland Yard już się tym zajął.

That's what he wanted the Yard to believe.
Chciał, by Yard w to uwierzył.

Gravity pulls an inch a yard.
Grawitacja robi z jednego cala yard.

And then there was the breach at Harvard Yard.
Potem doszło do wyłomu na Harvard Yard.

At our dc headquarters, here on the navy yard.
W naszej waszyngtońskiej siedzibie, tu, na Navy Yard.

So this is the famous Scotland Yard?
A to jest ten sławny Scotland Yard?

Sometime this evening, a bangtail was murdered in George Yard.
Dziś wieczorem zamordowano prostytutkę na George Yard.

Scotland Yard requests reports about the following--
Scotland Yard ogłasza prośbę o następującej treści...

Campaign, this is Fuller Yard. We've got unauthorized activity on your track.
Aris Campagne, tu Fuller Yard, mamy nieautoryzowany ruch na twoim torze.

You're Scotland Yard, Turkish police - what do you do?
Jesteś Scotland Yard, policją turecką - Co robisz?

But Scotland Yard says that all requests have to come through Dr. Saroyan.
Tylko że Scotland Yard twierdzi, że wszystkie żądania muszą pochodzić od Dr. Saroyan.

As I mentioned in my opening remarks, an investigation is under way in the country, which is being assisted by Scotland Yard.
Jak wspomniałam w moim pierwszym wystąpieniu, w Pakistanie toczy się dochodzenie, w którym pomaga Scotland Yard.

His post was Harvard Yard.
Jego stanowisko było na Harvard Yard.

How long have Scotland Yard had this?
Jak długo Scotland Yard je ma?

Scotland Yard tried to trace the calls.
Scotland Yard próbował namierzyć rozmowy.

Spitting distance from the Navy Yard.
Biorąc pod uwagę odległość od Navy Yard.

Make a note of that, Sergeant Yard.
Nie. Proszę to zanotować, sierżancie Yard.

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.
Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

The novel, Falcon Yard, what's that about?
Powieść, Falcon Yard, o czym ona jest?

His post was Harvard Yard.
Jego poczta to Harvard Yard.

Scotland Yard called the child is in England.
Dzwonił Scotland Yard. Dzieciak jest w Anglii.

This is Detective Inspector Deasey of Scotland Yard.
To jest inspektor Deasey z Scotland Yard.

Boss, I just got a call from navy yard security.
Szefie, dzwoniła ochrona Navy Yard.

Scotland Yard's working for us, the Armed Forces...
Scotland Yard pracuje dla nas, Siły Zbrojne...

But we've got every phone in Scotland Yard tapped.
podsłuchujemy każdy telefon w Scotland Yard.

The Coal Yard flea market.
Pchli targ Coal Yard.

Brooklyn Navy Yard.
Brooklyn Navy Yard.

Edison's Shipping Yard, B dock, 45 minutes.
Edison Shipping Yard. Dok B. Za 45 minut.