á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
dźwigać, nieść, przenosić
~ a cuestas dźwigać na plecach
~ leña en un carro wieźć drzewo wozem
przen. ~ una carga dźwigać ciężar
~ dentro de sí zawierać w sobie
~ prisa spieszyć się
2.
brać, wziąć
~ consigo brać ze sobą
mieć przy sobie
przynosić ze sobą
powodować
le llevaron a su amigo zabrali jego przyjaciela
~ a bien brać za dobre
~ a mal brać za złe
3.
ciągnąć (dalej), kontynuować
doprowadzać (do)
~ adelante ciągnąć, kontynuować, nie przerywać
~ el compás wybijać takt
~ a cabo doprowadzić do końca, dokończyć, dokonać
~ al efecto doprowadzić do skutku, urzeczywistnić
4.
owocować (o drzewie)
5.
odrywać, zrywać, porywać, znosić
la bala le llevó un brazo pocisk urwał mu rękę
6.
znosić
~ con paciencia znosić cierpliwie
7.
nakłaniać, skłaniać, uprosić (kogo)
8.
prowadzić
zaprowadzić (do)
~ por la mano prowadzić za rękę
~ un caballo prowadzić konia, kierować koniem
hand. ~ cuentas prowadzić rachunki
9.
nosić, mieć na sobie
~ un abrigo nuevo mieć na sobie nowy płaszcz
~ pelo largo nosić długie włosy
llevaba mucho dinero miał (em) przy sobie dużo pieniędzy
10.
mieć
~ estudiado algo mieć co przemyślane
~ escrito mieć napisane
~ por delante mieć na uwadze
~ retraso mieć spóźnienie
być opóźnionym 1
1.
wprowadzać
~ a la práctica zastosować w praktyce 1
2.
zdobywać, osiągać
~ lo mejor wygrać, zwyciężyć
~ lo peor przegrać, doznać klęski 1
3.
dzierżawić, trzymać w dzierżawie 1
4.
przebywać, spędzać czas
llevo ya diez meses de estar aquí jestem już tutaj dziesięć miesięcy 1
5.
mieć poza sobą
lleva trabajando diez años en la oficina de Correos (już) dziesięć lat pracuje na poczcie 1
6.
być starszym
być wyższym
mi tío lleva dos años al tuyo mój wujek jest starszy o dwa lata od twego
te lleva unos diez centímetros jest wyższy od ciebie o jakieś dziesięć centymetrów 1
7.
wyprzedzać
prześcigać
~ ventaja mieć przewagę 1
8.
ciągnąć, wlec 1
9.
dawać, przynosić (zysk) 20. wyznaczać (cenę), żądać (ceny)
~ muy caro brać bardzo drogo (za co) 2
1.
wieść, prowadzić
el camino lleva al estadio droga prowadzi na stadion 2
2.
pełnić obowiązki 2
3.
zapamiętywać (przy dodawaniu, mnożeniu)
pongo dos y llevo uno piszę dwa a jeden w pamięci 2
4.
wpisywać
~ a crédito wpisywać na kredyt [2] ~se vr
1.
postępować, zachowywać się
obchodzić się (z kim)
2.
współżyć
~se (las) bien con uno żyć w zgodzie z kim
3.
zabierać ze sobą
uprowadzać
4.
zajmować się (czym)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

nieść
nosić
zawozić
(ubranie) nosić, wkładać
wieść, prowadzić
mieć przy sobie
~ a cabo doprowadzić do końca, dokonać
~ consigo mieć przy sobie
przen powodować
~las de perder źle na czymś wychodzić
ya llevo ocho dí­as aquí­ jestem tu od tygodnia
me lleva dos años jest dwa lata starszy ode mnie
~se zabierać ze sobą
~se bien (mal) dobrze (źle) żyć ze sobą

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t nieść, nosić
(przy) nieść, (przy) wieźć
nosić, mieć na sobie
(za) brać, (za) wieźć, (za) prowadzić
prowadzić (s a m o c h ó d, i n t e r e s)
znosić
~ar retraso być spóźnionym, mieć spóźnienie
~o tres horas esperando czekam od trzech godzin
~arse v r zabierać ze sobą
~arse bien (mal) con alguien być z kimś w dobrych (złych) stosunkach
~ arse (mucho) una cosa być (bardzo) modnym
~se un susto przestraszyć się, najeść się strachu

Otwarty słownik hiszpańsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

donieść

donosić

donoszący

doprowadzać

doprowadzenie

doprowadzić

dowieźć

dowiezienie

dowożący

dowożenie

dowozić

nieść

niesiony

niosący

nosić

noszący

odnosić

odnoszący

odnoszenie

odwieźć

odwożący

odwożenie

odwozić

ponieść

poniesiony

ponosić

ponoszący

ponoszenie

roznieść

rozniesiony

roznosić

roznoszący

roznoszenie

wiedziony

wieść

wieźć

wiozący

wożący

wożenie

wozić

zanieść

zaniesiony

zanosić

zanoszący

zanoszenie

zawieźć

zawiezienie