Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda chmura deszczowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chmura deszczowa

Wordnet angielsko-polski

(a dark grey cloud bearing rain)
nimbus
synonim: nimbus
synonim: nimbus cloud

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I personally would say that communism brings with it oppression as surely as clouds bring the rain.
Ja, osobiście, chciałbym powiedzieć, że komunizm przynosi ze sobą opresję z taką pewnością, jak chmury przynoszą deszcz.

statmt.org

Even in Germany we feared for the safety of our children, as they were exposed to radioactive rain clouds and contaminated foodstuffs.
Nawet w Niemczech obawialiśmy się o bezpieczeństwo naszych dzieci, ponieważ były one narażone na promieniotwórcze chmury deszczowe i skażone produkty żywnościowe.

statmt.org

[As] clouds and wind without rain, [So is] he that boasteth himself of his gifts falsely.
Człowiek, który się chlubi darem zmyślonym, jest jako wiatr i obłoki bez deszczu.

Jesus Army

In the light of the king's countenance is life; And his favor is as a cloud of the latter rain.
W jasności twarzy królewskiej jest żywot, a łaska jego jest jako obłok z deszczem późnym.

Jesus Army

So you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Więc tworzymy chłodne miejsce, gdzie chmury mogą się zbierać i mamy drzewa, które inicjują deszcz.

TED

I wonder if we are heading towards that massive rain cloud.
Zastanawiam się, czy zmierzamy w kierunku tej ogromnej chmury deszczu.

Sometimes... Someone's personal rain cloud can be deadly.
Czasem osobista deszczowa chmura bywa śmiertelna.

My rain cloud. Shower on me!
Spłyń po mnie jak deszcz!