Słownik polsko-angielski

coping
~ podczas burzy - żegl.,mar. storm management
~ z kłopotami - tech. troubleshooting

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

handling
~ sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych - handling interviews
~ sobie w negocjacjach płacowych - handling salary negotiations
~ sobie ze zmianami - handling changes
~ sobie z przemocą w miejscu pracy - handling workplace violence

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

coping
managing
management
tackling
~ z incydentami zanieczyszczenia wód - water pollution incident management, managing water pollution incidents
~ sobie z powodzią flood management
~ sobie z problemami zanieczyszczenia wód managament of water pollution problems
~ z zagrożeniem powodziowym managing flood risk, flood risk management, coping with flood risk, dealing with flood risk, administering flood risk ~ z zanieczyszczeniem wody tackling water pollution

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

copingtacklingmanagingmanagement~ z odpadami tackling wastes, managing wastes~ z poważnymi awariami major emergency management