Wordnet polsko-angielski

(a unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes)
yottabyte, yobibyte, YB, YiB
synonim: jottabajt
synonim: jobibajt
synonim: YB