Wordnet polsko-angielski

(a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes)
zettabyte, zebibyte, ZB, ZiB
synonim: zettabajt
synonim: ZB
synonim: zebibajt