Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

thus

Nowoczesny słownik polsko-angielski

by extension

ergo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

statmt.org

A zatem priorytety Rady na budżet na rok 2011 zdają się być cokolwiek nielogiczne.
Thus, the Council's priorities for the 2011 budget seem to be somewhat illogical.

statmt.org

Polityka musi sama pomagać w jej wdrożeniu, a zatem wskazane jest jej uproszczenie.
Policy must lend itself to implementation, and so simplification is in order.

statmt.org

A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.

statmt.org

A zatem przepisy muszą zostać uaktualnione, zharmonizowane i częściowo rozszerzone.
The laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.

statmt.org

This was a decision of the Conference of Presidents and, therefore, I had to carry it out.
Była to decyzja konferencji przewodniczących, a zatem musiałem ją wykonać.

There is also a lot of inconsistency when it comes to tackling radicalism.
A zatem istnieje olbrzymia niespójność w odniesieniu do zwalczania radykalizmu.

The laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
A zatem przepisy muszą zostać uaktualnione, zharmonizowane i częściowo rozszerzone.

So, I could say that I have a vested interest in consumer protection.
A zatem mógłbym powiedzieć, że posiadam interes w ochronie konsumenta.

So we know the feeling of what it is like when things go wrong.
A zatem znamy uczucie, jakie się pojawia, kiedy coś nie funkcjonuje prawidłowo.

International collaboration to control infectious diseases is therefore vital.
A zatem bardzo istotna jest współpraca międzynarodowa w celu kontrolowania chorób zakaźnych.

So major challenges await us in the months and years ahead.
A zatem w nadchodzących miesiącach i latach czekają nas poważne wyzwania.

So we will have an opportunity to consider the relevance of complementary proposals by the Commission.
A zatem będziemy mieć możliwość rozważenia stosowności dodatkowych wniosków Komisji.

I am therefore delighted to try to answer your question.
A zatem z przyjemnością udzielę odpowiedzi na pytanie pana posła.

So I believe that it is now time for some fairly radical new thinking.
A zatem uważam, że nadszedł czas na pewne całkowicie nowe myślenie.

Expectations are therefore running high for the international conference in November.
A zatem oczekiwania w odniesieniu do listopadowej konferencji międzynarodowej są wysokie.

So, I certainly would encourage looking at the specificities of ultraperipheral regions.
A zatem z pewnością zachęcałbym do przyjrzenia się szczególnym właściwościom regionów najbardziej oddalonych.

I therefore welcome all the positive measures being adopted here.
A zatem z zadowoleniem przyjmuję wszystkie pozytywne środki tutaj przyjęte.

Therefore, I propose differentiating more clearly, for example according to intervention purpose.
A zatem proponuję wyraźniejsze rozróżnianie, na przykład zgodnie z celem interwencji.

Therefore, we also need to explain what happens to this money.
A zatem musimy także wyjaśnić, co dzieje się z tymi pieniędzmi.

So I think that we can tell something in the future.
A zatem myślę, że będziemy mogli powiedzieć coś w przyszłości.

So these are the crucial issues to deal with.
A zatem to są kluczowe kwestie, z którymi musimy się zmierzyć.

I have therefore also found the hands of a few governments in this dung hill.
A zatem znalazłem także w tym gnojowisku ręce kilku rządów.

Therefore, if citizens do not do it, the whole thing will fall apart.
A zatem, jeśli obywatele przestaną to robić, cały system się rozpadnie.

Therefore, we have every reason to stay engaged.
A zatem, mamy wszelkie powody ku temu, aby utrzymać nasze zaangażowanie.

The purpose of this report, therefore, is to set out various possibilities.
A zatem, celem przedmiotowego sprawozdania jest określenie różnych możliwości w tym zakresie.

So there is great support there, but, of course, one can always do more.
A zatem zapewniamy duże poparcie, ale oczywiście zawsze można zrobić więcej.

Good ideas always spread, so that should not be too difficult.
Dobre pomysły zawsze się rozpowszechniają, a zatem nie powinno być to zbyt trudne.

