Wordnet polsko-angielski

( (Greek mythology) the Muse of tragedy)
Melpomene
synonim: Melpomene