á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
adj i pron tyle
~s niektórzy
a ~ del mes tego dnia miesiąca
otro ~ jeszcze raz tyle samo

2.
adv tyle
tak bardzo
tak dużo
~ míĄs (menos) tym bardziej
tym więcej (mniej)
~ mejor tym lepiej
no es (hay) para ~ nie jest tak źle
estar al ~ być poinformowanym (au courant)
por (lo) ~ zatem, więc
¡y ~! a jakże!, jeszcze jak!

3.
cj en ~ que podczas gdy
~ ... como ... zarówno.... jak też....

4.
m suma f
sport punkt m
bramka f
~ por ciento procent m

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
tak (i) wielki
tak wiele
tyle
~a alegría taka radość
wielka radość
tyle radości
~a (s) cosa (s) tyle rzeczy
wiele (rzeczy)
~a miseria taka nędza
~o pan tyle chleba
tak dużo chleba
~as veces tyle razy
2.
taki a taki (o sumie, cenie)
3.
~os pl kilka
kilku
cuarenta y ~os años czterdzieści kilka lat
vinieron cincuenta y ~os alumnos przyszło pięćdziesięciu kilku uczniów
4.
~os pl wiele, tyle
wielu, tylu
~os otros wiele innych
no éramos ~os nie było nas (tak) wielu [2] w funkcji prondem to
por ~o wskutek tego, tym samym, dlatego
por lo ~o przeto
więc
zatem
dlatego więc
a ~o le obliga la situación zmusza go do tego sytuacja [3] adv
1.
tak
~o como tak jak
tyle co
~o tú como yo tak ty, jak i ja
zarówno ty jak ja
trabajo ~o como tú pracuję tak jak ty
2.
do tego stopnia, tak dalece
con ~o que... pod warunkiem, że...
~o que... tak, iż...
tak, aż...
3.
tyle
dos veces ~o dwa razy tyle
otro ~o tyleż
tyle samo
tak samo
to samo
drugie tyle
¡~o bueno! wszelkiej pomyślności!
witaj!
~o monta na jedno wychodzi
~o cuanto tyle ile, tak jak, nieco
~o vales, cuanto tienes tyle jesteś wart, ile posiadasz
4.
tak dużo
ni ~o ni tan poco a) ani dużo, ani mało b) pot. bez przesady
~o de ello mnóstwo n, gromada f
5.
tak długo
de ~o en ~o od czasu do czasu
en ~o que pdczas gdy
jak długo
jak dalece
tak długo jak
en ~o que tymczasem
w tym czasie
mientras ~o tymczasem
6.
tak bardzo
~o la quería que no pudo olvidarla tak bardzo ją kochał, że nie mógł jej zapomnieć
~o y cuanto (i to) jak bardzo!
7.
tyle a tyle, tyle to
a ~o po tyle (a tyle)
al ~o po tej samej cenie
~o por ~o za tę samą cenę
pagar ~o por hora płacić (tyle a tyle) za godzinę
8.
tym, o tyle
~o más tym bardziej
tym więcej
~o menos tylu mniej
~o mejor tym lepiej
~o peor tym gorzej
~o más cuanto que... tym bardziej, że... [4] m
1.
(pewna, wiadoma, określona) suma, ilość f
algún ~o trochę, nieco
al ~o de una cosa znając bieg sprawy
al ~o por ciento z takim a takim oprocentowaniem
~o por ciento (określony) procent m
stopa procentowa
tantiema f
estar al ~o znać bieg sprawy, znać co, być o czym poinformowanym
mieć się na baczności
2.
część f
proporcja f
en su ~o proporcjonalnie, w proporcji
cal mezclada con tres ~os de arena wapno zmieszane z trzema częściami piasku
3.
sport. punkt m
gol m
marcar un ~o strzelić gola
zdobyć punkt
dos ~s a uno dwa do jednego
4.
odpis m, kopia f
5.
szton, żeton m
6.
~s pl liczba nieokreślona
a las ~as de abril tego a tego (dnia) kwietnia, któregoś tam kwietnia

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. adj i pron tyle
~s niektórzy
a ~ del mes tego dnia miesiąca
otro ~ jeszcze raz tyle samo

2.
adv tyle
tak bardzo
tak dużo
~ más (menos) tym bardziej
tym więcej (mniej)
~ mejor tym lepiej
no es (hay) para ~ nie jest tak źle
estar al ~ być poinformowanym (au courant)
por (lo) ~ zatem, więc
¡y ~! a jakże!, jeszcze jak!

3.
cj en ~ que podczas gdy
~ ... como ... zarówno.... jak też....

4.
m suma f
sport punkt m
bramka f
~ por ciento procent m

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

a d j tyle (z w y k l e p r z e d r z e c z o w n i k i e m), tak wiele, tak bardzo
m s p o r t. punkt m
gol m
a las tantas bardzo późno
estar al ~ a) być na bieżąco
b) trzymać rękę na pulsie
por ~ więc, w związku z tym
~ por ciento procent m
~... como... ~tak... jak..., tyle... co..

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dopóty

zarówno