Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Armenia)
dram
synonim: dram