Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) warunki pracy;

Nowoczesny słownik języka angielskiego

waruki pracy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

warunki pracy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Dziś wieczorem kapitanowie będą rozmawiać tam o swoich warunkach życia i pracy.

statmt.org

It comes beyond here, when you really can get good working conditions in the family.
Różnica pojawia się dopiero tutaj wraz z dobrymi warunkami pracy w domostwie.

TED

We are working under better conditions, which allows us to work for longer.
Pracujemy w lepszych warunkach, co pozwala na przedłużenie naszej aktywności.

statmt.org

In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.
W tym sektorze skutki warunków pracy wywierane na zdrowie nie są w ogóle rejestrowane.

statmt.org

2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

statmt.org

We need better job quality and working conditions for all employees.
Musimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.

What I spoke about was better working conditions and quality jobs.
Mówiłem o lepszych warunkach pracy i lepszych miejscach pracy.

What kind of working conditions and social standards are effective there?
Jakiego rodzaju warunki pracy i standardy bytowe tam obowiązują?

Together with all the other workers of Europe, they should fight to improve working conditions and pay.
Razem ze wszystkimi innymi pracownikami Europy powinni oni walczyć o poprawę warunków pracy i płacy.

At full pay, with better health benefits, and safer working conditions.
Z pełną płacą, lepszymi świadczeniami zdrowotnymi i bezpieczniejszymi warunkami pracy.

It emphasises women's working conditions, particularly in the economy, health and education.
Położono w nim nacisk na warunki pracy kobiet, w szczególności w zakresie gospodarki, zdrowia i edukacji.

The most difficult working conditions are faced by female immigrants.
Najtrudniejszych warunków pracy doświadczają kobiety ze środowisk imigracyjnych.

This research should also result in better working conditions for the employees of the two sectors.
Badania powinny też zaowocować poprawą warunków pracy osób zatrudnionych w tych dwóch sektorach.

All too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
Kobiety zbyt często muszą akceptować warunki zatrudnienia, które są dalekie od przyzwoitych.

In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.
W tym sektorze skutki warunków pracy wywierane na zdrowie nie są w ogóle rejestrowane.

I just say that the working conditions are bad.
Ja tylko mówię, że pracujemy w naprawdę skrajnych warunkach.

Crap pay, miserable working conditions, but the chance to change one special kid's life.
Gówniana płaca, nędzne warunki, ale szansa na zmianę życia jednego specjalnego dziecka.

We place a considerable emphasis on working conditions, security, protection of the environment and, above all, human rights.
Kładziemy szczególny nacisk na warunki pracy, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i - przede wszystkim - prawa człowieka.

It means that making working conditions more flexible should be rewarded with job security.
Oznacza ono tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy w zamian za pewność zatrudnienia.

Third, we propose to improve the quality of jobs and ensure better working conditions.
Po trzecie, proponujemy poprawę jakości zatrudnienia i zagwarantowanie lepszych warunków pracy.

How can we show you results when we don't have the proper working conditions?
Jak możemy pokazać wyniki, kiedy nie mamy odpowiednich warunków do pracy?

We believe this is necessary because the transport manager should also have decent working conditions.
Uważamy, że jest to konieczne, ponieważ zarządca musi dysponować odpowiednimi warunkami pracy.

No, it is not about the money. It's about the working conditions.
Nie chodzi o pieniądze, tylko o warunki pracy.

Greater flexibility within organisations must not come about at the expense of employees' working conditions.
Większa elastyczność w organizacjach nie może nastąpić kosztem warunków pracy.

This will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.

We have a number of proposals in the field of working conditions.
Mamy kilka propozycji w dziedzinie warunków pracy.

In addition, temporary workers face working conditions which are harder and often damaging to their health.
Ponadto pracownicy tymczasowi pracują w cięższych warunkach, które często wpływają niszcząco na ich zdrowie.

Therefore, I believe it is important to ask about working conditions and any changes in those conditions.
Dlatego uważam, że ważne jest zadanie pytania o warunki pracy i wszelkie zmiany tych warunków.

This Parliament will need to discuss later on the issue of working conditions for seasonal workers.
Parlament będzie później musiał omówić kwestię warunków pracy pracowników sezonowych.

Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Dziś wieczorem kapitanowie będą rozmawiać tam o swoich warunkach życia i pracy.

These women contribute to our economy, yet they suffer very poor working conditions and violations of their most basic rights.
Kobiety te przyczyniają się do budowania naszej gospodarki, a mimo to muszą pracować w bardzo niekorzystnych warunkach zatrudnienia i są często narażone na naruszenia najbardziej podstawowych praw.

