Słownik polsko-angielski

guarantee; warranty (pl. warranties); pledge; assurance; safeguard
~ bezpieczeństwa - security guarantee, guarantee of safety
~ dostaw - supply guarantee
~ dostawcy sprzętu - equipment supplier's guarantee
~ dwustronna - bilateral guarantee
~ integralności terytorialnej - territorial integrity guarantee
~ jednostronna - unilateral guarantee
~ na wypadek agresji - guarantee against aggression
~ nienaruszalności terytorium - territorial guarantee
~ obrony przy użyciu broni jądrowej - nuclear guarantee
~ pisemna - written assurance
~ pokoju - guarantee of peace
~ pokoju światowego - safeguard of world peace
~ pomocy - pledge of aid
~ poparcia - pledge of support
~ producenta - manufacturer's warranty
~ traktatowa - treaty guarantee
~ uroczysta - solemn guarantee
~ wojskowa - military guarantee
~ wzajemna - mutual guarantee, reciprocal guarantee
~ z tytułu umowy -ekon. contractual guarantee
~ zwycięstwa wojskowego - guarantee of military victory

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika) guaranty
(poręczenie, zapewnienie) guarantee, guaranty, warranty
assurance, bond, cover, engagement, gage, guaranteeing, pledge, safeguard, security, sponsion, surety, suretyship, warrant
gwarancja długoterminowa: long-term warrantygwarancja konstytucyjna: constitutional guaranteegwarancja krótkoterminowa: short--term warrantygwarancja łączna: joint security, joint suretygwarancja należytego wykonania kontraktu: performance warrantygwarancja nieograniczona: unlimited suretygwarancja ofertowa: proposal bondgwarancja osobista: personal securitygwarancja państwowa: government guarantee, state guaranteegwarancja pisemna: written guaranteegwarancja pod przysięgą: sworn guaranteegwarancja procesowa: proceedings securitygwarancja przetargowa: bid bond, tender guaranteegwarancja solidarna: joint guarantee, joint securitygwarancja specjalna: (am.) specific guaranteegwarancja właściwego wykonania kontraktu: performance bondgwarancja wspólna: joint guaranteegwarancja wykonania kontraktu: contract guaranteegwarancja wypłacalności: guarantee of solvencygwarancja wzajemna: counter-security, counter-suretygwarancja za wady: warranty for defectsgwarancja zatrudnienia: job security, security of employmentgwarancje umowne: contractual safeguardsbeneficjant gwarancji: warrantee, guarantee, guarantybez gwarancji: without engagementczas trwania gwarancji: length of warrantydodatkowa gwarancja: secondary suretynaruszenie gwarancji: breach of warrantyokres gwarancji: guarantee periodotrzymujący gwarancję: warranteeprzedłużony okres (termin) gwarancji: extended warrantytermin gwarancji: term of guaranteeumowa gwarancji: treaty of guaranteewzajemna gwarancja: mutual guaranteez gwarancją: under guarantee, warrantedza gwarancją: against securityzakres gwarancji: amount of securityzobowiązanie z tytułu gwarancji: guarantee commitmentzrzeczenie się gwarancji: abandonment of securitycofać gwarancję: to rescind a guaranteedać gwarancję za kogoś: to stand security for sbnie dotrzymać warunków gwarancji: to break a warrantyodwoływać gwarancję: to rescind a guaranteesłużyć jako dodatkowa gwarancja: to serve as collateraludzielać dodatkowej gwarancji: to furnish a collateral guaranteeudzielać gwarancji: to give security, to stand securityudzielać pisemnej gwarancji: to give a written guaranteewykorzystywać gwarancję: to call on a guarantee

Wordnet polsko-angielski


1. (a written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications)
guarantee, warrant, warrantee, warranty
synonim: zapewnienie
synonim: poręczenie
synonim: rękojmia
synonim: poręka
synonim: poręczycielstwo

2. (an unconditional commitment that something will happen or that something is true
"there is no guarantee that they are not lying")
guarantee: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guarantee, warranty
(praw.) guaranty
(poręczenie finansowe) bail
osoba udzielająca ~cji guarantor

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C guarantee
warranty

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

warranty, guarantee, cover, security, surety~ bankowa - bank guarantee, guarantee facility~ dobrego wykonania robót/produkcji - performance bond~ jakości - performance bond~ bez - without guarantee~ bezpośrednia - direct guarantee~ bezwarunkowa - unconditional guarantee~ celna - customs guarantee~ części i robocizny - guarantee for parts and labour~ dwuletnia - two years warranty~ emisji - underwriting of issues~ i zobowiązanie - guarantee and commitment~ jakości - guarantee of qualityquality guarantee, warranty as to the quality~ konstytucyjna - constitutional guarantee~ kredytowa - guarantee insurance~ kursów - exchange rate guarantee~ na gwarancji - under warranty~ nie mamy - we are not under warranty~ odpowiedzialność z tytułu - liability on the guarantee~ odsetek - warranty of interest~ ograniczona - limited warranty~ okres - period of warranty~ państwowa - government, state guarantee~ parlamentarne - parliamentary guarantee~ pisemna - written guarantee, warranty~ poręczenie - warranty~ pośrednia - indirect guarantee~ pracy - guarantee of employment~ praw - guarantee of rights~ podstawowych - guarantee of fundamental rights~ prawna - legal guarantee~ praworządności - guarantee of legality~ praw podmiotowych - guarantee of fundamental rights~ proceduralne - procedural guarantees/ safeguards~ procesowa - proceedings security, procedural safeguards~ prosić o - to ask for guarantee~ rozszerzenie - extension of the guarantee~ rządowa - government guarantee~ solidarna - joint guarantee~ specjalna - specific guarantee~ syndyka masy upadłościowej - bankruptcy and liquidation bond~ ubezpieczeniowa - insurance guarantee~ instytutowa - institute warranties~ ulokowania papierów wartościowych na rynku - underwriting guarantee~ umowna - contract guarantee~ wagi - weight guarantee~ wekslowa - bill guarantee~ w odniesieniu do licencji - licence guarantee~ w odniesieniu do patentu - patent guarantee~ wpłaty zaliczki - advance payment guarantee~ wspólna - joint guarantee~ wypłacalności - guarantee of solvency~ wzajemna - counterindemnity~ za kogoś dać - to stand security for sb.~ za wady - warranty for/against defects

