Wordnet polsko-angielski

(formerly the basic unit of money in France)
French franc
synonim: frank francuski