Therefore, ladies and gentlemen, I earnestly urge you to vote for it.
A zatem, panie i panowie, szczerze wzywam państwa do poparcia go w głosowaniu.

So, let us look at where there is conflict between cultures.
A zatem przyjrzyjmy się sytuacjom, w których dochodzi do konfliktów międzykulturowych.

It is therefore very important that the framework programme be adopted now.
A zatem bardzo ważne jest, aby program ramowy został teraz przyjęty.

It will therefore be up to the Member States to carry the responsibility for setting the parameters.
A zatem państwa członkowskie będą ponosić odpowiedzialność za określenie parametrów.

Therefore, Lisbon cannot succeed without genuine reinforcement of the social dimension.
A zatem Lizbona nie może odnieść sukcesu bez faktycznego wzmocnienia wymiaru społecznego.

Therefore I strongly hope that an appeals procedure will indeed redress the situation.
A zatem mam wielką nadzieję, że procedura odwoławcza faktycznie zaradzi tej sytuacji.

Therefore, we are in full support of this and are now trying to follow up this strategy.
A zatem udzielamy temu pełnego poparcia i obecnie próbujemy kontynuować tę strategię.

So I think fishermen will support this proposal.
A zatem sądzę, że rybacy wyrażą poparcie dla tego wniosku.

Mr President, there are 59 paragraphs in this resolution and therefore many messages.
Panie przewodniczący! W rezolucji jest 59 ustępów, a zatem wiele wiadomości.

So why do we not include privacy protection in competition policy?
A zatem dlaczego nie włączamy ochrony prywatności do polityki konkurencji?

It is therefore essential to find a fair way of limiting the level of subsidies paid to large farmers.
A zatem konieczne jest znalezienie sprawiedliwego sposobu ograniczenia poziomu subsydiów wypłacanych rolnikom wielkoobszarowym.

So I welcome the note of caution that I detect in some parts of the text.
A zatem z zadowoleniem przyjmuję nutę ostrożności, którą dostrzegłem w niektórych częściach tekstu.

Also, in boycotting the Beijing Olympics, we deprive the Chinese authorities of their triumph.
A zatem bojkotując igrzyska olimpijskie w Pekinie pozbawiamy władze chińskie ich chwili triumfu.

Therefore, it proves that the possibility to adapt does exist.
A zatem ta sytuacja dowodzi, że istnieje możliwość dostosowania się.

Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.

So the Ombudsman needs clear, concise and efficient rules for his important work.
A zatem Rzecznik potrzebuje jasnych, zwięzłych i skutecznych przepisów regulujących jego istotne zadania.

The young are leaving, so who will remain to work the land?
Młodzi porzucają rolnictwo, a zatem kto pozostanie, aby uprawiać ziemię?

Fine, so capitalism is a means to an end and nothing more than that.
A zatem kapitalizm jest środkiem do celu i niczym więcej.

A great deal of money is involved, so our responsibilities are particularly onerous.
Zaangażowano wielkie kwoty pieniędzy, a zatem nasza odpowiedzialność jest szczególnie poważna.

It is therefore important for us to carry out this project here.
A zatem ważne jest dla nas, aby wykonać ten projekt.

It will therefore be good when we are able to compare this with something.
A zatem byłoby dobrze, gdybyśmy byli w stanie porównać to z czymś.

Therefore, the Galileo roadmap needs to be very carefully followed.
A zatem mapa drogowa Galileo musi być bardzo ściśle przestrzegana.

They are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.
Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.

Therefore, we are now joining a debate that the Commission has already prepared.
A zatem debata, do której się teraz włączamy, została już przez Komisję przygotowana.

Consequently, protecting human rights is of great importance in our relations with Israel.
A zatem ochrona praw człowieka ma ogromne znaczenie w naszych stosunkach z Izraelem.

Poverty must be fought, so we shall devote the year 2010 to the struggle.
Trzeba walczyć z ubóstwem, a zatem 2010 rok powinniśmy poświęcić na tę walkę.

So, in general, there are only these four points which may cause difficulties.
A zatem ogólnie rzecz biorąc, zaledwie wymienione cztery punkty mogą powodować trudności.