Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

to be
(istnieć) to exist, to be, to live
~ albo nie być to be, or not to be
co ma ~ to będzie what will be, will be
~ może maybe, possibly, perhaps
~ może jest on w domu he may be home
będę czekał I will/I'll wait
skąd jesteś? where are you from?
czy on był we wrześniu? was he in September?
nie bądź śmieszny! don't be ridiculous!
jak długo byłeś w Paryżu? how long were you in Paris? jak długo tu jesteś? how long have you been here? on będzie tam wieczorem he will be there tonight
to już było déj? vu

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi imperf
1.
(istnieć) to be
to exist: jestem! present! here!
był sobie król once there lived a king.
2.
(znajdować się) to be: ~ w domu to be (at) home.
3.
(pochodzić): skąd jesteś? where are you from?
4.
(zdarzyć się) to be
to happen
to take place
nie może ~! it cannot be!
co z nami będzie? what will happen to us?
5.
(czuć się): jestem chory I'm ill
jestem smutnyI am/feel sad
co ci jest? what's the matter (with you) ?
6.
(mieć na sobie): była w białej bluzce she wore a white blouse, she hada white blouse on.
7.
(o czasie, pogodzie): dziś jest wtorek it's Tuesday today
jest zimno it's cold.
8.
(w zwrotach): ~ może maybe
~ do niczego to be useless
(to znaczy) to jest that is
było mi zimno I was cold.
9.
(różne wyrażenia): ~ chamskim to be rude (to)
cicho to be silent
to keep silence
na służbie to be on duty
(colloq): ~ nękanym to be harassed
to be tormented
~ pogodzonym to be reconciled (with)
to make up (with)
~ połamanym to be broken
to be smashed
(colloq) przemarzniętym do szpiku kości to feel frozen
to feel chilled to the marrow
~ przemęczonym to be tired out
to be exhausted
(colloq): ~ przemoczonym to be soaked through
to get drenched/wet
~ uprzejmym to be kind to
~ wygłodniałym to be hungry
to starve
~ wykończonym

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi v aux to be (formy osobowe czasu teraźniejszego:
jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są -
formy osobowe czasu przeszłego:
byłem, byłeś, był, była, było, byliśmy, byliście, byli, były -
formy osobowe czasu przyszłego:
będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą -
tryb rozkazujący:
bądź, bądźcie - ):
jestem tutaj - I’m here
jesteś bardzo uprzejmy - you’re a very kind person
on (ona) jest za granicą - he’s (she’s) abroad
jest zbyt gorąco - it’s too hot
jesteśmy samochodem - we’ve come by car
czy jesteście pewni? - are you sure?
oni (one) są z nami - they’re with us
byłem zajęty - I was busy
czy byłeś w Afryce? - have you been to Africa?
on nie był tam jeszcze - he hasn’t been there yet
była bardzo zmęczona - she was very tired
było nam miło - we were very pleased
byliśmy w kłopocie - we were in trouble
byliście bliscy sukcesu - you were almost a success
czy oni byli całkiem zdrowi? - were they quite fit?
one nie były spóźnione - they weren’t late
będę tam za godzinę - I’ll be there in an hour
czy będziesz gotowy? - will you be ready?
on (ona) będzie grać z nami - he (she) will be playing with us
będziemy wiedzieć (wiedzieli), co z tym zrobić - we’ll know what to do with it
będziecie naszą nadzieją - you’ll be our hope
oni (one) będą architektami - they’ll be architects
bądź dobrej myśli - be of good cheer
być może - perhaps, maybe
niech będzie, co chce - come what may
niech tak będzie - let it be so
być u siebie - be at home
co z nim będzie? - what will become of him?

