Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(będzie, stanie się) jeżeli/jeśli? (and) what if?
a co z? (and) what about?, and what with?

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Skutkiem tego spółki te pozostały w Belgii, a co więcej dokonały nowych inwestycji.
As a result, these companies have stayed in Belgium and made new investments.

statmt.org

Baronessa Ashton jest w regionie, a to co proponuje pan Füle, jest bardzo rozsądne.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.

statmt.org

A co sprawia, że konieczne jest efektywniejsze zarządzanie procesami imigracyjnymi?
And what makes more effective management of immigration processes necessary?

statmt.org

Powołamy komisję, aby zbadała, co jest, a co nie jest propagowaniem homoseksualizmu?
Appoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?

statmt.org

A co z szarą strefą bankowości, z jej ekstremalnym zadłużeniem i spekulacją?
What about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?

statmt.org

And what about those Member States that finance the cultivation of biofuels in countries in the South?
A co z państwami członkowskimi, które finansują uprawy biopaliw w południowych krajach?

What about dialogue between theistic, non-theistic and atheistic believers?
A co w kwestii dialogu pomiędzy wierzącymi, niewierzącymi i ateistami?

Most importantly, we expected greater commitment to the fight against climate change.
A co ważniejsze, oczekujemy większego zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatycznymi.

What about skewed pay schemes with a lack of ethics, which have stimulated reckless risk-taking?
A co z wypaczonymi, nieetycznymi systemami wynagrodzeń, które wywołały lekkomyślne podejmowanie ryzyka?

How about those on the ground?
A co powiedzieć o tych, którzy żyją na tym terenie?

And, most importantly, the crisis is no excuse for protectionism.
A co najważniejsze, kryzys nie stanowi usprawiedliwienia dla stosowania protekcjonizmu.

This is why the criminals, or the perpetrators, have not even been named, let alone convicted.
Oto dlaczego zbrodniarze, sprawcy, nie zostali jeszcze zidentyfikowani, a co dopiero skazani.

And what about the outsourcing arrangements which are being established?
A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane?

Guinea has important reserves of ore and, consequently, great opportunities for development.
Gwinea ma ważne rezerwy rud, a co za tym idzie, wielkie możliwości rozwoju.

The victims of all types of terrorism needed it, and what is more, they are asking us for it.
Potrzebowały jej ofiary wszelkiego rodzaju terroryzmu, a co więcej, proszą nas o nią.

We need strong measures, simple, transparent laws and, by extension, less bureaucracy.
Potrzebujemy silnych środków, prostego, przejrzystego prawa, a co za tym idzie, mniejszej biurokracji.

As a result, these companies have stayed in Belgium and made new investments.
Skutkiem tego spółki te pozostały w Belgii, a co więcej dokonały nowych inwestycji.

He owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Jest on winny mi, a co więcej, brytyjskiej i europejskiej opinii publicznej, przeprosiny.

Most importantly, parliamentarians should be prepared to act together with initiators of an initiative.
A co ważniejsze, parlamentarzyści powinni być przygotowani do współdziałania z inicjatorami inicjatywy.

All these instruments are of a relatively recent date and are, moreover, of quite an original nature.
Wszystkie te instrumenty powstały stosunkowo niedawno, a co więcej, mają dość oryginalny charakter.

And what makes more effective management of immigration processes necessary?
A co sprawia, że konieczne jest efektywniejsze zarządzanie procesami imigracyjnymi?

What if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?
A co, jeśli mimo naszych wysiłków duże spółki nadal będą hamować te zmiany?

What happens when these men go into combat, and they're not prepared?
A co będzie, gdy ci ludzie pójdą do walki nieprzygotowani?

What about when they're starving and dying of thirst?
A co będzie, gdy zaczną umierać z głodu i pragnienia?

And what if today's mistake is tomorrow's new dominant species?
A co będzie, jeśli dzisiejszy błąd przyniesie nam nowy dominujący gatunek?

What if you could not you ever?
A co będzie jeśli nigdy Ci się to nie uda?

What if a burglar got to it and turned off the alarm?
A co będzie, jeśli włamywacz dostanie się tutaj i wyłączy alarm?

What if I shift into neutral... ..and just keep the engine reving?
A co będzie, jeśli wyłączę bieg i zostawię tylko włączony silnik?

What if one day we got nothing left
A co będzie, jeżeli pewnego dnia nic nie będziemy mieli.

And what was free and loose and lost in me became your prisoner.
A co było wolne, rozwiązłe i we mnie przegrane, stało się twoim więźniem.

And what was it about the shooting that made you fear for your life?
A co było z tym strzelaniem, że bał się pan o swoje życie?

And what would you say if I suddenly put my arms around you?
A co byś powiedziała, gdybym nagle wziął cię w ramiona?

What would you say if I wanted to go out with a coloured girl?
A co byś powiedział jakbym to ja się umówił z czarną?

What if somebody threw your violin on the ground?
A co by było gdyby ktoś rzucił na ziemię Twoje skrzypce?

What if I scarred this beautiful face?
A co by się stało, gdybym pociął tą piękną twarz?

What can I tell you that you haven't already learned?
A co ci mogę powiedzieć, czego byś sam nie wiedział?

And what did Daddy tell you about walking up the hill at night ?
A co ci tatuś mówił o chodzeniu tam w nocy?

As for flight, its body is totally unadapted to aviation.
A co dopiero z lataniem? Jej ciało jest kompletnie nieprzystosowane.

What the hell were the rest of you doing while it was happening.
A co do cholery robiła reszta kiedy to się działo.

And as for you, I've had enough of your pictures from the past!
A co do ciebie, dość mam już twoich scenek z przeszłości!

And as for you, I suggest you learn to control that tongue of yours.
A co do ciebie, proponuję, żebyś nauczył się pilnować swego języka.

And as for you go steal husbands from your own village, you whore!
A co do ciebie, znajdź sobie czyjegoś męża ze swojej wioski, ty dziwko!

As to its authenticity, I am not permitted to have an opinion.
A co do jego autentyczności, nie leży w moich uprawnieniach ustalanie opinii.

Now I don't feel like I'm that bad.
A co do mnie, widzę że nie jestem taka zła.

As for me, well, I was built to be a professional athlete.
A co do mnie, zostałem stworzony żeby być profesjonalnym atletą.

And as for my return, I believe I have some serious thinking to do.
A co do mojego powrotu, ufam, że muszę zrobić poważne przemyślenia.

As for the charges against me, I am unconcerned,
A co do oskarżeń przeciwko mnie, przestałem się tym przejmować.

As for your text, my words have surely been distorted.
A co do pańskiego tekstu, moje słowa zostałby zapewne przekręcone.

And as for your little imitation of me, I don't sound anything like that.
A co do tego twojego naśladowania mnie, ja tak w ogóle nie brzmię.

As for your loving me, you don't, not really.
A co do twojej miłości, to naprawdę mnie nie kochasz.

As for the immobility, well, she's real active right now, of course.
A co do unieruchomienia, to oczywiście w tej chwili jest ona bardzo aktywna.

And about the money. How do you want to pay?
A co do zapłaty, to jak chce się Pan rozliczyć?

Oh, what? The guy doing manual labor can't have an opinion?
A co, facet od czarnej roboty nie może mieć swojego zdania?