Wordnet polsko-angielski


1. (a unit of information equal to 1000 zettabytes or 10^24 bytes)
yottabyte, YB
synonim: jottabajt

2. (a unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes)
yottabyte, yobibyte, YB, YiB: : synonim: jottabajt
synonim: jobibajt
synonim: YiB