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

gurantee, warranty~a bankowa bank guarantee ~a bezpośrednia direct guaranty ~a finansowa financial guarantee ~a jakości wykonanej pracy maintenance bond~a kapitału capital guarantee~a kaucyjna deposit bond~a koncesyjna permit bond~a kredytowa credit guarantee~a lojalności fidelity bond ~a należytego wykonania umowy performance bond~a od sprzeniewierzenia embezzlement guarantee~a pokrycia udziału w awarii wspólnej general average guarantee ~a pożyczki loan guarantee~a przetargowa bid bond, tender bond~a solidarna joint guarantee ~a spłaty kredytu bankowego bank's loan payment guarantee~a spłaty zadłużenia debt security ~a stopy procentowej interest rate guaranty ~a ubezpieczeniowa insurance guarantee~a usunięcia wad i usterek maintenance bond~a warunkowa conditional guarantee ~a wspólna joint guarantee~a wykonania dostawy supply bond~a wykonania performance bond~a wykupu dłużnych papierów komercyjnych municipal bond~a wypłacalności guarantee of solvency ~a wypłaty dywidendy dividend guarantee ~a wzajemna counter security ~a zabezpieczająca zapłatę cła i podatków na rzecz organów celnych customs, tax and similiar bonds~a zapłaty długu celnego customs and excise bond~a zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę payment bond~a zwrotu return guarantee~a zwrotu kwot zatrzymanych retention bond~a zwrotu zaliczki advance payment bond~e kontraktowe contract bids~e kredytowe credit bonds~e państwa state guarantees~e płacenia czynszów dzierżawnych lease bonds~e wkładów bankowych deposit guaranties ~e wymagane przy rozpoczynaniu bądź prowadzeniu działalności gospodarczej license, concession or permit bonds~e zabezpieczające właściwe wykonanie obowiązków powierzonych przez sąd probate bonds, fiduciary bonds~e zaciągane w postępowaniu sądowym judical bond~e zapłaty wierzytelności handlowych trade payment guarantee ~e zapłaty za wykonane prace contract payment bond

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f 1. gurantee 2. warranty 3. security 4. surety ~a bankowa 1. am. bank warranty 2. bryt. bank (er’s) guarantee ~a bezwarunkowa unconditional gurantee ~a dodatkowa collateral security ~a finansowa financial guarantee ~a jakości guarantee of quality ~a kredytowa credit guarantee, credit warranty ~a kredytów handlowych commercial credit guarantee ~a na kredyty długoterminowe long-term creditor guarantee ~a nieważna void guarantee, credit guarantee ~a ofertowa tender guarantee ~a ograniczona limited warranty ~a państwowa government guarantee ~a pisemna written guarantee ~a płatności guarantee of solvency ~a pochodzenia warranty of origin ~a pokrycia udziału w awarii wspólnej general average guarantee ~a solidarna joint guarantee ~a sprzedawcy seller’s warranties ~a ulokowania papierów wartościowych underwriting guarantee ~a wagi guarantee of weight ~a wagi pełnej przy wyładowaniu outturn weight guarantee ~a warunkowa conditional guarantee ~a wspólna joint guarantee ~a wykonania performance guarantee ~a wypłacalności guarantee of solvency ~a wypłaty dywidendy dividend guarantee ~a wzajemna counter security ~a zatrudnienia security of employment ~e eksportowe export guarantees ~e importoowe import guarantees ~e konstytucyjne constitutional guarantees beneficjent ~i warrantee bez ~i without engagement bez ~i dostawy delivery not guaranteee bez ~i jakości ‘as they are’ okres ~i guarantee period, warranty period pod ~ą under guranatee pod ~ą czystą guaranteed pure pod ~ą oryginalną warranted genuine okres ~i guarantee period, warranty period termin upływu ~i term of guarantee, term of warranty udzielający ~i guarantor ważność ~i validity of guarantee wygaśnięcie ~i expiry of a guarantee z ~ą na 1 rok under one year’s guarantee udzielić ~i to enter into a guarantee, to guarantee

Słownik architektury polsko-angielski

(f) warranty

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

engagement

załądowcy shipper’s guarantee

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAFEGUARD

EARNEST

WARRANTY

SECURITY

PLEDGE

BAIL

GUARANTEE

SURETY

WARRANT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. gurantee
2. warranty
3. security
4. surety

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f guarantee, security, prawn. guaranty

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

gage, guarantee, surety
2. (poręczenie), security, warrant

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

guarantee
pledge

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

guaranty

Nowoczesny słownik polsko-angielski

reassurance

guarantor