Wordnet polsko-angielski

( (Roman mythology) god of love
counterpart of Greek Eros)
Cupid, Amor
synonim: Kupidyn
synonim: Kupido