Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika radiofonia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radiofonia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Of course, this relates to mobile and wireless broadband communications, radio and television broadcasting and also radio communications at concerts or in theatres.
Dotyczy to, rzecz jasna, szerokopasmowej łączności ruchomej i bezprzewodowej, radiofonii i telewizji, a także łączności radiowej na koncertach i w teatrach.

statmt.org

The switch-off of analogue radio broadcasting will free up spectrum in the UHF band, which is particularly appealing due to the propagation properties of UHF radio waves.
Przejście z radiofonii analogowej na cyfrową uwolni zakresy UHF, co jest szczególnie atrakcyjne ze względu na zdolność propagacji fal radiowych UHF.

statmt.org

VAT arrangements for radio and television broadcasting and other services (vote)
Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (głosowanie)

statmt.org

Ladies and gentlemen, the Slovak broadcasting service is not preparing any restrictions concerning Rádio Patria.
Szanowni państwo! Słowacki nadawca publiczny nie zamierza wprowadzić jakichkolwiek ograniczeń dotyczących stacji radiowej Rádio Patria.

statmt.org

On the contrary, since January 2007 Rádio Patria has, for the first time in its history, an independent broadcasting radius, which covers 100% of the Slovak Republic.
Wprost przeciwnie - od stycznia 2007 r. Rádio Patria dysponuje po raz pierwszy w historii własnym pasmem nadawczym, dzięki któremu jego zasięg obejmuje całe terytorium Słowacji.

statmt.org

Sorry to disturb, sir. But radio broadcasting has been interrupted
Przepraszam że przeszkadzam, sir, ale transmisja radiowa została przerwana.

This is Alak Tarr on Raider Radio broadcasting from the top of the arch.
Mówi dla was Alak Tarr, radio Raider, nadajemy ze szczytu łuku.

The switch-off of analogue radio broadcasting will free up spectrum in the UHF band, which is particularly appealing due to the propagation properties of UHF radio waves.
Przejście z radiofonii analogowej na cyfrową uwolni zakresy UHF, co jest szczególnie atrakcyjne ze względu na zdolność propagacji fal radiowych UHF.