All employees in industry should have decent working conditions.
Wszyscy pracownicy przemysłu powinni mieć przyzwoite warunki pracy.

Increased road safety is necessary, as are improved working conditions in the transport sector.
Konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, podobnie jak poprawa warunków pracy w sektorze transportowym.

In this case, those working conditions that are applicable at the place where the work is carried out shall apply.
W takim przypadku stosuje się warunki pracy obowiązujące w miejscu, w którym praca jest wykonywana.

We should be a global pioneer when it comes to promoting good working conditions and decent work.
Powinniśmy być światowym pionierem w propagowaniu dobrych warunków pracy i pracy godnej.

In particular, workers have the right to establish associations and to negotiate working conditions collectively.
W szczególności pracownicy mają prawo do tworzenia organizacji i zbiorowego negocjowania warunków pracy.

Last week, another worker, just 25 years old, committed suicide due to the intolerable working conditions.
W ubiegłym tygodniu kolejny, zaledwie 25-letni pracownik popełnił samobójstwo z powodu nieznośnych warunków pracy.

The text as it stands does not provide for equal treatment for all workers in terms of working conditions and social rights.
Przedmiotowy dokument w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnia równego traktowania wszystkich pracowników pod względem warunków pracy i praw socjalnych.

We criticise, specifically, the working conditions in the country for the Red Cross.
Krytykujemy w szczególności warunki pracy w tym kraju dla Czerwonego Krzyża.

Manufacturing is moving to areas with ever lower salaries and ever more dangerous working conditions.
Zakłady produkcyjne przenosi się w rejony o coraz niższych płacach i coraz mniej bezpiecznych warunkach pracy.

This will result in a sharp deterioration in the level of working conditions.
Spowoduje to gwałtowne pogorszenie warunków zatrudnienia.

Equality cannot be summed up by merely invoking working conditions.
Równości nie można ograniczyć jedynie do sfery warunków pracy.

This Parliament should set an example with working conditions, but it is hopelessly behind what have long been perfectly normal standards.
Parlament ten powinien świecić przykładem warunków pracy, a tak naprawdę pozostaje beznadziejnie w tyle za tym, co przez długi czas było normalnym standardem.

The second is a draft directive on the working conditions of temporary workers that has been debated since 2002.
Drugi tekst to projekt dyrektywy w sprawie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, dyskutowany od 2002 roku.

We must invest in a social policy with fair working conditions, equal treatment of workers, a good working environment and so on.
Musimy inwestować w politykę społeczną zapewniającą godziwe warunki pracy, równe traktowanie pracowników, właściwe środowisko pracy itd.

There has been talk for a long time about improving working conditions for women but, unfortunately, nothing is changing.
Już od dawna mówi się o poprawie warunków pracy dla kobiet, lecz niestety nic się nie zmienia.

We need to encourage people to extend their careers by means of improved working conditions and higher wages.
Trzeba stymulować ludzi do przedłużania kariery zawodowej poprzez poprawę warunków pracy i płac.

This is one way of circumventing minimum working conditions.
To jeden ze sposobów na omijanie minimalnych warunków pracy.

Fresh investments are, in our view, needed in order to ensure respect for the environment and good working conditions.
W naszej ocenie w celu zapewnienia poszanowania dla środowiska i godziwych warunków pracy konieczne są nowe inwestycje.

Undercutting competition is therefore still being encouraged in the case of wages, working conditions and social security.
Zachęca się zatem nadal do zapewniania lepszych warunków niż konkurencja w przypadku płac, warunków pracy i zabezpieczenia socjalnego.

This framework directive on the protection of temporary workers lays down new working conditions.
Przedmiotowa dyrektywa ramowa w sprawie ochrony pracowników tymczasowych ustanawia nowe warunki ich pracy.

That is important to ensure better working conditions and greater safety, while respecting the dignity of these professionals.
Jest ono istotne dla zapewnienia lepszych warunków pracy i większego bezpieczeństwa, przy poszanowaniu godności pracowników.

I am thinking first and foremost about safe working conditions and social protection in the case of an accident at work.
Myślę tu przede wszystkim o bezpiecznych warunkach pracy i o ochronie socjalnej w razie wypadku przy pracy.

In harmony with the basic principles of better legislation, we believe it is necessary to react to changing working conditions.
Zgodnie z podstawowymi zasadami lepszego prawodawstwa jesteśmy przekonani, że trzeba reagować na zmieniające się warunki pracy.

I'm just a victim of hazardous working conditions.
Jestem jedynie ofiarą niebezpiecznych warunków pracy.