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

to be, to stand~ czasowo niezdolnym do pracy - to be temporarily incapable of work~ mediatorem - to mediate~ na czele - to head~ narażonym na ryzyko - to be exposed to risk~ na służbie - to be on duty~ na urlopie - to be on leave~ na wolności - to be free~ na zebraniu - to be in conference~ nieobecnym w pracy - to be absent from work~ niezatrudnionym nie z własnej winy - to be involuntarily unemployed~ niezdolnym do pracy - to be incapable of work~ notowanym - to have a police record~ na giełdzie - to be quoted on the exchange~ obecnym - to attend~ obniżonym - to abate~ odmiennego zdania - to dissent~ odpowiedzialnym za szkodę - to be answerable for damage~ opóźnionym w stosunku do harmonogramu - to be behind schedule~ pierwszym na liście - to head a list~ pociągniętym do odpowiedzialności - to be held responsible~ pod zarządem - to be administered~ pozwanym do sądu - to be summoned to court~ równym czemuś - to equal sth.~ spłaconym - to be reimbursed~ stroną - to be party to sth.~ świadkiem - to be a witness, to witness~ trudnym negocjatorem - to drive a hard bargain~ uznanym winnym - to be held guilty, to be deemed guilty~ winnym - to be guilty/culpable~ w mocy - to be in force, to run~ w niebezpieczeństwie - to be in jeopardy~ w posiadaniu - to be in possession~ w sprzeczności - to conflict~ w stanie nietrzeźwym - to be drunk~ właścicielem - to own~ wymagalnym - to be mature~ wystawionym na licytacji - to go under the hammer~ w zwłoce - to be in default~ zadłużonym - to be in debt~ zagrożonym karą - to be liable to a penalty~ zagrożonym niepowetowaną szkodą - to face danger of irreparable damage~ zagrożonym sankcją - to be in jeopardy/threatened with sanctions~ zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin - to be full time employed~ zdania, że - to be of the opinion, to take the view that~ zgodnie z harmonogramem - to be on schedule~ zgodnym z - to correspond with, to fit/ to match sth., to conform~ ze sprawozdaniem - to be in compliance with financial statements~ złożonym do rozpatrzenia - to lie upon the table, to be submitted for consideration~ zobowiązanym do przestrzegania tajemnicy - to abide by the secrecy of information~ zobowiązanym do zrobienia czegoś - to be obligated to do sth

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

to be ~ bez funduszy to be out of funds ~ członkiem giełdy to be on the exchange ~ na zasiłku to be on social security ~ notowanym na giełdzie to be listed on the stock exchange ~ objętym embargiem to be under an embargo~ przeznaczonym do likwidacji to be held for disposal ~ uprawnionym do dywidendy to be entitled for dividend ~ uprawnionym do odszkodowania to be entitled to indemnity ~ w mocy to be in force, to operate ~ wystawionym na licytację to go under the hammer ~ zadłużonym to be in debt ~ zgodnie z harmonogramem to be on schedule

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

vi to be ~ bez funduszy to be out of funds ~ bez pracy to be unemployed ~ bezrobotnym to be out of job ~ członkiem giełdy to be on the exchange ~ dłużnym to owe ~ mediatorem to madiate ~ na czele to head ~ na służbie to be on duty ~ na zasiłku to be on public assistance, to be on social security ~ na zebraniu to be in conference ~ nieobecnym w pracy to be on leave ~ nieposłusznym to disobey ~ notowanym na giełdzie to be listed on the stock exchange ~ obecnym to attend ~ objętym embargiem to be under an embargo ~ odmiennego zdania to dissent ~ opóźnionym w stosunku do harmonogramu to be to be hind schedule ~ pierwszym na liście to head ~ połączonym to interface ~ prześladowanym to suffer persecution ~ przeznaczonym do likwidacji to be held for disposal ~ sędzią to sit as a judge ~ skutkiem to result ~ stroną to be party to sth ~ trudnym negocjatorem to drive a hard bargain ~ twardym negocjatorem to drive a hard bargain ~ ukaranym grzywną to be fined ~ uprawnionym do dywidendy to be entitled for dividend ~ uprawnionym do odszkodowania to be entitled to indemnity ~ w dobrych stosunkach z to get on with ~ w mocy to be in force, to operate ~ w obiegu to circulate, to be in circulation ~ w pełni ubezpieczonym to be fully covered ~ w ruchu to run ~ w sprzeczności to conflict ~ w wieku emerytalnym to be on pension age ~ w wolnym obiegu to circulate freely ~ w zastoju to stagnate ~ właścicielem to own ~ wystawionym na licytację to go under the hammer ~ zadłużonym to be in debt ~ zagrożonym karą to carry ~ zagrożonym sankcją to be in jeopardy ~ zainteresowanym to be interested in ~ zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin to be on the establishment ~ zdania, że ... to be in the opinion that …., to take the view that …. ~ zgodnie z harmonogramem to be on schedule ~ zgodnym z .... to agree with …. ~ złożonym do rozpatrzenia to lie upon the table ~ zobowiązanym do zrobienia czegoś to be obliged to do sth ~ związanym limitem to be bound to a limit

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXIST

HAPPEN

OCCUR

PLACE: TAKE PLACE

ATTEND

PART: TAKE PART

CALL

COME AROUND

FEEL

MAKE

WILL

LIVE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

to be

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

imperf v aux be
~ dobrej myśli be of good cheer
~ może perhaps, maybe
niech będzie, co chce come what may
niech i tak bę-dzie let it be so
co z nim będzie? what will become of him?
~ pod ogniem be under fire
~ w toku be under way

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

are

here

were