Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fair play

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To samo będzie mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, które nie będą grały fair-play: do czasu wdrożenia nowych zasad obowiązują stare zasady.
The same will apply to all Member States who do not play by the rules: until we have new rules, the old rules are still the rule.

statmt.org

He's much like myself, but absent my merciful nature and sense of fair play.
Jest podobny do mnie, acz pozbawiony mojego miłosierdzia i zasad fair play.

Sport also encourages values such as fair play, team spirit, discipline, an understanding of rules, acceptance of others and solidarity.
Poprzez sport propagujemy także takie wartości jak fair play, duch drużynowy, dyscyplina, poszanowanie dla zasad, akceptacja innych i solidarność.

The trade union movement has an important role as one that proposes, monitors and reinforces fair play in working life.
Związki zawodowe mają do odegrania ważną rolę jako podmioty propagujące, monitorujące oraz wzmacniające grę fair play w obszarze zatrudnienia.

The forthcoming liberalisation of the market in games of chance, including those related to the world of sport, will create further temptation to infringe the principles of fair play.
Sytuacja, która ma nastąpić: liberalizacja rynku gier hazardowych, także w kontekście sportu, stwarza dodatkowe pokusy do łamania zasady fair play.

Smoke a joint and win the 100 metres, fair play to you.
Wypal jointa i wygraj bieg na 100 metrów bardzo fair play względem siebie

The Corbett report is therefore an attack on democracy and, quite simply, on the basic rules of fair play.
Dlatego uważam, że sprawozdanie pana Corbetta jest atakiem na demokrację i mówiąc wprost, naruszeniem podstawowych zasad fair play.

Indeed, we have succeeded on many occasions in gaining recompense and fair play, both for individual complainants and for entire communities.
Rzeczywiście wielokrotnie udawało nam się zdobywać odszkodowanie i przestrzegać zasad fair play, zarówno w przypadku osób indywidualnych jak i całych społeczności.

In the context of the current crisis, it is a gesture of fair play, a normal gesture, on Europe's part, which needs to be balanced with being open to third-country workers.
W kontekście panującego kryzysu jest to gest fair play, zwykły gest ze strony Europy, który należy zrównoważyć z otwartością na pracowników z państw trzecich.

We believe in fair play and all that sort of thing.
Wierzymy w fair play i tym podobne.

Fair play to the guy.
Fair play dla tego faceta.

Although international organisations like the Fair Play Alliance, for example, are concentrating on conditions for the manufacture of souvenirs for next year's Olympics, I am of the view that the European Parliament should take a stance on this matter.
Mimo że organizacje międzynarodowe, jak na przykład Fair Play Alliance, skupiają się na warunkach produkcji pamiątek z przyszłorocznej olimpiady, to jestem zdania, że Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w tej sprawie.

It makes an invaluable contribution to developing the spirit of tolerance, honesty and respect for the principles of fair play. All this is particularly important for the children and young people who are today's young citizens of the European Union.
Sport to nie tylko aktywność i zdrowie fizyczne, to nieoceniona pomoc w kształtowaniu postaw tolerancji, uczciwości i poszanowania zasad fair play, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, młodych obywateli Unii Europejskiej.

in writing. - The Conservative Party has recently published "Fair Play on Women's Pay: A six-point plan to overcome the gender pay gap".
na piśmie. - Partia Konserwatywna opublikowała ostatnio broszurę "Fair Play on Women's Pay: A six-point plan to overcome the gender pay gap”.

A common regulation is required at European level, a regulation based on consumer protection and focused on prevention, to prevent the development of addiction, the association of online gambling with organised crime, and the match-fixing scandals jeopardising fair play.
Potrzebna jest wspólna regulacja na szczeblu europejskim, regulacja oparta na ochronie konsumentów i skoncentrowana na profilaktyce, aby zapobiegać rozwojowi uzależnienia, powiązaniu gier hazardowych on-line ze zorganizowaną przestępczością oraz skandalicznemu ustawianiu meczów, które zagraża zasadzie fair play.

I would like to highlight in the report the need for the ILO's fundamental rules to be complied with, especially with regard to child and forced labour, because there should be openness with asymmetry, yes, but while respecting the rules of fair competition and fair play; never forgetting the interests of our businesses.
Chciałbym podkreślić w sprawozdaniu konieczność stosowania się do podstawowych zasad Międzynarodowego Biura Pracy, zwłaszcza odnośnie do pracy dzieci i pracy przymusowej, ponieważ, owszem, powinno być otwarcie asymetryczne, ale z poszanowaniem uczciwej konkurencji i zasad fair play, bez zapominania o interesach naszych przedsiębiorstw.