Wordnet polsko-angielski


1. (an old small silver Spanish coin)
real


2. (the basic unit of money in Brazil
equal to 100 centavos)
real: : synonim: BRL

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REAL

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.

statmt.org

The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.

statmt.org

This is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.

TED

The litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.

statmt.org

And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.

TED

I could have won big time with Real's away win.
Mogłem wygrać wielką kasę, gdyby Real wygrał na wyjeździe.

The Real Deal is back, and they not gonna stop us now.
The Real Deal powraca i tym razem nas nie zatrzymają.

That's nice, real nice. But there's one more thing.
Że Jest miły, real miłe. ale tam jest jedną więcej rzeczą.

I know it's irrational, but its impact on Alison is real.
Wiem to nieracjonalne, ale to ma rzeczywisty wpływ na Alison is real.

Real Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Hiszpański klub piłkarski Real Madryt ma flagę i hymn.

Building it has taken huge amounts of very sophisticated data.
Nazywamy to Class Real. Zbudowanie tego, pochłonęło olbrzymią ilość wyrafinowanych danych.

Of course you understand the meaning of Class Real.
Ty oczywiście rozumiesz co to znaczy Class Real, prawda?

Over ten thousand fans turned up to welcome Real's latest signing...
Większe od dziesięć tysięcy fanów obrócili się powitać Real, najpóźniej podpisuje się...

Somebody drowned a family at the Pavo Real... ...snatched their 3 year-old boy.
Ktoś utopił rodzinę przy Pavo Real porwał trzyletnie dziecko.

Know what real” means, Sharpe? , Royal, sir.
Wiesz, co znaczy real? Królewski, sir.

I've got an audition for the movie version of Camino Real tomorrow.
Jutro mam przesłuchanie do filmowej wersji Camino Real.

We are The Real Deal, and that's for real.
Jesteśmy The Real Deal i to na serio.

The Real Deal back together again. It's a great opportunity.
The Real Deal znowu razem. To wspaniała okazja.

I hope you'il be real comfortable here with us.
I hope you'll be real comfortable tu z nami.

And now, ladies and gentlemen, are you ready for Real Steel!
I teraz, panie i panowie, czy jestescie gotowi na Real Steel!?

Requesting additional units for a 187 crime scene... ...multiple victims, Pavo Real Motel.
Wzywam dodatkowe jednostki na miejsce przestępstwa. - Kilka ofiar, motel Pavo Real.

We call It 'Class Real'.
My to nazywamy Class Real.

I don't want all my money in L.A. Real Estate.
Nie chcę mieć całego swojego majątku w L.A. Real Estate.

Sang real, it means royal blood.
Sang real, oznacza królewską krew.

Will have to flirt with dollies that are real
Will have to flirt with dollies that are real

His old gang runs the Pavo Real.
Jego stary gang rządzi Pavo Real.

Sang real, it means royal blood.
Sang Real znaczy: królewska krew.

From that Real Housewives of Beverly Hills.
Te z Real housewives of Beverly Hills.

Why does Real always leave me behind? Don't go.
Dlaczego Real... zawsze mnie zostawia?

Hey, The Real Hustle's on later.
Hej, Real Hustle na później.

It's a real store.
It's a real sklepu.

Oh, and Norman Korpi from The Real World season one.
I Norman Korpi z The Real World sezon pierwszy.

No, it was Real Madrid.
Nie, to Real Madryt.

He's a real good one for havin' his cake
He's a real good one for havin'his cake

You, Glen Bishop, in bed after The Real McCoys. No discussions.
A ty, Glenie Bishop, do łóżka po The Real McCoys, bez dyskusji.

into the premier boutique real estate firm in the city.
w Premier boutique real estate firmy w mieście.

Oh! Marcus Hooks and the Real Deal, back together again. Give them a hand.
Och! Marcus Hooks and the Real Deal, znów razem. Pomóżcie im. Znów zjednoczeni.

I'm down, I'm real, but hold the phone
I'm down, I'm real, trzymaj telefon

You guys remember how Brad and I met-- on Real World, Sacramento.
Pamiętacie jak Brad i Ja poznalismy się-- na Real World Sacramento. - Pewnie.

Welcome to New York's Bing Arena and the Real Steel Championship Bout.
Witamy w Bing Arena na Mistrzostwach Real Steel w New York'u

author. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I consider Jana Hybášková's call for real politik to be misplaced and altogether cynical.
autorka, . - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam wezwanie Jany Hybáškovej do wprowadzenia real politik jako nie na miejscu i, ogólnie rzecz biorąc, cyniczne.

Hypo Real Estate and Commerzbank, which, in Germany, were rescued using billions of euros of taxpayers' money, are right at the forefront when it comes to the business of excessively expensive government bonds in Greece.
Banki Hypo Real Estate i Commerzbank, które w Niemczech zostały uratowane dzięki miliardom euro pochodzącym z kieszeni podatników, obecnie znajdują się w pierwszym szeregu wykupujących nadmiernie drogie obligacje rządowe w Grecji.

In the case of Spain (to which it is proposed to appropriate EUR 10.5 million), the request relates to 1 589 redundancies, 1 521 of which took place in Delphi Automotive Systems España, in Puerto Real, a province of Cádiz, Andalusia.
W przypadku Hiszpanii (gdzie proponowane jest przyznanie kwoty 10,5 miliona euro) prośba ma związek z likwidacją 1589 miejsc pracy, z których 1521 zostało zlikwidowanych w fabryce Delphi Automotive Systems España w mieście Puerto Real znajdującym się w prowincji Cádiz w Andaluzji.